niedziela, 25 lutego 2018 r.  Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Podatkowe Espresso 8/2018

Dodano: 22.02.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok TSUE w sprawie interpretacji zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań; [Express podatkowy] Rekompensata z tytułu zmniejszenia zamówienia na produkty strefowe przez klienta korzysta ze zwolnienia z ustawy o CIT; Przychody z korepetycji językowych nie są zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o PIT; Pełne odliczenie VAT od wydatków na samochody demonstracyjne nie wymaga prowadzenia ewidencji; [Nowości legislacyjne] Projekt ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji - przyjęcie przez Radę Ministrów; [PwC w prasie] Sprzedaż mieszkania a podatki: Fiskus wyraźnie złagodniał w sprawie rozwodników.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 7/2018

Dodano: 15.02.2018 0:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Wyrok NSA w sprawie zgodności z Dyrektywą 112 uzależnienia stosowania niższej stawki VAT od daty trwałości produktu; [Express podatkowy] Zasady ustalenia dochodu z tytułu spłaty nabytych w pakiecie wierzytelności; Wartość finansowanych i udostępnianych bezpłatnie noclegów przez pracodawcę w czasie oddelegowania nie stanowi przychodu; Wartość kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. nie zależy od kosztu historycznego; [Nowości legislacyjne] Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz innych ustaw – I czytanie; [PwC w prasie] Uszczelnienie VAT przynosi efekty.

Źródło: https:

Choroba pracownika na przełomie roku

Dodano: 13.02.2018 5:09 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Z racji niezdolności do pracy ubezpieczony będący pracownikiem zachowuje prawo do świadczeń chorobowych w postaci wynagrodzenia chorobowego, a po wyczerpaniu okresu, za który to świadczenie przysługuje - do zasiłku chorobowego. W przypadku niezdolności do pracy przypadającej na przełomie roku dla ustalenia, które ze świadczeń przysługuje pracownikowi począwszy od 1 stycznia danego roku, ważna jest jedna okoliczność.

Źródło: www.gofin.pl

Koszty działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat

Dodano: 12.02.2018 11:10 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Koszty działalności operacyjnej to koszty dotyczące działalności podstawowej (statutowej) danej jednostki. Podmioty gospodarcze mogą ewidencjonować je w księgach rachunkowych na kontach zespołu 4 lub 5 albo jednocześnie na kontach obu tych zespołów. Jeśli jednostki ujmują koszty tylko na kontach zespołu 4, to rachunek zysków i strat sporządzają w wariancie porównawczym. Natomiast jeśli koszty te ewidencjonują tylko w układzie funkcjonalnym, czyli na kontach zespołu 5, to rachunek zysków i strat przygotowują w układzie kalkulacyjnym.

Źródło: https:

Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury pomostowej

Dodano: 08.02.2018 17:09 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 08.02.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Emerytura pomostowa przysługuje po spełnieniu odpowiednich warunków dotyczących m.in. wieku, stosownego wymiaru stażu pracy, w tym uznawanej za pracę szczególną. Ponadto, pomimo iż po przyznaniu takiego świadczenia ubezpieczony może osiągać przychód z racji aktywności zawodowej, bez konsekwencji utraty prawa do emerytury, to jednym z warunków koniecznych do nabycia takiego prawa jest rozwiązanie stosunku pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Wydatki na naprawę instalacji grzewczej

Dodano: 08.02.2018 5:07 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1454) z dnia 14.12.2017 r., autor: Monika Kuźbińska
Wśród prac dokonywanych w środkach trwałych można wyróżnić prace remontowe oraz takie, które mają charakter ulepszenia. Środki trwałe uważa się za ulepszone, jeśli suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł. Ponadto wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej m.in. okresem używania i kosztami ich eksploatacji.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 6/2018

Dodano: 08.02.2018 0:00 | 9 odsłon | 0 komentarzy

[Orzeczenie tygodnia] Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania piw smakowych w oparciu o skalę Plato; [Express podatkowy] Zakres przedmiotowy pojęcia „dostawa świadczona w sposób ciągły”; Przekształcenie udziału w zyskach spółki osobowej na udziały w spółce kapitałowej nie generuje przychodu; Odszkodowanie z tytułu wadliwego wykonania robót budowlanych nie jest kosztem podatkowym; [Nowości legislacyjne] Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych - dopracowanie nowelizacji z 2017 r. - przyjęcie przez Radę Ministrów; [PwC w prasie] Porządek w szpitalnym VAT.

Źródło: https:

Zgłaszanie wypadku przy prowadzeniu działalności pozarolniczej

Dodano: 07.02.2018 5:10 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 08.01.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Osoba prowadząca własną działalność pozarolniczą, która uległa wypadkowi przy pracy, może skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. W tym celu w pierwszej kolejności powinno nastąpić zgłoszenie wypadku. Dokonuje się tego w ZUS, który na tę okoliczność sporządza kartę wypadku będącą podstawą do wypłaty świadczeń wypadkowych.

Źródło: www.gofin.pl

Informacja dla ubezpieczonych o naliczonych składkach ZUS za 2017 r.

Dodano: 06.02.2018 11:11 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 05.02.2018 r., autor: Dorota Wyderska
Zatrudniając pracownika czy zleceniobiorcę należy go nie tylko zgłosić do ubezpieczeń oraz co miesiąc rozliczać i opłacać za niego składki ubezpieczeniowe do ZUS. Obowiązkiem płatnika składek jest również przekazanie rocznej informacji o naliczonych składkach osobom zgłoszonym przez niego do ubezpieczeń w ZUS. Informacja ta służy ubezpieczonemu do zapoznania się i potwierdzenia zgodności ze stanem faktycznym przekazanych za niego składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, wszelkich przerw w ich opłacaniu oraz ewentualnych wypłaconych mu świadczeń.

Źródło: www.gofin.pl

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Dodano: 06.02.2018 5:09 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 04.12.2017 r., autor: Aneta Dąbrowska
Zasadniczo każda osoba podlegająca m.in. obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zobowiązana jest zgłosić do tego ubezpieczenia w NFZ członków swojej rodziny. Przy czym zgłoszeniu takiemu podlega wyłącznie członek rodziny, który spełnia odpowiednie warunki.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone