niedziela, 25 lipca 2021 r.  Imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Każde biuro rachunkowe będzie musiało przeciwdziałać praniu pieniędzy od 31 lipca 2021 r.

Dodano: 22.07.2021 17:05 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 58 (1829) z dnia 22.07.2021 r., autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska
Z dniem 31 lipca 2021 r. rozszerzony zostanie katalog instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy m.in. o małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych. Natomiast podmioty wykonujące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są już zaliczone do instytucji obowiązanych. W ich przypadku nowelizacja tych przepisów zmodyfikuje ciążące na nich obowiązki.

Źródło: https:

Data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 r.

Dodano: 21.07.2021 5:07 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 49 (1820) z dnia 21.06.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
Jednostki przygotowujące sprawozdanie finansowe w postaci ustrukturyzowanej muszą wpisać w formularzu tego sprawozdania datę jego sporządzenia. Jaka powinna to być data, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami? Zasadniczo sprawozdanie finansowe należy sporządzić w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jednak w przypadku sprawozdania finansowego na dzień bilansowy 31 grudnia 2020 r. wydłużono datę jego sporządzenia o dodatkowe 3 miesiące ze względu na trudności spowodowane epidemią COVID-19.

Źródło: https:

Dla urodzonych po 1948 r. raczej nowa emerytura

Dodano: 17.07.2021 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 39 (1810) z dnia 17.05.2021 r., autor: Honorata Urbaniak
Emerytura przysługująca osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r. stanowić będzie równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia przyjęte dla osób w wieku równym wiekowi przejścia tej osoby na emeryturę. Jeśli chodzi o podstawę obliczenia emerytury, będzie to zwaloryzowana kwota składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługiwać jej będzie wypłata emerytury, zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz z założenia kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Źródło: www.gofin.pl

Okres zasiłkowy przy częstej absencji chorobowej, w tym w związku z COVID-19

Dodano: 16.07.2021 5:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1811) z dnia 20.05.2021 r., autor: Bożena Dziuba
Ubezpieczeni mogą korzystać z zasiłku chorobowego nie tylko w razie choroby lub pobytu w szpitalu, ale także w razie zaistnienia okoliczności zrównanych z niezdolnością do pracy z powodu choroby, do których ustawodawca zaliczył m.in. konieczność odbycia kwarantanny lub izolacji domowej. Świadczenie to należne jest przez tzw. okres zasiłkowy, wynoszący odpowiednio 182 lub 270 dni. Wlicza się do niego zarówno nieprzerwaną niezdolność do pracy/niemożność wykonywania pracy z powodu choroby, odbywania obowiązkowej kwarantanny czy też izolacji domowej, jak i - w określonych przypadkach - poprzednie jej okresy.

Źródło: www.gofin.pl

Wypełnienie noty podatkowej

Dodano: 16.07.2021 5:07 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1819) z dnia 17.06.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
Nota podatkowa jest to ustrukturyzowana postać określonych danych wymaganych do ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Wchodzi ona w skład sprawozdania finansowego podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Źródło: https:

Rozliczanie składek w drukach ZUS

Dodano: 10.07.2021 5:10 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 46 (1817) z dnia 10.06.2021 r., autor: Aneta Dąbrowska
Płatnik składek sporządza, a następnie przekazuje do ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy odpowiednie druki rozliczeniowe. Są w nich wykazywane składki od kwoty wypłaconego zatrudnionym osobom wynagrodzenia. Przy ich sporządzaniu trzeba pamiętać o pewnych zasadach.

Źródło: www.gofin.pl

Krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości

Dodano: 05.07.2021 11:05 | 72 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
Komitet Standardów Rachunkowości działający przy Ministerstwie Finansów opracowuje krajowe standardy i stanowiska dotyczące rachunkowości. Ich celem jest wyjaśnienie skomplikowanych przepisów i zagadnień z zakresu rachunkowości. Warto korzystać z tych regulacji. Korzystanie z nich nie jest obligatoryjne, tym niemniej prowadzi do przyjęcia przez jednostkę rozwiązań, które uznaje się za zapewniające rzetelne i jasne, zgodne z przepisami o rachunkowości, przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Jak skorzystać z ulgi na start?

Dodano: 01.07.2021 17:06 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 52 (1823) z dnia 01.07.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Ulga na start jest adresowana do nowych przedsiębiorców oraz tych, którzy zakładają kolejną firmę po dłuższej przerwie w prowadzeniu działalności gospodarczej. W czasie jej trwania przedsiębiorca nie musi przez pewien czas opłacać za siebie składek na określone ubezpieczenia. Może z niej skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG (także jako wspólnik spółki cywilnej).

Źródło: www.gofin.pl

Nie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku o emeryturę przed czerwcem

Dodano: 29.06.2021 5:10 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021 r., autor: Honorata Urbaniak
Z zasad dotyczących ustalania wysokości emerytury według zdefiniowanej składki wynika (chociaż nie wprost), że nabycie do niej prawa w czerwcu może być mniej lub bardziej niekorzystne w porównaniu do przechodzenia na to świadczenie w innych miesiącach roku. Przy czym w tym roku, podobnie jak w 2020 r., może być inaczej. Aby jednak tak się stało, musi dojść do zmian przepisów. Przygotowany w tym zakresie rządowy projekt skierowany został do Sejmu. Ubezpieczeni powinni też pamiętać, że specustawa w sprawie COVID-19 umożliwia nabycie prawa do świadczenia z mocą wsteczną.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone