poniedziałek, 10 grudnia 2018 r.  Imieniny: Danieli, Bohdana, Julii
Wiadomości z tagiem Prawo Pracy  RSS
Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej byłemu pracownikowi

Dodano: 28.11.2018 17:08 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 01.11.2018 r.
Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone. Przepisy ustawy o pdof nie określają jaki w takiej sytuacji dokument powinien sporządzić pracodawca (płatnik). Informacja PIT-11 nie zawiera pozycji umożliwiającej wykazanie kwoty zwróconej pracownikowi składki na ubezpieczenie zdrowotne. W takich okolicznościach jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Źródło: www.gofin.pl

Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie terminu wypłat wynagrodzeń

Dodano: 28.11.2018 11:07 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (471) z dnia 01.11.2018 r.
Pracodawcy będący płatnikami zasiłków dokonują ich wypłat w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień. Zmiana terminu wypłaty wynagrodzeń zmieni zatem również termin wypłaty zasiłków, ale nie wpłynie na ogólne zasady obliczania podstawy ich wymiaru. Nadal będzie ją stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Zasiłek za czas opieki nad chorym członkiem rodziny

Dodano: 27.11.2018 5:09 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (469) z dnia 01.10.2018 r.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje m.in. pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym rodzicem, jeżeli pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym choćby w okresie sprawowania tej opieki. Przy czym nie jest on wypłacany, jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym wymagającym opieki pozostają inni członkowie rodziny mogący ją zapewnić.

Źródło: www.gofin.pl

Składki ZUS przedsiębiorcy-pracownika świadczącego w ramach działalności usługi na rzecz pracodawcy

Dodano: 23.11.2018 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018 r.
Z chwilą rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, gdy czynności wykonywane w ramach stosunku pracy pokrywają się z zakresem wykonywanej działalności, następuje utrata prawa do ulgi. Wówczas przedsiębiorca ma obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło: www.gofin.pl

Renta dla osoby z krótkim stażem pracy

Dodano: 22.11.2018 11:08 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018 r.
Jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, warunek jego posiadania uważa się za spełniony, gdy został zgłoszony do ubezpieczenia przed ukończeniem 18 lat albo w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia powstania niezdolności do pracy miał, bez przerwy lub z przerwami nieprzekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.

Źródło: www.gofin.pl

Czy okresowa emerytura kapitałowa może być wypłacana z innym świadczeniem?

Dodano: 15.11.2018 5:11 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018 r.
Członkom otwartego funduszu emerytalnego przysługuje okresowa emerytura kapitałowa. Jest to świadczenie finansowane ze środków zapisanych na subkoncie w ZUS, również tych zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym i przeniesionych na subkonto. (...) Okresowa emerytura kapitałowa może być wypłacana z innym świadczeniem, pod warunkiem że osoba zainteresowana ma ustalone prawo do emerytury powszechnej.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone