wtorek, 30 listopada 2021 r.  Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

Dodano: 28.11.2021 5:09 | 4 odsłon | 0 komentarzy


Przedsiębiorcy nie zdążą się przygotować do obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT, która ma obowiązywać od 1 września br., uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Rada apeluje do premiera, ministrów finansów i przedsiębiorczości...

Kolumny księgi niesłużące ujęciu przychodów i kosztów

Dodano: 27.11.2021 5:07 | 22 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 86 (1857) z dnia 28.10.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
Przy prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oprócz problemów dotyczących prawidłowej ewidencji przychodów i kosztów ujmowanych w kolumnach 7-14 mogą pojawić się także wątpliwości związane z uzupełnianiem pozostałych kolumn księgi.

Źródło: https:

Umorzenie nienależnie pobranej renty socjalnej

Dodano: 26.11.2021 17:06 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021 r., autor: Honorata Urbaniak
ZUS może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranej renty socjalnej w całości lub w części, odroczyć termin jej płatności albo rozłożyć spłatę na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności lub kwota nienależnie pobranych świadczeń nie przewyższa kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Rozłożenie na raty kwot ww. należności albo odroczenie terminu ich płatności nastąpi w formie umowy.

Źródło: www.gofin.pl

Renta dla ubezpieczonego niezdolnego do pracy w wyniku wypadku w drodze do pracy

Dodano: 24.11.2021 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 77 (1848) z dnia 27.09.2021 r., autor: Bożena Dziuba
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który z założenia spełnił łącznie warunki, określone w art. 57 ust. 1 ustawy emerytalnej, m.in. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Przykładowo wymagany okres składkowy i nieskładkowy dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat, wynosi co najmniej 4 lata. (...) Warunek legitymowania się wymaganym okresem składkowym i nieskładkowym nie jest wymagany od ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Wybrane zmiany dotyczące ubezpieczeń i składek ZUS

Dodano: 24.11.2021 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1856) z dnia 25.10.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Z dniem 18 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona szereg zmian mających na celu m.in. uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, które w rezultacie mają usprawnić rozliczenia z płatnikami składek. Część z nich obowiązuje od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, natomiast pozostałe zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: www.gofin.pl

Zmiany w świadczeniach chorobowych od 2022 r.

Dodano: 22.11.2021 17:06 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 93 (1864) z dnia 22.11.2021 r., autor: Bożena Dziuba
Od 1 stycznia 2022 r. opóźnienie w opłacaniu składek nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu świadczeń chorobowych. Z tym dniem zmieni(-ą) się także m.in. wysokość zasiłku chorobowego za czas pobytu w szpitalu, zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku oraz okresu należnego zasiłku chorobowego, w tym za okres po ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Źródło: www.gofin.pl

Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych

Dodano: 20.11.2021 5:07 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021 r., autor: Karolina Paszkowska
Towary należące do jednostki mogą utracić swoją wartość np. ze względu na upływ sezonu, zmianę mody lub uszkodzenia. Można wówczas zdecydować o przecenie tych towarów. W księgach rachunkowych zapisy związane z przeceną towarów zależą głównie od sposobu, jaki jednostka stosuje do ich ewidencji.

Źródło: https:

ZUS osób wykonujących umowę zlecenia

Dodano: 19.11.2021 11:06 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1863) z dnia 18.11.2021 r., autor: Aneta Dąbrowska
Praca zarobkowa może być wykonywana w różnych formach, w tym w ramach umów cywilnoprawnych. Jedną z takich umów jest umowa zlecenia, ceniona ze względu na elastyczność i brak obciążeń, jakie występują przy zatrudnieniu etatowym. Zasadniczo wykonywanie umowy zlecenia stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Nie jest tak, gdy zleceniobiorca wykonuje nieodpłatną umowę zlecenia. Taka umowa generalnie nie powoduje obowiązku ubezpieczeniowego. Wyjątek stanowi zawarcie umowy zlecenia o takim charakterze ze współmałżonkiem przedsiębiorcy.

Źródło: www.gofin.pl

Zmniejszanie u przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek

Dodano: 19.11.2021 5:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Przedsiębiorca może naliczyć za siebie za dany miesiąc składki społeczne od niższej kwoty niż obowiązujące go minimum, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jeśli jednak zadeklaruje do podstawy wymiaru składek społecznych wyższą kwotę niż obowiązujące go minimum, wówczas ma prawo zmniejszyć tylko kwotę najniższej podstawy wymiaru.

Źródło: www.gofin.pl

Podatki 2022: Wyższe podatki i więcej komplikacji dla przedsiębiorców

Dodano: 18.11.2021 15:53 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Podatkowy Polski Ład będzie oznaczać najwyższą w historii podwyżkę opodatkowania przedsiębiorców - ocenia Konfederacja Lewiatan. Jak przekonuje środowisko przedsiębiorców, kolejne miesiące będą szczególnie trudne dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczenia z ZUS i skarbówką. Obecnie ustawa wprowadzająca budzące kontrowersje zmiany czeka już tylko na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone