niedziela, 16 czerwca 2019 r.  Imieniny: Aliny, Anety, Benona
Wiadomości z tagiem Zeszyty Metodyczne  RSS
Koszty usunięcia skutków katastrofy budowlanej i odbudowa zniszczonego budynku instytucji kultury

Dodano: 14.06.2019 17:06 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019 r.
Remonty nadzwyczajne to remonty, które mają za zadanie usunięcie niekorzystnych skutków jakie na środek trwały wywarły nagłe i nieprzewidziane zdarzenia, w tym także losowe. Do zdarzeń losowych zalicza się m.in. uszkodzenia środków trwałych przez powodzie, pożary, wybuchy, trzęsienia ziemi, wypadki samochodowe, gradobicie, wichury, nawałnice itd. Remonty nadzwyczajne mają na celu usuwanie skutków zniszczeń spowodowanych przez nieprzewidziane zdarzenia, nie zaś skutków zużycia środków trwałych spowodowanych ich użytkowaniem lub oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Zasiłek chorobowy wypłacony pracownikowi samorządowej jednostki budżetowej w imieniu ZUS

Dodano: 07.06.2019 5:07 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 01.04.2019 r.
Wypłacany przez pracodawcę w imieniu ZUS zasiłek chorobowy zmniejsza kwotę składek na ubezpieczenia społeczne podlegającą wpłacie na rachunek bankowy ZUS. Stąd w ewidencji księgowej zasiłek ten ujmuje się jako zmniejszenie zobowiązania wobec ZUS.

Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych

Dodano: 05.06.2019 11:06 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 01.05.2019 r.
Koszty ubezpieczenia samochodu (w tym ubezpieczenia AC) w księgach rachunkowych kwalifikuje się do kosztów działalności operacyjnej i ewidencjonuje na koncie 40-6 "Pozostałe koszty rodzajowe" i/lub odpowiednim koncie zespołu 5. Koszty te rozlicza się generalnie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, bowiem dotyczą one zwykle przyszłych okresów sprawozdawczych. W momencie sprzedaży samochodu jednostka powinna zaprzestać aktywowania kosztów ubezpieczenia, a nierozliczoną kwotę odpisać w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych

Dodano: 29.05.2019 5:07 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (487) z dnia 01.04.2019 r.
Rachunkowość jednostki obejmuje m.in. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości, księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe jednostki zobowiązane są przechowywać w sposób należyty i chronić przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Udzielenie pożyczki ze środków budżetu gminy i jej częściowe umorzenie

Dodano: 27.05.2019 11:06 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019 r.
Z załącznika nr 2 "Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 ze zm.) wynika, iż kontem służącym do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek, służy konto 250 "Należności finansowe".

Kontrola dowodów księgowych i ich kwalifikowanie do ujęcia w księgach

Dodano: 22.05.2019 17:06 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019 r.
Sposób kontroli i dekretacji dowodów oraz szczegółowe ich procedury ustala jednostka odpowiednio do specyfiki procesów gospodarczych, rodzaju dokumentacji źródłowej, wymaganego celu i zakresu kontroli. Przyjęty sposób sprawdzania dowodów księgowych i ich zakwalifikowania do ujęcia w księgach rachunkowych jednostka zapisuje w dokumentacji określającej sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Termin i forma przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS

Dodano: 22.05.2019 5:07 | 45 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019 r.
Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r., sporządzone w postaci elektronicznej w formacie XML, wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć do rejestru przedsiębiorców KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone