środa, 19 stycznia 2022 r.  Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Wiadomości z tagiem Metodyczne  RSS
Ustalenie kwoty zobowiązania z tytułu kredytu na dzień bilansowy i jej prezentacja w bilansie

Dodano: 19.01.2022 17:05 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021 r.
W świetle prawa bilansowego zobowiązania to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązania wycenia się generalnie na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Oznacza to, że zobowiązanie z tytułu kredytu wyceniane na dzień bilansowy, np. na 31 grudnia 2021 r., uwzględniać powinno pozostałą do spłaty część kapitałową kredytu wraz z odsetkami - także tymi, które nie zostały notyfikowane przez bank, a dotyczą 2021 r.

Koszty i przychody związane ze zorganizowaniem konferencji przez instytucję kultury

Dodano: 17.01.2022 11:06 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (552) z dnia 20.12.2021 r.
Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Muzeum może ponadto prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w celu finansowania działalności określonej w art. 9 ustawy o muzeach.

Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego

Dodano: 15.01.2022 5:07 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021 r.
Prace bilansowe to prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego. Prace te powinny być tak zorganizowane, aby umożliwiły sporządzenie sprawozdania w wymaganym w ustawie o rachunkowości terminie. Celem tych prac jest sprawdzenie poprawności danych ujętych w księgach rachunkowych i przygotowanie ich do ustalenia rzeczywistej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów w księgach biblioteki

Dodano: 06.01.2022 5:07 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 01.11.2021 r.
W księgach rachunkowych biblioteki powinny być ujmowane wszystkie opłaty za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów (a nie tylko te, które zostały uregulowane przez czytelników). Jednocześnie na należności, których zapłata w ocenie biblioteki jest zagrożona, wskazane jest utworzenie odpisów aktualizujących.

Koszty montażu środka trwałego będącego przedmiotem leasingu

Dodano: 03.01.2022 11:05 | 33 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (551) z dnia 01.12.2021 r.
Do ustalenia wartości początkowej środka trwałego użytkowanego na podstawie leasingu finansowego stosuje się ogólne zasady dotyczące ustalania wartości początkowej. Cena nabycia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę do dnia przyjęcia środka trwałego do używania, w tym niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania.

Rozliczanie kosztów zakupu materiałów w przypadku pełnego rachunku kosztów

Dodano: 31.12.2021 5:07 | 39 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (549) z dnia 01.11.2021 r.
Jednostki mogą wyceniać materiały według cen zakupu, jeśli nie zniekształca to stanu aktywów i wyniku finansowego jednostki. Z kolei gdy koszty zakupu materiałów stanowią dla jednostki znaczną wartość, która wpłynie istotnie na wyniki finansowe tej jednostki, to ewidencję materiałów prowadzi się według cen nabycia. Do kosztów zakupu materiałów można zaliczyć m.in. koszty dotyczące przewozu, składowania, załadunku, przeładunku, wyładunku, koszty ubezpieczenia w transporcie, opłaty za usługi przewoźników i spedytorów.

Inwentaryzacja zbiorów w bibliotece szkolnej

Dodano: 27.12.2021 11:05 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (550) z dnia 20.11.2021 r.
Skontrum materiałów bibliotecznych nie jest tożsame z inwentaryzacją przeprowadzaną zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Oznacza to, iż - obok skontrum - w bibliotece szkolnej powinna zostać przeprowadzona także inwentaryzacja zbiorów dla celów bilansowych, przy zachowaniu terminu i częstotliwości wynikających z ustawy o rachunkowości, tzn. raz w ciągu 4 lat. Przy czym nie ma przeszkód, aby odpowiednio udokumentowane skontrum wykorzystać w inwentaryzacji zbiorów dla celów bilansowych.

reklama

Copyright © 2008-2022 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone