piątek, 22 października 2021 r.  Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Zmniejszanie u przedsiębiorcy podstawy wymiaru składek

Dodano: 21.10.2021 17:06 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 84 (1855) z dnia 21.10.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Przedsiębiorca może naliczyć za siebie za dany miesiąc składki społeczne od niższej kwoty niż obowiązujące go minimum, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach. Jeśli jednak zadeklaruje do podstawy wymiaru składek społecznych wyższą kwotę niż obowiązujące go minimum, wówczas ma prawo zmniejszyć tylko kwotę najniższej podstawy wymiaru.

Źródło: www.gofin.pl

Wysokość odprawy emerytalnej

Dodano: 21.10.2021 5:11 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021 r., autor: Ewa Madejek
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawę tę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Źródło: www.gofin.pl

Składki ZUS od zaliczki na poczet przyszłej wypłaty

Dodano: 21.10.2021 5:11 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 67 (1838) z dnia 23.08.2021 r., autor: Dorota Wyderska
Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownikowi pensja należy się przynajmniej raz w miesiącu. Wypłata wynagrodzenia powinna następować w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeśli jednak pracownik zawnioskuje o wcześniejszą wypłatę części wynagrodzenia, nie ma żadnych przeszkód, aby pracodawca wypłaty takiej dokonał. Wtedy jednak pracodawca może mieć problem z rozliczeniem składkowo-podatkowym.

Źródło: www.gofin.pl

Ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP za osoby bezrobotne

Dodano: 20.10.2021 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 75 (1846) z dnia 20.09.2021 r., autor: Aneta Dąbrowska
Obowiązek opłacania składek na FP, FS i FGŚP dotyczy m.in. pracodawców. Po spełnieniu przez pracowników określonych warunków pracodawcy mogą być zwolnieni z opłacania składek na te fundusze. Preferencja taka przysługuje im m.in. za zatrudnione osoby bezrobotne.

Źródło: www.gofin.pl

Przygotowanie do inwentaryzacji za 2021 r.

Dodano: 19.10.2021 11:05 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021 r., autor: Karolina Paszkowska
W jednostkach, w których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, od początku czwartego kwartału 2021 r. można rozpocząć prace inwentaryzacyjne dotyczące 2021 r. Właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Wzrost płacy minimalnej w 2022 r. to wyższe składki ZUS

Dodano: 18.10.2021 17:06 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1854) z dnia 18.10.2021 r., autor: Aneta Dąbrowska
W 2022 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jej wzrost automatycznie zwiększy wysokość zobowiązań składkowych wobec ZUS za niektórych ubezpieczonych. Na jej podstawie ustala się bowiem wynagrodzenie pracownikom oraz najniższą podstawę wymiaru składek przedsiębiorcom, jak również obowiązek opłacania za ubezpieczonych składek na FP (w tym FS).

Źródło: www.gofin.pl

Opłaty abonamentowe za radio, telewizję i internet w księdze

Dodano: 15.10.2021 17:05 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021 r., autor: Karolina Paszkowska
Wydatki na abonament radiowo-telewizyjny (RTV) oraz telewizję cyfrową i internet, jeśli są ponoszone w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą być ujmowane w księdze podatkowej jako koszt. Podstawą ich ewidencji w księdze w przypadku opłaty RTV może być np. wyciąg bankowy lub dowód wpłaty gotówki. Natomiast wydatki na telewizję cyfrową i internet mogą być wpisywane do księgi w oparciu o otrzymaną fakturę w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Umorzenie subwencji z PFR a zapisy w księdze podatkowej

Dodano: 15.10.2021 17:05 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1836) z dnia 16.08.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
Przychodu z tytułu umorzenia subwencji z PFR, od którego zaniechano poboru podatku, nie należy wpisywać w księdze podatkowej w kolumnach przeznaczonych do ewidencji przychodów. W kolumnach 7 "Wartość sprzedanych towarów i usług", 8 "Pozostałe przychody" i 9 "Razem przychód" wpisuje się bowiem przychody z działalności gospodarczej mające wpływ na wysokość pdof. Nie księguje się w nich np. przychodów zwolnionych z opodatkowania, co wynika z licznych interpretacji organów podatkowych.

Źródło: https:

Skorzystanie z ulgi na złe długi przez wierzyciela a zapisy księgowe

Dodano: 15.10.2021 17:05 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1844) z dnia 13.09.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
Przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi wynikają z ustawy o VAT i ustaw o podatku dochodowym. Mają one jednak zupełnie inne brzmienie i w inny sposób wpływają na ograniczanie zatorów płatniczych. Skutki wynikające z zastosowania ulgi na złe długi mogą mieć swoje odzwierciedlenie w ewidencji księgowej.

Źródło: https:

Kto i jakim instytucjom przekazuje sprawozdanie finansowe za 2020 r.?

Dodano: 15.10.2021 17:05 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 70 (1841) z dnia 02.09.2021 r., autor: Dorota Przybyszewska
Zbliża się ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r., który przypada na 30 września 2021 r. Trzeba przypomnieć, że z datą zatwierdzenia tego sprawozdania powiązane są obowiązki w zakresie przekazania go odpowiednim instytucjom - KRS, MSiG oraz Szefowi KAS. Kogo dotyczą te obowiązki i jakie dokumenty podlegają złożeniu?

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone