czwartek, 16 sierpnia 2018 r.  Imieniny: Joachima, Nory, Stefana
Wiadomości z tagiem Zeszyty  RSS
Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe w księgach zakładu budżetowego

Dodano: 10.08.2018 5:06 | 31 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 01.06.2018 r.
Do ewidencji podatku dochodowego od osób prawnych w księgach samorządowego zakładu budżetowego służy konto 870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy". Konto to służy do ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego oraz nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.

Rozliczenie sprzedaży krajowej, na poczet której otrzymano zaliczkę w walucie obcej

Dodano: 02.08.2018 11:07 | 48 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 01.07.2018 r.
Wpływu zaliczki w walucie obcej na rachunek walutowy nie można wycenić po kursie faktycznie zastosowanym, gdyż nie dochodzi wówczas do faktycznej wymiany waluty. Do wyceny takiej operacji jednostka powinna przyjąć średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu waluty na rachunek walutowy.

W jakiej formie należy powierzyć księgowemu odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Dodano: 31.07.2018 5:06 | 45 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 01.06.2018 r.
Sam fakt podpisania się głównego księgowego na sprawozdaniu finansowym w części dotyczącej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych nie przesądza, że przyjął on taką odpowiedzialność. Powierzenie tej odpowiedzialności powinno mieć formę pisemną. W sytuacji gdy główny księgowy nie przyjął odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych, na sprawozdaniu finansowym powinien podpisać się jako osoba sporządzająca to sprawozdanie.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez głównego księgowego samorządowej jednostki budżetowej

Dodano: 26.07.2018 11:08 | 59 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (469) z dnia 01.07.2018 r.
Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie zakazują prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych. Stanowią one jedynie, iż pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

Kradzież sprzętu ujętego w ewidencji środków trwałych jednostki oświatowej

Dodano: 24.07.2018 5:06 | 65 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018 r.
Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, wpłaty z tytułu odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie mogą gromadzić na wyodrębnionym rachunku dochodów, o ile w uchwale o utworzeniu takiego rachunku dochody tego typu zostały wskazane jako źródło dochodów jednostki. Środki uzyskane tytułem odszkodowania za poniesioną stratę jednostka może wówczas przeznaczyć na cele wskazane przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Umowa o dzieło i umowa zlecenia w ewidencji księgowej

Dodano: 23.07.2018 11:07 | 68 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018 r.
Zgodnie z bilansową zasadą memoriału w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Oznacza to, że w świetle prawa bilansowego wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło ujmuje się w księgach rachunkowych do kosztów okresu sprawozdawczego (miesiąca), którego dotyczy to wynagrodzenie, tj. za który jest należne, bez względu na termin jego wypłaty.

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone