wtorek, 20 października 2020 r.  Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Wiadomości z tagiem Zeszyty Metodyczne  RSS
Koszty wymiany wodomierzy w księgach samorządowego zakładu budżetowego

Dodano: 16.10.2020 17:05 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020 r.
Z punktu widzenia kryteriów techniczno-użytkowych wodomierze wskazane jest uznać w momencie zakupu za kompletne i zdatne do użytku samodzielne urządzenia, które ze względu na niską wartość jednostkową mogą zostać odpisane bezpośrednio w koszty. W związku z tym, iż jednorazowe odniesienie łącznej wartości zakupionych wodomierzy w ciężar kosztów danego okresu mogłoby zniekształcić wynik finansowy jednostki, zaleca się wprowadzanie tych wodomierzy do ewidencji środków trwałych przy zastosowaniu uproszczenia, polegającego na tworzeniu zbiorczych obiektów.

Leasing finansowy dla celów bilansowych, a operacyjny dla celów podatkowych

Dodano: 16.10.2020 5:07 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020 r.
Jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce środki trwałe na podstawie umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te zalicza do swoich aktywów trwałych pod warunkiem, że umowa spełnia co najmniej jeden z siedmiu warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Umowę taką kwalifikuje się do umów leasingu finansowego.

Ujęcie zwolnienia z podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy

Dodano: 07.10.2020 5:07 | 62 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020 r.
Na mocy ustawy o COVID-19, rada gminy może - w drodze uchwały - wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wprowadzić za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Samochód osobowy w firmie - zakup dodatkowego wyposażenia

Dodano: 03.10.2020 5:07 | 85 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (519) z dnia 01.08.2020 r.
Wydatki na ulepszenie środków trwałych (np. zakup dodatkowego wyposażenia samochodu osobowego) nie podlegają limitowaniu. Wydatki takie mogą zwiększać wartość początkową środka trwałego, którego dotyczy ulepszenie. Od 1 stycznia 2018 r. graniczna kwota wydatków na ulepszenie środka trwałego zwiększającego jego wartość początkową została podwyższona z 3.500 zł do 10.000 zł. Kwota wydatków na ulepszenie będącego środkiem trwałym samochodu osobowego, np. na montaż czujników cofania lub instalacji gazowej, o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, może być w całości, bezpośrednio uwzględniona w kosztach uzyskania przychodów.

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin ze środków ZFŚS

Dodano: 02.10.2020 17:05 | 76 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020 r.
Dofinansowanie do letniego wypoczynku otrzymane przez pracownika ze środków ZFŚS powoduje powstanie u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy. Dofinansowanie to może jednak korzystać ze zwolnienia od podatku. Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł.

Ujęcie skutków skorzystania z tarczy antykryzysowej w księgach jednostek budżetowych według Min. Fin.

Dodano: 02.10.2020 5:07 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020 r.
Ujęcie wartości zakupionych (w związku z pandemią COVID-19) środków dezynfekujących, rękawiczek i maseczek służących bezpośrednio do ochrony pracowników zatrudnionych w jednostce budżetowej ujmuje się w księgach rachunkowych tej jednostki na koncie: 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" - jeżeli środki ochronne zostały przekazane poszczególnym pracownikom jednostki lub 401 - "Zużycie materiałów i energii" - gdy środki ochronne zostały udostępnione wszystkim pracownikom w sposób nieograniczony (tj. płyn dezynfekujący, rękawiczki i maseczki dostępne są w określonych pomieszczeniach np. łazienka, korytarze i pomieszczenia biurowe).

Ujęcie dochodów uzyskiwanych z opłaty targowej w księgach rachunkowych urzędu miasta

Dodano: 23.09.2020 11:05 | 107 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020 r.
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Targowiskami są przy tym wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Zasady ustalania, poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej ustala rada gminy w drodze uchwały. Jednak stawki określone przez radę gminy nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów. W 2020 r. stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 792,21 zł.

reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone