środa, 16 października 2019 r.  Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Składki od wynagrodzenia nieodebranego przez pracownika

Dodano: 15.10.2019 5:11 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że w podstawie tej uwzględnia się wszelkiego rodzaju wypłaty zaliczane do przychodu pracowniczego. Przychód ten powstaje w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji pracownika m.in. pieniędzy. Pod pojęciem "postawienie do dyspozycji" należy rozumieć, że pracownik ma możliwość dysponowania należnym mu wynagrodzeniem.

Źródło: www.gofin.pl

Wysokość świadczeń chorobowych dla pracownika

Dodano: 12.10.2019 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Ubezpieczony będący pracownikiem podlega ubezpieczeniu chorobowemu na zasadach obowiązkowych. Sam charakter podlegania takiemu ubezpieczeniu nie ma znaczenia dla możliwości ubiegania się o świadczenia chorobowe. Przysługują one bowiem osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa z założenia po upływie odpowiedniego okresu wyczekiwania. Świadczenia chorobowe mogą być związane z niezdolnością do pracy ubezpieczonego lub wynikać z konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem jego rodziny albo przysługiwać z tytułu macierzyństwa.

Źródło: www.gofin.pl

ZUS zleceniobiorcy będącego studentem

Dodano: 11.10.2019 17:06 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Wykonywanie umowy zlecenia zasadniczo stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, wypadkowego oraz zdrowotnego. Dla zleceniobiorcy dobrowolne jest wtedy tylko ubezpieczenie chorobowe. Obowiązek ubezpieczeń powstaje dla niego od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Jeśli jednak zleceniobiorcą jest student, który nie ma ukończonych 26 lat, nie trzeba go zgłaszać w ZUS ani naliczać i opłacać mu żadnych składek ubezpieczeniowych.

Źródło: www.gofin.pl

Możliwość zmiany numeracji zapisów w księdze

Dodano: 11.10.2019 11:05 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Przepisy ustawy o pdof ani rozporządzenia nie zabraniają zmiany systemu numerowania dowodów w księdze. Dopuszczalne jest więc przejście z numeracji rocznej na miesięczną lub odwrotnie. Zmiana ta powinna jednak zostać wprowadzona dopiero od nowego roku podatkowego.

Źródło: https:

Wpisanie do księgi składki OC architekta

Dodano: 11.10.2019 5:07 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Wykonywanie niektórych zawodów wymaga wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Jednym z nich jest zawód architekta. Koszt związany z wykupieniem ubezpieczenia OC dla architektów i inżynierów budownictwa należy ująć w księdze jednorazowo. Wpisu trzeba dokonać pod datą wystawienia polisy ubezpieczeniowej.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 33/2019

Dodano: 10.10.2019 1:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Zwolnienie z VAT świadczenia obsługi bankomatów; [Express podatkowy] Przekazanie składników majątku likwidowanej spółki udziałowcom nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie spółki; Pytanie prejudycjalne do TSUE - Czy dodatkowe zobowiązanie podatkowe takie jak przewidziane w treści art. 112b ust. 2 ustawy o VAT jest zgodne z przepisami UE; Podstawę prawną powstania przychodu ze wspólnego przedsięwzięcia stanowi art. 14 ust. 1 w zw. z art. 14 ust 1c ustawy o PIT; [Legislacja] Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie PIT.

Źródło: https:

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir) 2020 - limit przychodów

Dodano: 08.10.2019 12:19 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Podatkową księgę przychodów i rozchodów (pkpir) może prowadzić w 2020 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie

Tagi: Podatkowa
Źródło: https:

Podstawa wymiaru składki chorobowej przedsiębiorcy

Dodano: 07.10.2019 17:07 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 07.10.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, ale wyłącznie na zasadzie dobrowolności (tj. na wniosek). Z tym że przystąpić do niego mogą jedynie tacy przedsiębiorcy, którzy ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlegają obowiązkowo. Dla ubezpieczenia chorobowego ustawodawca określił (w skali miesiąca) limit podstawy wymiaru składki. Nie dotyczy on składek na pozostałe ubezpieczenia i fundusze.

Źródło: www.gofin.pl

Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

Dodano: 07.10.2019 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy


Przedsiębiorcy nie zdążą się przygotować do obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT, która ma obowiązywać od 1 września br., uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Rada apeluje do premiera, ministrów finansów i przedsiębiorczości...

Źródło: inwestycje.pl

Podatkowe Espresso 32/2019

Dodano: 03.10.2019 1:00 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Na właścicielu gruntu, na którym znajduje się totem reklamowy, spoczywa obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości; [Express podatkowy] Planowana uchwała NSA - Skutki podatkowe w VAT zmiany formy użytkowania infrastruktury przez jednostkę organizacyjną gminy z nieodpłatnej na "symbolicznie" odpłatną; Skutki podatkowe konwersji wierzytelności pożyczkowej na kapitał zakładowy czeskiej spółki zależnej na gruncie ustawy o CIT; Prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia usług reklamowych na rzecz operatora stacji rowerowej; [Legislacja] Ustawa wprowadzająca obniżoną stawkę PIT 17% została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone