środa, 16 października 2019 r.  Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Wiadomości z tagiem Rachunkowości  RSS
Skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w księgach urzędu jst

Dodano: 12.10.2019 5:07 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 01.08.2019 r.
W przypadku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu będącego własnością Skarbu Państwa w prawo własności, w odniesieniu do którego jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, otrzymane opłaty z uwzględnieniem udzielonych bonifikat z tytułu przekształcenia jednostka ujmuje w księgach rachunkowych urzędu jednostki samorządu terytorialnego jako "Przychody z tytułu dochodów budżetowych", zgodnie z zasadami księgowania zadań zleconych opracowanymi na podstawie rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej.

Nowe regulacje i istotne zmiany dla przedsiębiorców w 2019 r. - za nami IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 10.10.2019 5:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy


15 stycznia 2019 r. w Warszawie odbył się IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG. Przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej...

Źródło: inwestycje.pl

Rozliczanie wzajemnych rozrachunków z tytułu dostaw i usług

Dodano: 02.10.2019 11:06 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (497) z dnia 01.09.2019 r.
Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, oraz obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 13

Dodano: 30.09.2019 13:17 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Krajowy Standard Rachunkowości nr 13 zawiera jednoznaczne zapisy wprowadzające określone definicje, sposoby doboru metod podziału kosztów, alokacji kosztów czy wyliczania zdolności produkcyjnych, które z pewnością ograniczą wątpliwości co do sposobu zaliczania pośrednich kosztów na poczet kosztów wytworzenia produktu. Dodatkowo w KRS nr 13 znalazły się rozbudowane przykłady oraz opisy poszczególnych etapów wyznaczania kosztu wytworzenia, stanowiące idealne narzędzie porównawcze przy planowaniu faktycznego podziału kosztów.

Źródło: https:

Rachunkowość i sprawozdawczość rady rodziców

Dodano: 30.09.2019 11:06 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019 r.
Rada rodziców jest organem opiniodawczym i wnioskodawczym szkoły lub placówki. Nie została ona wymieniona w katalogu jednostek zobligowanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości. Zatem rada rodziców nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Przychody i koszty z zysków kapitałowych w ewidencji księgowej

Dodano: 28.09.2019 5:08 | 33 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (495) z dnia 01.08.2019 r.
Przychody osiągane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych od 1 stycznia 2018 r. dzielą się na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów. Katalog przychodów kwalifikowanych do zysków kapitałowych zawarty jest w art. 7b updop. Katalog przychodów kapitałowych określony w art. 7b updop ma charakter zamknięty. W konsekwencji wszystkie przychody wprost w nim niewymienione są przychodami z innych źródeł.

Skutki wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia w księgach urzędu gminy

Dodano: 27.09.2019 5:07 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019 r.
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Co istotne, przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z mocy prawa bez konieczności wydawania w tym zakresie odrębnej decyzji. Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego okresu zobowiązanie podatkowe wygasa. Organ podatkowy nie ma prawa dochodzić wykonania nieuiszczonej daniny. Jest jednak wiele czynników, które powodują nierozpoczęcie, zawieszenie lub przerwanie, a przez to wydłużenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 22.09.2019 5:12 | 14 odsłon | 0 komentarzy


Kolejna edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, kierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej...

Źródło: inwestycje.pl

Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

Dodano: 19.09.2019 11:06 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019 r.
W przypadku, gdy samochód jest używany zarówno do celów służbowych przedsiębiorstwa, jak i do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, co wiąże się z prawem tylko do "częściowego" (50%) odliczenia podatku naliczonego (...) nieodpłatne użycie samochodu służbowego do celów prywatnych (wraz z zużyciem paliwa służbowego znajdującego się w baku tego samochodu, w stosunku do którego również przysługuje podatnikowi prawo do "częściowego" odliczenia podatku naliczonego) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wypłata i otrzymanie dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.

Dodano: 19.09.2019 5:08 | 42 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019 r.
Zasadą jest, że wspólnik spółki z o.o. ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym i przeznaczonym do podziału (wypłaty) uchwałą wspólników. W spółce z o.o. uchwała taka jest podejmowana przez zwyczajne zgromadzenie wspólników albo od 1 marca 2019 r. w trybie pisemnym, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 K.s.h. sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji wspólników. Aby doszło do podjęcia decyzji w sprawie podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto, muszą być spełnione wymogi z art. 53 ust. 3-4 ustawy o rachunkowości.

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone