czwartek, 21 lutego 2019 r.  Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
Wiadomości z tagiem Prawo Pracy  RSS
Składki ZUS przedsiębiorcy po wykorzystaniu ulgi na start

Dodano: 21.02.2019 5:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (473) z dnia 01.12.2018 r.
Osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą ma prawo do ulgi na start. Uprawnienie to przysługuje jej, gdy podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Źródło: www.gofin.pl

Podjęcie wypłaty zasiłku chorobowego w nowym okresie zasiłkowym

Dodano: 07.02.2019 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018 r.
W sytuacji, gdy nie zostanie przeprowadzone badanie kontrolne po niezdolności do pracy przekraczającej 30 dni, a pracownik przed powrotem do pracy skorzysta z urlopu wypoczynkowego, to nie można jednoznacznie stwierdzić, że odzyskał zdolność do pracy. Niezbędne byłoby w tym przypadku orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku, ewentualnie zaświadczenie lekarza orzecznika ZUS wystawione w trakcie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA/K.

Źródło: www.gofin.pl

Ponowne obliczenie wysokości emerytury dla dorabiającego świadczeniobiorcy

Dodano: 06.02.2019 11:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019 r.
Jeżeli po dniu, od którego przyznano prawo do emerytury, osoba zainteresowana podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość jej świadczenia ulega ponownemu obliczeniu. Dotychczas obliczone świadczenie powiększa się o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na jej koncie po dniu, od którego ustalono prawo do emerytury do dnia poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o przeliczenie (z uwzględnieniem waloryzacji składek) przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla wieku ubezpieczonego w dniu złożenia tego wniosku.

Źródło: www.gofin.pl

Wypłata zasiłku po 30 listopada 2018 r. na podstawie "papierowego" zwolnienia lekarskiego

Dodano: 31.01.2019 17:07 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (475) z dnia 01.01.2019 r.
Z informacji otrzymanych z ZUS wynika, że w okresie przejściowym, mając na względzie prawo ubezpieczonego do zabezpieczenia społecznego wynikające z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, ZUS dopuścił możliwość ustalenia prawa i wypłaty zasiłku przez płatnika składek na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego po 30 listopada 2018 r. w formie papierowej. Musi ono jednak zawierać dane wymagane przepisami ustawy zasiłkowej i być opatrzone pieczątką placówki leczniczej oraz pieczątką imienną i podpisem lekarza.

Źródło: www.gofin.pl

Sposób wypełnienia nowego druku zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - ERP-7

Dodano: 29.01.2019 5:10 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018 r.
Od sierpnia 2018 r. ZUS wprowadził nowy druk zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7, który zastąpił dotychczasowy Rp-7. Nowy druk w stosunku do poprzedniego został znacznie rozbudowany. Pierwsza strona przeznaczona jest na podanie danych płatnika składek (tj. NIP, REGON, nazwy, adresu) oraz danych osoby ubezpieczonej-pracownika (tj. PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, imię i nazwisko, data urodzenia).

Źródło: www.gofin.pl

Ustalenie limitu dni zasiłku opiekuńczego na przełomie roku

Dodano: 28.01.2019 11:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018 r.
Łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi chorymi członkami rodziny przewiduje się nie więcej niż 60 dni zasiłku w roku kalendarzowym, a jeśli opieka jest sprawowana wyłącznie nad dziećmi niepełnosprawnymi i innymi chorymi członkami rodziny - łącznie nie więcej niż 30 dni w roku kalendarzowym. Limit 60 dni dotyczy okresu za jaki przysługuje zasiłek opiekuńczy, a nie na jaki lekarz może wystawić zaświadczenie lekarskie. Stosuje się go niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone