czwartek, 09 lipca 2020 r.  Imieniny: Hieronima, Palomy, Weroniki
Wiadomości z tagiem Zeszyty  RSS
Zatwierdzenie i złożenie do właściwego organu sprawozdania finansowego za 2019 r.

Dodano: 01.07.2020 11:05 | 24 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (517) z dnia 01.07.2020 r.
W tym roku jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają więcej czasu na sporządzenie, zatwierdzenie i złożenie do odpowiednich instytucji sprawozdania finansowego za 2019 r. W wyniku rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa polski ustawodawca podjął różnego rodzaju działania, mające na celu zapobiec ekonomicznym skutkom epidemii, w ramach których m.in. przedłużono terminy dotyczące sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany pracownikom w związku z COVID-19 w księgach rachunkowych pracodawcy

Dodano: 27.06.2020 5:07 | 95 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 01.05.2020 r.
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany przez zakład pracy jest co do zasady finansowany ze środków ZUS. Kwota wypłaconego zasiłku opiekuńczego zmniejsza kwotę należnych ZUS składek płaconych przez jednostkę na ubezpieczenia społeczne. Dlatego zasiłek ten nie stanowi kosztu pracodawcy, lecz ujmuje się go w księgach rachunkowych na zmniejszenie zobowiązania wobec ZUS.

Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków do dezynfekcji

Dodano: 25.06.2020 5:07 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020 r.
Wydatki poniesione przez samorządowy zakład budżetowy na zakup płynów do dezynfekcji rąk dla pracowników wskazane jest ująć w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia". (...) W paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" ujmuje się zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek, w tym m.in.: leków i środków opatrunkowych na wyposażenie apteczek, prasy.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 w ujęciu bilansowym i podatkowym

Dodano: 22.06.2020 11:05 | 51 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020 r.
W ramach tarczy antykryzysowej płatnik składek może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. Zwolnienie to można uzyskać dla całości należności lub dla 50% ich łącznej kwoty i dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych.

Ujęcie w księgach kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w związku z COVID-19

Dodano: 18.06.2020 11:07 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020 r.
Jeżeli pracownicy w pracy zdalnej będą wykorzystywali prywatny sprzęt, to pracodawca może przewidzieć rekompensatę z tytułu jego używania. Problematyczną kwestią może być ustalenie wysokości takiego ekwiwalentu - uwzględniając brak bezpośrednich przepisów w tym zakresie. Można jednak w takim wypadku przyjąć, że przy ustalaniu jego wysokości zasadne i dopuszczalne będzie skorzystanie z przepisu art. 6711 K.p., regulującego ustalanie ekwiwalentu za wykorzystywanie prywatnego sprzętu przez telepracownika.

Ujawnienie w nocie podatkowej dotacji otrzymanej przez instytucję kultury

Dodano: 17.06.2020 17:05 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 01.05.2020 r.
Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Organizator, tzn. podmiot, który utworzył instytucję kultury, przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji (...).

reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone