środa, 21 sierpnia 2019 r.  Imieniny: Franciszka, Kazimiery, Ruty
Wiadomości z tagiem Rachunkowości  RSS
Wypłata i otrzymanie dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.

Dodano: 21.08.2019 11:06 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019 r.
Zasadą jest, że wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym do podziału (wypłaty) uchwałą wspólników. W spółce z o.o. uchwała taka jest podejmowana przez zwyczajne zgromadzenie wspólników albo od 1 marca 2019 r. w trybie pisemnym, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 K.s.h. sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji wspólników. Aby doszło do podjęcia decyzji w sprawie podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto, muszą być spełnione wymogi z art. 53 ust. 3-4 ustawy o rachunkowości.

Jak poprawiać błędy w sporządzonym sprawozdaniu finansowym?

Dodano: 20.08.2019 5:08 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019 r.
Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego błędy ujawnione w tym sprawozdaniu poprawia się we wstępnie zamkniętych księgach rachunkowych i sporządza kolejną wersję sprawozdania finansowego. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostka nie ma już takiej możliwości i błędy ujmuje w księgach rachunkowych na bieżąco, tj. w księgach bieżącego roku obrotowego, w którym błędy te ujawniono.

Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym w komendzie powiatowej PSP

Dodano: 15.08.2019 5:08 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019 r.
Nakłady poniesione przez komendę powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na ulepszenie obcego środka trwałego stanowią odrębny środek trwały jednostki, czyli odrębny obiekt inwentarzowy, zwany ulepszeniem w obcym środku trwałym. Od ulepszenia w obcych środkach trwałych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Podstawę do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od ulepszenia obcego środka trwałego stanowi wartość początkowa tego ulepszenia.

Nowe regulacje i istotne zmiany dla przedsiębiorców w 2019 r. - za nami IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 13.08.2019 11:12 | 12 odsłon | 0 komentarzy


15 stycznia 2019 r. w Warszawie odbył się IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej...

Źródło: inwestycje.pl

Polisy ubezpieczeniowe w ewidencji księgowej

Dodano: 05.08.2019 11:06 | 50 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 01.07.2019 r.
Koszty ubezpieczeń ujmuje się w księgach rachunkowych na podstawie polisy ubezpieczeniowej, spełniającej wymogi dla dowodu księgowego. Co do zasady, koszty dotyczące ubezpieczenia zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej i ewidencjonuje na kontach zespołu 4 i/lub 5. Wyjątek stanowią wydatki poniesione na ubezpieczenie np. środków trwałych w budowie oraz wydatki na ubezpieczenie na życie wykupione w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego.

Obowiązek ogłoszenia w MSiG sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Dodano: 02.08.2019 11:06 | 42 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 01.06.2019 r.
Kierownik jednostki nieobjętej wpisem do KRS (w tym właściciel przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz wspólnicy spółki cywilnej), której sprawozdanie finansowe podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 64 ustawy o rachunkowości, jest obowiązany złożyć to sprawozdanie wraz z odpowiednimi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Obowiązek ten wynika z art. 70 ustawy o rachunkowości.

Faktury i noty księgowe w rozliczeniu usług pogotowia

Dodano: 01.08.2019 11:07 | 54 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019 r.
Wykonywanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego należy do zakresu prowadzonej przez nie działalności podstawowej. Sprzedaż usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w ramach prowadzonej działalności leczniczej przez podmioty lecznicze jest zwolniona z VAT. Zasadniczo nie ma obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej, jednak jeśli sprzedawca jest podatnikiem VAT albo nabywcą jest inny podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, a także gdy nabywca zgłosi żądanie jej wystawienia, sprzedawca musi wystawić fakturę.

Księgowanie odsetek od niezapłaconych w terminie należności samorządowego zakładu budżetowego

Dodano: 31.07.2019 17:06 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 13 (493) z dnia 01.07.2019 r.
W razie nieotrzymania zapłaty za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków od odbiorców w umownym terminie, należne odsetki za zwłokę nalicza się i ewidencjonuje w momencie zapłaty faktury nie później niż na koniec każdego kwartału. Należności samorządowych zakładów budżetowych za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków księgowane są na koncie 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 26.07.2019 5:12 | 28 odsłon | 0 komentarzy


Kolejna edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, kierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej...

Źródło: inwestycje.pl

07.05 Aktualizacja Krajowych Standardów Rachunkowości nr 3,5 i 8

Dodano: 07.05.2018 8:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Komitet Standardów Rachunkowości poinformował o aktualizacji niektórych numerów KSR. Mowa w szczególności o KSR dotyczącym leasingu, najmu, dzierżawy, działalności deweloperskiej, czy niezakończonych usług budowlanych ...

Źródło: www.pit.pl

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone