niedziela, 25 lutego 2018 r.  Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Wiadomości z tagiem Zeszyty  RSS
Koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych na przełomie roku

Dodano: 22.02.2018 11:08 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018 r.
Dla celów bilansowych wynagrodzenia pracowników oraz należne od nich składki ZUS zawsze są zaliczane do kosztów miesiąca, którego dotyczą, zgodnie z zasadą memoriału. Nie ma tu znaczenia moment wypłaty tych wynagrodzeń ani data przekazania składek do ZUS. Jeżeli zatem wynagrodzenie dotyczy np. grudnia 2017 r., to - mimo braku wypłaty - należy je ująć w księgach tego właśnie miesiąca. Ta sama reguła dotyczy składek ZUS.

Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do zużycia przez pracowników w godzinach pracy

Dodano: 22.02.2018 5:07 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017 r.
Zakupione przez jednostkę artykuły spożywcze w postaci kawy, herbaty czy cukru, z których pracownicy korzystają podczas pracy, można w księgach rachunkowych ewidencjonować na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub/i na odpowiednim koncie zespołu 5.

Zawarcie umowy najmu składnika majątku ruchomego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego

Dodano: 14.02.2018 17:08 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 01.01.2018 r.
Sposób gospodarowania przez państwowe jednostki budżetowe rzeczowymi składnikami majątku ruchomego, a także zasady ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania, darowizny i likwidacji, określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa. W myśl ww. rozporządzenia, do oddania w najem zbędnych lub zużytych składników rzeczowego majątku ruchomego stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży tych składników.

Bezgotówkowa naprawa auta w ramach ubezpieczenia - ujęcie w księgach państwowej jednostki budżetowej

Dodano: 13.02.2018 5:07 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017 r.
Jeśli środki pieniężne z tytułu przyznanego przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania, w ramach bezgotówkowej naprawy auta, przelano bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu samochodowego, a nie na rachunek bankowy jednostki budżetowej, to wartość przyznanego odszkodowania stanowi dochód budżetowy, który powinien zostać odprowadzony na rachunek odpowiedniego budżetu.

Koszty na przełomie roku - księgowanie faktur za media

Dodano: 01.02.2018 17:09 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 01.01.2018 r.
Księgi rachunkowe za dany rok zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia. Zatem koszty mediów (energii elektrycznej, ciepła, wody, gazu) dotyczące danego roku obrotowego, wynikające z faktur wystawionych w pierwszych miesiącach następnego roku obrotowego, które wpłyną do jednostki do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych za ten rok obrotowy, należy ująć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, którego dotyczą.

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone