niedziela, 23 września 2018 r.  Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Wiadomości z tagiem Zeszyty Metodyczne  RSS
Czy można przeksięgować kapitał rezerwowy z dopłat wspólników na kapitał zapasowy?

Dodano: 19.09.2018 17:06 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018 r.
W razie powzięcia uchwały wspólników spółki z o.o. określającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu i wykazuje się jako składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób uzasadniający jego odpisanie. Uchwalone, lecz niewniesione dopłaty wykazuje się w dodatkowej pozycji kapitałów własnych "Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)".

Trwałe odłączenie części środka trwałego w celu jej sprzedaży

Dodano: 15.09.2018 5:06 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018 r.
Przepisy ustawy o rachunkowości nie precyzują jak przeprowadzić likwidację części środka trwałego. Wskazówki dotyczące ewidencji tych zdarzeń zawierają postanowienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe". Regulacje dotyczące tego zagadnienia zawarte w standardzie różnią się jednak od rozwiązań podatkowych. Ewidencja księgowa likwidacji części środka trwałego w zależności od tego, czy jednostka stosuje zasady określone w KSR nr 11, czy też zasady określone w przepisach podatkowych, będzie przebiegać inaczej.

Odprawa wypłacana nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela

Dodano: 12.09.2018 11:06 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 01.08.2018 r.
Dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w razie: całkowitej bądź częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiłyby dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Takie rozwiązanie stosunku pracy jest równoznaczne z obowiązkiem wypłacenia odprawy finansowej. Jej wysokość uzależniona jest jednak od formy zatrudnienia nauczyciela.

Świadczenia związane z letnim wypoczynkiem pracowników i ich rodzin

Dodano: 03.09.2018 11:06 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 01.08.2018 r.
Pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, z tym że zasada proporcjonalności nie dotyczy pracowników młodocianych.

Rozliczenie sprzedaży krajowej, na poczet której otrzymano zaliczkę w walucie obcej

Dodano: 31.08.2018 5:07 | 125 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 01.07.2018 r.
Wpływu zaliczki w walucie obcej na rachunek walutowy nie można wycenić po kursie faktycznie zastosowanym, gdyż nie dochodzi wówczas do faktycznej wymiany waluty. Do wyceny takiej operacji jednostka powinna przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty na rachunek walutowy.

Ujęcie wydatków na zakup odzieży ochronnej bhp w klasyfikacji budżetowej

Dodano: 27.08.2018 11:06 | 82 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018 r.
Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. (...) Ponoszone przez pracodawcę wydatki na zakup odzieży ochronnej bhp (odzieży roboczej) dla pracowników wskazane jest klasyfikować w paragrafie 302 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", z odpowiednią czwartą cyfrą.

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone