piątek, 27 listopada 2020 r.  Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Wyksięgowanie z kosztów wartości uszkodzonych towarów

Dodano: 26.11.2020 11:05 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Jeżeli uszkodzone z winy podatnika towary utraciły całkowicie wartość użytkową i zostaną przekazane do likwidacji, powinien on dokonać w księdze podatkowej zapisu korygującego zmniejszającego wartość kosztów ujętych w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". W związku z tym, że towary uległy zniszczeniu, wydatki poniesione na ich nabycie tracą związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i osiąganymi przychodami.

Źródło: https:

Emerytura pomostowa lub renta z tytułu niezdolności do pracy

Dodano: 25.11.2020 11:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Posiadane uprawnienia do emerytury pomostowej nie stanowią przeszkody w nabyciu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, niezdolność do pracy powstała w okresach, które wskazał ustawodawca albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów oraz nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Źródło: www.gofin.pl

Zasady ujmowania odpisów amortyzacyjnych w księgach rachunkowych

Dodano: 21.11.2020 5:07 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1751) z dnia 22.10.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Od wartości początkowej środków trwałych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Wyjątkiem są np. grunty niesłużące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, które nie podlegają amortyzacji. Zanim jednostka dokona pierwszego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środka trwałego wprowadzonego do ewidencji bilansowej, musi ustalić przede wszystkim okres, stawkę i metodę jego amortyzacji.

Źródło: https:

Potwierdzanie kwarantanny lub izolacji dla celów zasiłków

Dodano: 17.11.2020 11:06 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1758) z dnia 16.11.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Obowiązkowa kwarantanna lub izolacja w związku z podejrzeniem lub zakażeniem koronawirusem uprawnia osoby ubezpieczone, które w tym czasie nie mogą świadczyć pracy, do skorzystania ze stosownego świadczenia chorobowego. Jego wypłata może jednak nastąpić dopiero po potwierdzeniu faktu odbywania/odbycia tej kwarantanny lub izolacji. Obecnie wystarczy stosowna informacja udostępniona płatnikom składek na PUE ZUS, a w razie jej braku - oświadczenie ubezpieczonego.

Źródło: www.gofin.pl

Nawiązanie kolejnej umowy z pracownikiem, który przejdzie na emeryturę

Dodano: 17.11.2020 5:11 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 r., autor: Ewa Madejek, Honorata Urbaniak
Dla nabycia prawa do emerytury przez ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. będącego pracownikiem, który chce kontynuować zatrudnienie u tego samego pracodawcy, co przed nabyciem takich uprawnień, nie jest wymagana żadna przerwa pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem kolejnego stosunku pracy. Dla oceny prawa do emerytury najistotniejsze są daty dzienne rozwiązania i nawiązania stosunku pracy w odniesieniu do indywidualnej daty dotyczącej osiągnięcia (np. powszechnego) wieku emerytalnego przez danego ubezpieczonego.

Źródło: www.gofin.pl

Pracodawcy apelują o wydłużenie vacatio legis dla obowiązkowego split payment

Dodano: 16.11.2020 5:10 | 6 odsłon | 0 komentarzy


Przedsiębiorcy nie zdążą się przygotować do obowiązkowej podzielonej płatności w podatku VAT, która ma obowiązywać od 1 września br., uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan. Rada apeluje do premiera, ministrów finansów i przedsiębiorczości...

Źródło: inwestycje.pl

Wątpliwości w przepisach wyjaśnione przez ZUS

Dodano: 13.11.2020 17:06 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 91 (1757) z dnia 12.11.2020 r., autor: Aneta Dąbrowska
Płatnik mający problemy związane ze stosowaniem ulg w opłacaniu składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, może zwrócić się do ZUS o wyjaśnienie swoich wątpliwości. Organ rentowy za pomocą wydanej przez siebie interpretacji wskaże takiej osobie właściwe rozstrzygnięcie nurtującej ją sprawy.

Źródło: www.gofin.pl

Przyznanie i przeliczenie świadczenia z mocą wsteczną

Dodano: 13.11.2020 5:10 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Świadczenia emerytalno-rentowe przyznawane są oraz przeliczane głównie w oparciu o wnioski zgłoszone przez osoby zainteresowane. Ustawodawca w sposób bardzo precyzyjny określił przesłanki, po spełnieniu których przysługuje dane świadczenie oraz okoliczności umożliwiające przeliczenie takiego świadczenia. Zastrzegł przy tym, od kiedy przysługuje prawo do świadczenia i ustalenia jego nowej wysokości, wiążąc to bezpośrednio z datą wystąpienia odpowiednio o przyznanie należności lub jej przeliczenie. Mając jednak na względzie sytuację związaną z COVID-19 złożenie wniosku z opóźnieniem może nie wywołać negatywnych skutków.

Źródło: www.gofin.pl

Zakup laptopa do działalności a zapisy w księdze podatkowej

Dodano: 12.11.2020 5:07 | 60 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020 r., autor: Monika Kuźbińska
Wydatek na zakup niskocennego laptopa, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik może odnieść bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i ująć jednorazowo w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Do tej samej kolumny powinien również wpisać koszt związany z zakupioną torbą do laptopa.

Źródło: https:

Przygotowania do inwentaryzacji w firmie

Dodano: 10.11.2020 5:07 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, prace inwentaryzacyjne dotyczące 2020 r. mogą rozpocząć już od października 2020 r. Inwentaryzacja przeprowadzana jest w celu sprawdzenia, czy stan aktywów i pasywów wynikający z ksiąg rachunkowych odpowiada ich rzeczywistym wartościom. Ustaleń tych należy dokonać, aby prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone