środa, 16 stycznia 2019 r.  Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Więcej ulg w opłacaniu składek dla przedsiębiorców w 2019 r.

Dodano: 12.01.2019 5:10 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają niektórym osobom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od 30% kwoty minimalnej płacy. Od kwietnia 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające dla początkujących przedsiębiorców 6-miesięczne zwolnienie z podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz pozwalające niektórym z nich prowadzić działalność gospodarczą bez jej rejestrowania w CEIDG. Z kolei od przyszłego roku przedsiębiorca prowadzący działalność na mniejszą skalę będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, których wysokość będzie zależeć od osiągniętego przychodu.

Źródło: www.gofin.pl

Dług przedsiębiorcy przeszkodą w uzyskaniu świadczeń z ZUS

Dodano: 11.01.2019 17:07 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zazwyczaj podlegają tym samym ubezpieczeniom co pracownicy. Z każdego z nich w razie wystąpienia ryzyka mogą ubiegać się o odpowiednie świadczenia. Przy czym inaczej niż w przypadku pracowników istotną kwestią przy ustalaniu prawa do świadczeń dla przedsiębiorcy jest istnienie długu, w niektórych sytuacjach jakiegokolwiek, a w innych określonego kwotowo na konkretną datę dzienną.

Źródło: www.gofin.pl

Po wypadku w drodze do pracy bez odszkodowania

Dodano: 11.01.2019 5:11 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Jednorazowe odszkodowanie należne jest dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty pobierającego rentę z ubezpieczenia wypadkowego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jednorazowe odszkodowanie finansowane jest z ubezpieczenia wypadkowego.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 1/2019

Dodano: 10.01.2019 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] NSA - Obowiązek uwzględniania przez organ przepisów prawa unijnego przy wydawaniu interpretacji; [Express podatkowy] Uznanie spółki maltańskiej i cypryjskiej za zagraniczną spółkę kontrolowaną; Zakres przedmiotowy pojęcia dochodów uzyskanych na terytorium Polski na gruncie CIT; Miejsce opodatkowania VAT usług magazynowania, pakowania i konfekcjonowania nabywanych w Polsce przez spółkę niemiecką; [Legislacja] Ministerstwo Finansów – Projekt interpretacji ogólnej w zakresie 50% kosztów autorskich.

Źródło: https:

Składki ZUS po wzroście minimalnej płacy w 2019 r.

Dodano: 09.01.2019 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy. Zwiększenie kwoty tego wynagrodzenia ma swoje odzwierciedlenie w składkach ZUS. W oparciu o jego wysokość ustala się m.in. najniższą podstawę wymiaru składek określonej grupie ubezpieczonych, a także obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowy bilans 2018

Dodano: 07.01.2019 11:06 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Kolejny rok przynosi podatnikom obszerny pakiet zmian podatkowych. Tak więc znów mamy poważne nowelizacje ustaw o CIT, PIT, ordynacji podatkowej oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Dotyczy to również zmian w VAT, choć tych jest stosunkowo mniej.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Największe sukcesy i porażki. Podatkowe podsumowanie 2018 r.

Dodano: 07.01.2019 11:06 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Rok 2018 przyniósł podatnikom kolejny duży pakiet zmian podatkowych. Wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy więc zestawienie tych najlepszych i najgorszych z punktu widzenia podatników. Uwzględniliśmy w nim zarówno przepisy, które zostały uchwalone w 2018 r. i weszły w życie w trakcie ubiegłego roku, jak i obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Wpisanie do księgi faktury od dostawcy zagranicznego

Dodano: 06.01.2019 5:06 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Surowce do produkcji, czyli materiały, ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Wpisu dokonuje się w cenie zakupu. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za koszt poniesiony dla potrzeb ustalania różnic kursowych uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Źródło: https:

Niższe składki ZUS dla niektórych przedsiębiorców

Dodano: 04.01.2019 11:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 03.01.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Od 1 stycznia 2019 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę mogą opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej - proporcjonalnie do przychodu - podstawy wymiaru. Podstawowym celem wprowadzenia tej preferencji jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych.

Źródło: www.gofin.pl

Podatek i składki ubezpieczeniowe dla osoby z prawem do emerytury

Dodano: 04.01.2019 5:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 05.11.2018 r., autor: Agata Cieśla, Dorota Wyderska
Wolne od podatku są m.in. świadczenia otrzymywane przez emerytów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 3.000 zł. Nadwyżka podlega opodatkowaniu 10% ryczałtem. Od wartości wypłaconego świadczenia pieniężnego (niebędącego świadczeniem pracowniczym) przekazanego emerytowi, który nie pozostaje w stosunku pracy, pracodawca nie nalicza natomiast i nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone