czwartek, 23 września 2021 r.  Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Wysokość odprawy emerytalnej

Dodano: 22.09.2021 17:06 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021 r., autor: Ewa Madejek
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawę tę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Źródło: www.gofin.pl

Składki ZUS od zaliczki na poczet przyszłej wypłaty

Dodano: 22.09.2021 11:06 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownikowi pensja należy się przynajmniej raz w miesiącu. Wypłata wynagrodzenia powinna następować w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeśli jednak pracownik zawnioskuje o wcześniejszą wypłatę części wynagrodzenia, nie ma żadnych przeszkód, aby pracodawca wypłaty takiej dokonał. Wtedy jednak pracodawca może mieć problem z rozliczeniem składkowo-podatkowym.

Źródło: www.gofin.pl

Ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP za osoby bezrobotne

Dodano: 21.09.2021 11:06 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021 r., autor: Aneta Dąbrowska
Obowiązek opłacania składek na FP, FS i FGŚP dotyczy m.in. pracodawców. Po spełnieniu przez pracowników określonych warunków pracodawcy mogą być zwolnieni z opłacania składek na te fundusze. Preferencja taka przysługuje im m.in. za zatrudnione osoby bezrobotne.

Źródło: www.gofin.pl

Wypadek na urlopie a prawo do świadczeń chorobowych

Dodano: 18.09.2021 5:11 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 66 (1837) z dnia 19.08.2021 r., autor: Bożena Dziuba
Urlop wypoczynkowy przeważnie kojarzy się z miłymi wspomnieniami. Pozwala osobom aktywnym zawodowo odzyskać energię i siły do dalszej pracy. Niestety zdarza się, że w tym czasie, wolnym od zajęć służbowych, albo w drodze na wypoczynek lub powrotnej do domu ubezpieczony ulega wypadkowi, w wyniku którego staje się niezdolny do pracy. Wówczas przysługuje mu świadczenie chorobowe na ogólnych zasadach dotyczących pracowników.

Źródło: www.gofin.pl

Wakacyjna praca a prawo do renty rodzinnej

Dodano: 16.09.2021 11:13 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 56 (1827) z dnia 15.07.2021 r., autor: Bożena Dziuba
Renta rodzinna przysługuje m.in. uczącym się dzieciom zmarłego do ukończenia 25. roku życia. Zdarza się, że dla poprawy sytuacji finansowej w okresie wakacji podejmują one pracę zarobkową. Trzeba wówczas pamiętać o obowiązkach wobec ZUS, które dotyczą większości aktywnych zawodowo świadczeniobiorców oraz zatrudniających ich podmiotów.

Źródło: www.gofin.pl

Gdy pracownik na e-ZLA wyjeżdża na wakacje

Dodano: 14.09.2021 11:11 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 55 (1826) z dnia 12.07.2021 r., autor: Honorata Urbaniak
Niezdolność do pracy potwierdzana jest odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Ubezpieczony legitymujący się takim dokumentem może ubiegać się o świadczenie chorobowe będące swego rodzaju rekompensatą braku możliwości zarobkowania. O ile zatem oczywiste wydaje się, że ubezpieczony niezdolny do pracy powinien powstrzymywać się od jej wykonywania, to czasem okazuje się, że okoliczności powodujących utratę prawa do zasiłku jest dużo więcej. Zasiłek można bowiem stracić, a wypłacony może okazać się nienależnie pobranym, m.in. gdy ubezpieczony w czasie choroby korzysta z wcześniej zaplanowanego wypoczynku wakacyjnego.

Źródło: www.gofin.pl

Błędy płatników w dokumentach ZUS

Dodano: 11.09.2021 5:12 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021 r., autor: Aneta Dąbrowska
Płatnik składek (np. pracodawca), zgłaszając zatrudnioną osobę do ubezpieczeń w ZUS, powinien pamiętać o prawidłowym wypełnieniu dokumentu zgłoszeniowego, tj. druku ZUS ZUA. Jeśli w podanych w nim danych popełni błąd, powinien go skorygować. (…) Jeżeli pracodawca zgłosił zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS z nieprawidłową datą powstania obowiązku ubezpieczeń, koryguje ten błąd poprzez złożenie wyrejestrowania danej osoby z ubezpieczeń i ponowne jej zgłoszenie do ubezpieczeń.

Źródło: www.gofin.pl

II i III kwartał 2021 r. z waloryzacją podstawy do świadczenia rehabilitacyjnego

Dodano: 08.09.2021 11:10 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 63 (1834) z dnia 09.08.2021 r., autor: Honorata Urbaniak
Jednym ze świadczeń z tytułu choroby jest świadczenie rehabilitacyjne. Aby móc je pobierać, ubezpieczony korzysta najpierw w ramach okresu zasiłkowego z zasiłku chorobowego. Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje bowiem po jego wyczerpaniu. Prawo do niego ustalane jest w oparciu o inne przesłanki niż zasiłek chorobowy, ale jego wysokość w głównej mierze uzależniona jest od podstawy wcześniej obliczonej dla celów zasiłku. Może ona jedynie być zwiększana w ramach ustawowej waloryzacji.

Źródło: www.gofin.pl

Nowe zasady ustalania wysokości emerytury należnej od czerwca

Dodano: 07.09.2021 11:07 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 71 (1842) z dnia 06.09.2021 r., autor: Honorata Urbaniak
Korzystniejszy sposób waloryzacji składek oraz kapitału początkowego dla osób, które wystąpią o emeryturę w czerwcu, stanie się faktem. Od lat oczekiwana zmiana zostanie wprowadzona do systemu emerytalnego na stałe, po wcześniejszym jednorazowym takim uregulowaniu zastosowanym w 2020 r. Dla osób, których to dotyczy, jest to bardzo istotna poprawka. Osoby, które nabyły status emeryta od czerwca 2021 r., będą mogły liczyć na przeliczenie przyznanego świadczenia bez konieczności składania wniosku w tym zakresie.

Źródło: www.gofin.pl

Oskładkowanie nagrody rzeczowej

Dodano: 07.09.2021 5:10 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 54 (1825) z dnia 08.07.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Do przychodu, od którego nalicza się pracownikowi składki ZUS (w tym na FP, FS i FGŚP), zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, np. wynagrodzenia zasadnicze, premie, nagrody pieniężne itd., ekwiwalenty, jak też wartość pieniężną świadczeń w naturze. Również nagrody przyznawane pracownikowi w formie rzeczowej stanowią dla niego przychód ze stosunku pracy. Pracodawca powinien zatem wliczyć ich wartość do podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w miesiącu, w którym pracownik otrzymał nagrodę rzeczową - w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone