sobota, 20 stycznia 2018 r.  Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
Wiadomości z tagiem Prawo Pracy  RSS
Kiedy opieka nad chorą matką uprawnia do zasiłku?

Dodano: 18.01.2018 11:09 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017 r.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi w czasie sprawowania osobistej opieki m.in. nad innym chorym członkiem rodziny. Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli w okresie sprawowania opieki pozostają z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym. Przy czym świadczenie to może być wypłacane także wówczas, gdy pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, nad którą sprawowana jest opieka przypada tylko na okres jej choroby.

Źródło: www.gofin.pl

Przychód z pracy zarobkowej emeryta

Dodano: 17.01.2018 11:09 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017 r.
Świadczenia emerytalno-rentowe ulegają zawieszeniu lub zmniejszeniu w razie osiągania przez świadczeniobiorcę dodatkowych przychodów z działalności zarobkowej. Chodzi tutaj o działalność rodzącą obowiązek ubezpieczeń emerytalno-rentowych, a także dającą prawo do dobrowolnych ubezpieczeń, bez względu na to, czy emeryt do nich przystąpi. Jes to więc praca np. na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, prowadzenie pozarolniczej działalności lub inna praca zarobkowa.

Źródło: www.gofin.pl

Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę

Dodano: 13.01.2018 5:09 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017 r.
Z oskładkowania zwolniono część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, (...) zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Źródło: www.gofin.pl

Renta rodzinna dla współmałżonka, ale nie dla partnera osoby zmarłej

Dodano: 11.01.2018 5:09 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017 r.
Niezbędną przesłanką przyznania prawa do renty rodzinnej wdowie jest pozostawanie z małżonkiem w dniu jego śmierci we wspólności małżeńskiej. Wspólność małżeńska istnieje w przypadku, gdy małżonków łączyła przynajmniej jedna z więzi: materialna, duchowa lub fizyczna. Przyjmuje się, że pod pojęciem wspólności małżeńskiej rozumie się rzeczywisty związek łączący oboje małżonków w tym: wspólne zamieszkiwanie i prowadzenie gospodarstwa domowego, wspólne pożycie, pomoc we współdziałaniu dla dobra rodziny.

Źródło: www.gofin.pl

Ustalanie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby

Dodano: 05.01.2018 5:09 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 01.11.2017 r.
Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.

Źródło: www.gofin.pl

Rozliczenie składkowo-podatkowe dopłat do pobytu dzieci pracownika w żłobku lub w przedszkolu

Dodano: 28.12.2017 5:08 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (447) z dnia 01.11.2017 r.
Pracodawca, u którego został utworzony ZFŚS, może w jego regulaminie określić zasady przeznaczania środków m.in. na opiekę nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Świadczenia te, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach są w całości zwolnione z opodatkowania oraz z oskładkowania.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone