czwartek, 19 września 2019 r.  Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
Wiadomości z tagiem Zeszyty  RSS
Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Dodano: 19.09.2019 11:06 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019 r.
W przypadku, gdy samochód jest używany zarówno do celów służbowych przedsiębiorstwa, jak i do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, co wiąże się z prawem tylko do "częściowego" (50%) odliczenia podatku naliczonego (...) nieodpłatne użycie samochodu służbowego do celów prywatnych (wraz z zużyciem paliwa służbowego znajdującego się w baku tego samochodu, w stosunku do którego również przysługuje podatnikowi prawo do "częściowego" odliczenia podatku naliczonego) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wypłata i otrzymanie dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.

Dodano: 19.09.2019 5:08 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019 r.
Zasadą jest, że wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym do podziału (wypłaty) uchwałą wspólników. W spółce z o.o. uchwała taka jest podejmowana przez zwyczajne zgromadzenie wspólników albo od 1 marca 2019 r. w trybie pisemnym, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 K.s.h. sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji wspólników. Aby doszło do podjęcia decyzji w sprawie podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto, muszą być spełnione wymogi z art. 53 ust. 3-4 ustawy o rachunkowości.

Skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w księgach urzędu jst

Dodano: 13.09.2019 17:05 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 01.08.2019 r.
W przypadku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w prawo własności, w odniesieniu do którego jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, otrzymane opłaty z uwzględnieniem udzielonych bonifikat z tytułu przekształcenia jednostka ujmuje w księgach rachunkowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego jako "Przychody z tytułu dochodów budżetowych", zgodnie z zasadami księgowania zadań zleconych opracowanymi na podstawie rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej.

Polisy ubezpieczeniowe w ewidencji księgowej

Dodano: 03.09.2019 11:07 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 01.07.2019 r.
Koszty ubezpieczeń ujmuje się w księgach rachunkowych na podstawie polisy ubezpieczeniowej, spełniającej wymogi dla dowodu księgowego. Co do zasady, koszty dotyczące ubezpieczenia zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej i ewidencjonuje na kontach zespołu 4 i/lub 5. Wyjątek stanowią wydatki poniesione na ubezpieczenie np. środków trwałych w budowie oraz wydatki na ubezpieczenie na życie wykupione w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego.

Przychody i koszty z zysków kapitałowych w ewidencji księgowej

Dodano: 30.08.2019 17:06 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 01.08.2019 r.
Przychody osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2018 r. dzielą się na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów. Katalog przychodów kwalifikowanych do zysków kapitałowych zawarty jest w art. 7b updop. Katalog przychodów kapitałowych określony w art. 7b updop ma charakter zamknięty. W konsekwencji wszystkie przychody wprost w nim niewymienione są przychodami z innych źródeł.

Skutki wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia w księgach urzędu gminy

Dodano: 29.08.2019 11:06 | 49 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019 r.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Co istotne, przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z mocy prawa bez konieczności wydawania w tym zakresie odrębnej decyzji. Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego okresu zobowiązanie podatkowe wygasa. Organ podatkowy nie ma prawa dochodzić wykonania nieuiszczonej daniny. Jest jednak wiele czynników, które powodują nierozpoczęcie, zawieszenie lub przerwanie, a przez to wydłużenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Księgowanie odsetek od niezapłaconych w terminie należności samorządowego zakładu budżetowego

Dodano: 29.08.2019 5:08 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 01.07.2019 r.
W razie nieotrzymania zapłaty za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków od odbiorców w umownym terminie, należne odsetki za zwłokę nalicza się i ewidencjonuje w momencie zapłaty faktury nie później niż na koniec każdego kwartału. Należności samorządowych zakładów budżetowych za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków księgowane są na koncie 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone