wtorek, 18 lutego 2020 r.  Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Wiadomości z tagiem Zeszyty  RSS
Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej

Dodano: 14.02.2020 5:22 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019 r.
Szkoła działająca w formie jednostki budżetowej może dokonywać zakupów na raty, o ile wartość poszczególnych rat ujęta została w planie finansowym tej jednostki jako wydatki. Zakupiony telefon komórkowy jednostka może wprowadzić do ewidencji środków trwałych (ujmowanych na koncie 011 lub 013) i amortyzować na zasadach ogólnych lub jednorazowo. Może też wartość telefonu ująć bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów.

Przekazanie pracownikom jednostki budżetowej bonów towarowych zakupionych ze środków ZFŚS

Dodano: 13.02.2020 5:07 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019 r.
Zakup bonów towarowych wskazane jest ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej - na podstawie dowodu otrzymanego od emitenta bonów (np. noty księgowej) - na koncie 300 "Rozliczenie zakupu" w korespondencji z kontem 240 "Pozostałe rozrachunki". Dopiero zapłatę za bony, dokonaną ze środków ZFŚS należy ująć po stronie Ma konta 135 "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia" (w analityce: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych). Na stronie Ma tego konta ujmuje się bowiem rozchody (wypłaty) środków ZFŚS z tytułu finansowania działalności objętej tym funduszem - na podstawie wyciągu bankowego.

Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury

Dodano: 05.02.2020 17:05 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 01.01.2020 r.
Pozostające na koniec roku obrotowego saldo Ma konta 24 "Pozostałe rozrachunki", odzwierciedlające wartość zobowiązania wobec organizatora z tytułu otrzymanej (zaciągniętej) pożyczki, wskazane jest zaprezentować w bilansie instytucji kultury sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jako zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek - w podziale na zobowiązania długoterminowe (poz. B.II.3 lit. a) i krótkoterminowe (poz. B.III.3 lit. a).

Jak ustalić wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na potrzeby prezentacji w bilansie?

Dodano: 03.02.2020 11:05 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 01.01.2020 r.
W bilansie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek prezentuje się po stronie pasywów w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe w zależności od terminu, w jakim przypadają do spłaty. Do krótkoterminowych zobowiązań zalicza się tę część kredytu lub pożyczki, która zgodnie z umową wymaga spłaty w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Z kolei do długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytu lub pożyczki zalicza się tę ich część, która zgodnie z umową przypada do spłaty w roku i w latach dalszych niż rok następujący po dniu bilansowym.

Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy

Dodano: 31.01.2020 5:07 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (503) z dnia 01.12.2019 r.
Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dokonuje się w odniesieniu do kosztów działalności operacyjnej oraz kosztów finansowych. Nie podlegają rozliczaniu w czasie pozostałe koszty operacyjne. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu, tj. w równych kwotach przypadających na poszczególne okresy sprawozdawcze, np. miesięcznie lub stosownie do wielkości świadczeń, np. proporcjonalnie do rozmiarów produkcji, wielkości sprzedaży lub zleceń produkcyjnych.

Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Dodano: 31.01.2020 5:07 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (501) z dnia 01.11.2019 r.
Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że wartość nominalną należności (wartość przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług) powiększa się o należne jednostce od dłużnika odsetki za zwłokę w zapłacie lub przysługujące jej odszkodowania. Zastosowanie do wyceny należności zasady ostrożności polega na tym, że w bilansie należy wykazać realną wartość należności, czyli uwzględnić stopień prawdopodobieństwa utraty przyszłych korzyści ekonomicznych.

Termin zamknięcia ksiąg i sposób ich prowadzenia zapewniający prawidłowe sporządzenie sprawozdania

Dodano: 22.01.2020 17:05 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019 r.
W myśl ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od tego dnia. Jest to tzw. wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych, na podstawie których sporządza się w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego roczne sprawozdanie finansowe i przedstawia właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Jednostka, której rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym i trwa od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., powinna sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. na podstawie wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych nie później niż do 31 marca 2020 r.

reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone