niedziela, 23 września 2018 r.  Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Kapitał początkowy bez wpływu na wysokość renty

Dodano: 20.09.2018 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Kapitał początkowy nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy, która uzależniona jest od wartości kwoty bazowej, podstawy wymiaru renty oraz wymiaru udokumentowanego okresu składkowego i nieskładkowego. Podstawę wymiaru renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych (...).

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 32/2018

Dodano: 20.09.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Zasady ustalania terminu przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów z lat, w których wykazana była strata podatkowa; [Express podatkowy] Przekazanie przez spółkę komandytową występującemu z niej wspólnikowi udziałów w spółce -córce (sp. z o.o.) jest objęte art. 14 ust. 2e; Usługa prowadzenia rejestru ubezpieczonych stanowiła usługę zwolnioną z VAT; Konsekwencje w CIT operacji wymiany udziałów składającej się z kilku transakcji; [Legislacja] Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w mediach] Faktor może uwolnić się od odpowiedzialności za niezapłacony VAT.

Źródło: https:

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopach związanych z rodzicielstwem

Dodano: 19.09.2018 5:11 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018 r., autor: Dorota Wyderska
Za osoby zatrudnione na etacie pracodawca zasadniczo ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy oraz FGŚP. Jednak przez określony czas może być zwolniony z ich opłacania za pracowników, którzy powrócą do pracy z urlopów związanych z rodzicielstwem. Za pracowników, którzy powracają z urlopu związanego z rodzicielstwem pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP przez 36 miesięcy. Okres ten liczy się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu związanego z rodzicielstwem.

Źródło: www.gofin.pl

Opłaty bankowe w księdze

Dodano: 17.09.2018 11:07 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Kwotę opłat bankowych za cały miesiąc można wpisywać do księgi podatkowej, na podstawie wyciągu bankowego pod datą jego wystawienia, jedną kwotą - zbiorczo. Za dowody księgowe uważa się m.in. dowody opłat bankowych. Do takich dowodów zalicza się np. wyciągi bankowe, dokumentujące opłaty i prowizje pobrane przez bank. Podatnicy, którzy prowadzą księgę podatkową w sposób uproszczony, zasadniczo koszty uzyskania przychodów potrącają w tym roku podatkowym, w którym zostały one poniesione.

Źródło: https:

Podatkowe skutki likwidacji spółki jawnej

Dodano: 17.09.2018 7:34 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Podatnicy chcący zaniechać działalności spółki jawnej powinni przeprowadzić jej likwidację. Zdarzenie to może powodować powstanie obowiązku podatkowego po stronie byłych wspólników spółki. Jakie skutki podatkowe wiążą się z likwidacją spółki jawnej?

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 31/2018

Dodano: 13.09.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Organ podatkowy nie może odmówić odliczenia VAT tylko dlatego, że nabycie było dokonane w okresie gdy podatnik był czasowo wykreślony z rejestru VAT; [Express podatkowy] Wypłata przez spółkę komandytową na rzecz wspólnika kwoty odpowiadającej wartości wycofywanej części wkładu jest neutralna podatkowo; Wydatki związane z zakwaterowaniem pracowników tymczasowych oraz zleceniobiorców mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych; Samochody demonstracyjne nie są pojazdami przeznaczonymi wyłącznie do odsprzedaży z art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o VAT; [Legislacja] Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej opublikowana w Dzienniku Ustaw; [PwC w mediach] Wystartowała jedna strefa ekonomiczna. Nareszcie.

Źródło: https:

Podatki 2019: Podatkowe grupy kapitałowe z mniejszą liczbą obowiązków

Dodano: 12.09.2018 14:54 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Przepisy podatkowe nie będą już obejmować obowiązku ogłaszania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o zarejestrowaniu oraz wykreśleniu podatkowej grupy kapitałowej - zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Nowelizacja uchylająca ten obowiązek ma wejść w życie z początkiem 2019 r.

Źródło: www.podatki.biz

Składki od przychodów pracowniczych w interpretacjach ZUS

Dodano: 11.09.2018 17:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Nie każdy jednak przychód pracowniczy jest obciążony składkami, na co uwagę zwraca ZUS w wydawanych przez siebie interpretacjach. (...) Z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone są m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 30/2018

Dodano: 07.09.2018 17:09 | 5 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Opinia Rzecznika Generalnego - Moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczkach otrzymywanych przez biura podróży; [Express podatkowy] Objęcie podwyższonej wartości istniejącego udziału w zamian za aport nie podlega opodatkowaniu; Odsetki od zobowiązania wobec spółki zależnej stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu potrącenia odsetek z kwotą dywidendy; Koszty przesyłki ponoszone w związku ze sprzedażą towarów zwiększają podstawę opodatkowania z tytułu ich dostawy; [Legislacja] Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych przyjęta przez Radę Ministrów; [PwC w mediach] Podatki muszą być łatwiejsze. Nawet za cenę niższych kosztów.

Exit tax a unijne zasady swobody osiedlania się i przepływu kapitału

Dodano: 06.09.2018 12:26 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie podatku od wyprowadzki z Polski, tzw. exit tax. Chodzi o opodatkowanie niezrealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan uważa, że exit tax może naruszyć unijne zasady swobody osiedlania się i przepływu kapitału. Wątpliwości wzbudza także ekspresowe tempo prac nad tym nowym podatkiem.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone