środa, 12 grudnia 2018 r.  Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Wiadomości z tagiem Rachunkowości  RSS
Inwentaryzacja środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych jednostki oświatowej

Dodano: 07.12.2018 17:06 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018 r.
W przypadku środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych praktyką jest, że bank prowadzący rachunek jednostki przesyła informację o saldzie, figurującym w jego księgach rachunkowych. Uzgodnienie salda odbywa się więc na podstawie dokumentu przekazanego przez bank. Wyciąg przesłany przez bank powinien być sprawdzony przez jednostkę pod względem jego zgodności z księgami rachunkowymi. W sytuacji wystąpienia rozbieżności należy różnice bezwzględnie wyjaśnić. W przypadku gdy bank nie prześle odpowiedniego wyciągu informującego o stanie salda, jednostka powinna sama wystąpić z prośbą o przesłanie takiej informacji.

IX Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Dodano: 06.12.2018 11:07 | 2 odsłon | 0 komentarzy


Kolejna edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 15 stycznia 2019 roku w Warszawie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce, kierowane do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej...

Źródło: inwestycje.pl

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

Dodano: 01.12.2018 5:06 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018 r.
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego należy do zadań organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki, np. zarząd, nie może dokonać takiego wyboru. Organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki.

Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

Dodano: 30.11.2018 17:07 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018 r.
Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia tych ksiąg, czyli na dzień bilansowy. Przygotowanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają zatem obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r. nie później niż 31 marca 2019 r. Generalnie sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Nowy skład Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR)

Dodano: 29.11.2018 8:28 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Finansów poinformowało o powołaniu nowego składu Komitetu Standardów Rachunkowości (KSR), na dziesiątą kadencję. Zmieniła się m.in. liczba osób, które reprezentują poszczególne instytucje, a także wydłużono kadencję komitetu.

Źródło: https:

Wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego budynku szkoły

Dodano: 24.11.2018 5:06 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018 r.
Wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego obiektu budowlanego (np. budynku szkoły) należy zakwalifikować do paragrafu 430 "Zakup usług pozostałych". Kontrola taka kończy się bowiem zazwyczaj sporządzeniem protokołu pokontrolnego. Jeśli jednak w efekcie przeprowadzonej kontroli jednostka uzyska ekspertyzę, analizę bądź opinię, właściwym paragrafem będzie paragraf 439 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii".

Likwidacja całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

Dodano: 19.11.2018 11:06 | 63 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018 r.
W przypadku likwidacji całkowicie zamortyzowanego środka trwałego nie dokonuje się księgowań na koncie 800 "Fundusz jednostki". Wyksięgowanie takiego środka trwałego odbywa się wówczas wyłącznie na kontach 011 "Środki trwałe" i 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych", zapisem: Wn konto 071, Ma konto 011.

Wejście w życie MSSF 17 przesunięte o rok [Punkty widzenia]

Dodano: 19.11.2018 7:59 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Podczas posiedzenia 14 listopada członkowie Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) dyskutowali na temat możliwości przesunięcia daty wejścia w życie standardu sprawozdawczości dla ubezpieczycieli - MSSF 17. Mimo wielu zgłaszanych wątpliwości, jednomyślną decyzją Rady data wejścia w życie standardu została przesunięta o rok, na 1 stycznia 2022.

Źródło: feedproxy.google.com

Bilansowe i podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń

Dodano: 17.11.2018 5:06 | 69 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018 r.
Zasadniczo należne wynagrodzenia wypłacone pracownikowi z tytułu umowy o pracę za dany miesiąc ujmuje się w księgach rachunkowych w kosztach miesiąca, którego dotyczą. W podobny sposób traktuje się składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, składki na Fundusz Pracy (FP), składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Postępowanie takie jest zgodne z bilansową zasadą memoriału (...).

reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone