wtorek, 23 stycznia 2018 r.  Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Wiadomości z tagiem Zeszyty  RSS
Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?

Dodano: 18.01.2018 5:07 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017 r.
Stany ewidencyjne składników majątkowych figurujące na kontach księgowych mogą różnić się od rzeczywistego stanu tych składników. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych takie różnice zostaną ujawnione, to niezbędne jest ich wyjaśnienie i rozliczenie. Ustawa o rachunkowości nie wskazuje przy tym, w jaki sposób należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne. To kierownik jednostki decyduje o tym, uwzględniając przyczyny oraz charakter każdej z powstałych różnic.

Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w instytucji kultury

Dodano: 16.01.2018 5:07 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 01.11.2017 r.
Skontrum materiałów bibliotecznych, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, nie jest tożsame z inwentaryzacją przeprowadzaną zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Oznacza to, iż - obok skontrum - biblioteka powinna też przeprowadzać inwentaryzację zbiorów bibliotecznych dla celów bilansowych, przy zachowaniu terminu i częstotliwości wynikających z art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości, tzn. raz w ciągu 4 lat.

Bezgotówkowa naprawa auta w ramach ubezpieczenia - ujęcie w księgach państwowej jednostki budżetowej

Dodano: 15.01.2018 11:07 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017 r.
Jeśli środki pieniężne z tytułu przyznanego przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania, w ramach bezgotówkowej naprawy auta, przelano bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu samochodowego, a nie na rachunek bankowy jednostki budżetowej, to wartość przyznanego odszkodowania stanowi dochód budżetowy, który powinien zostać odprowadzony na rachunek odpowiedniego budżetu.

Jak sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości?

Dodano: 04.01.2018 5:06 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 01.11.2017 r.
Najmniejsze organizacje pozarządowe i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spełniające kryteria, mogą podjąć decyzję o prowadzeniu ewidencji podatkowej przychodów i kosztów. W związku z tym mogą nie prowadzić ksiąg rachunkowych i nie sporządzać sprawozdania finansowego. Podjęcie takiej decyzji wiąże się z obowiązkiem zawiadomienia o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wykorzystywanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych

Dodano: 30.12.2017 5:06 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 01.11.2017 r.
Podstawę do dokonania zwrotu kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu osobowego w celach służbowych do jazd lokalnych powinna stanowić umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych. Zwrot powyższych kosztów może być rozliczany w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego lub na podstawie faktycznego przebiegu pojazdu (tzw. kilometrówki).

Tworzymy politykę rachunkowości - metody wyceny rzeczowych aktywów trwałych

Dodano: 29.12.2017 17:07 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (455) z dnia 01.12.2017 r.
Wszystkie składniki aktywów i pasywów wycenia się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W przypadku gdy ustawa o rachunkowości daje możliwość wyboru, przyjętą do stosowania metodę wyceny należy opisać w polityce rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (...).

Kredyt zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego

Dodano: 28.12.2017 5:06 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017 r.
Zasady zaciągania kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego regulują przepisy ustawy o finansach publicznych. Z ustawy wynika, że jednostki mogą zaciągać kredyty na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone