niedziela, 22 kwietnia 2018 r.  Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji
Wiadomości z tagiem Prawo Pracy  RSS
Emerytura dla nauczyciela wygaszanego gimnazjum

Dodano: 18.04.2018 17:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018 r.
Prawo do emerytury nauczycielskiej uzyska również nauczyciel, z którym dyrektor szkoły rozwiąże stosunek pracy lub wygaśnie on do 31 sierpnia 2018 r. z przyczyn niedotyczących nauczyciela, tj. szkoła zostanie całkowicie lub częściowo zlikwidowana albo nastąpią zmiany organizacyjne powodujące ograniczenie oddziałów szkolnych bądź zmianę planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Premie kwartalne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, gdy w okresie poprzedzającym chorobę wystąpił urlop bezpłatny

Dodano: 17.04.2018 5:09 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018 r.
Do obliczenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, tak jak zasiłku chorobowego, należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie uzyskane przez pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Z tego okresu należy wyłączyć miesiące, w których pracownik z powodu korzystania z urlopu bezpłatnego przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Waloryzacja faktycznej podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego

Dodano: 12.04.2018 11:09 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018 r.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego to przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jest to kwota faktycznej podstawy wymiaru. W sytuacji, gdy okaże się ona niższa od najniższej, to ulega podwyższeniu do tej kwoty. Natomiast podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi wynagrodzenie, które przyjęto do obliczenia zasiłku chorobowego wypłacanego przed tym świadczeniem.

Źródło: www.gofin.pl

ZUS ma prawo zweryfikować podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Dodano: 12.04.2018 5:09 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018 r.
Jeżeli pracodawca ustanowi dla pracownika rażąco wysokie wynagrodzenie, to może być to zakwestionowane przez ZUS, jako czynność sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i przez to nieważna. Umowa o pracę wywołuje skutki nie tylko dotyczące wzajemnych relacji między pracownikiem i pracodawcą, lecz także dalsze, pośrednie, w tym w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Źródło: www.gofin.pl

Przyznawanie i przywracanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Dodano: 04.04.2018 5:11 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 01.02.2018 r.
Za emeryturę z FUS uważa się emeryturę powszechną przyznaną na wniosek lub z urzędu, a także w obniżonym wieku, w tym emeryturę częściową, górniczą, nauczycielską, wcześniejszą dla matek opiekujących się dziećmi specjalnej troski. Taką emeryturą nie jest natomiast emerytura pomostowa oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Zatem osoby, które pobierają jedno z tych świadczeń, po spełnieniu niezbędnych warunków, mogą ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy (ZUS wypłaca świadczenie korzystniejsze finansowo).

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone