piątek, 19 października 2018 r.  Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Podatkowe Espresso 36/2018

Dodano: 18.10.2018 1:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Podatnik zbywając działki wydzielone z nieruchomości, dla której wydana została decyzja o warunkach zabudowy, nie może skorzystać ze zwolnienia z VAT; [Express podatkowy] PIT: Przychody wspólnika cichego należy zakwalifikować jako przychody z innych źródeł; Interpretacja ogólna Ministra Finansów - opłaty reprograficzne nie podlegają opodatkowaniu VAT; Niemiecki fundusz inwestycyjny może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z CIT, pomimo że nie został wymieniony jako podatnik w ustawie o CIT; [Legislacja] Projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji kulturowych gier wideo oraz o zmianie innych ustaw w konsultacjach; [PwC w mediach] Preferencyjne koszty trzeba udokumentować.

Wyłudzenia VAT: Podatkowe karuzele rozkręcane metodami z importu

Dodano: 17.10.2018 11:06 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Polska dość późno zidentyfikowała problem zorganizowanego wyłudzenia VAT. To oraz zła organizacja służb stworzyły dla przestępców raj.

Źródło: rss.gazetaprawna.pl

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

Dodano: 16.10.2018 11:06 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Przedsiębiorstwa często otrzymują faktury dokumentujące poniesione koszty, w miesiącu następującym po miesiącu, którego te koszty dotyczą. Natomiast faktury sprzedaży odnoszące się do towarów lub świadczonych usług mogą być wystawiane przez jednostki w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży. Na mocy ustawy o rachunkowości koszty i przychody powinny być ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu, którego dotyczą.

Źródło: https:

Opłaty bankowe w księdze

Dodano: 16.10.2018 5:06 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Kwotę opłat bankowych za cały miesiąc można wpisywać do księgi podatkowej, na podstawie wyciągu bankowego pod datą jego wystawienia, jedną kwotą - zbiorczo. Za dowody księgowe uważa się m.in. dowody opłat bankowych. Do takich dowodów zalicza się np. wyciągi bankowe, dokumentujące opłaty i prowizje pobrane przez bank. Podatnicy, którzy prowadzą księgę podatkową w sposób uproszczony, zasadniczo koszty uzyskania przychodów potrącają w tym roku podatkowym, w którym zostały one poniesione.

Źródło: https:

Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie

Dodano: 11.10.2018 17:06 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Część pracodawców w celu zminimalizowania ryzyka nieobecności pracowników spowodowanych zachorowaniem na grypę zapewnia im szczepienia profilaktyczne. W księgach rachunkowych wydatki na takie świadczenie ujmuje się na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie. Wartość szczepień jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, który zasadniczo podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Źródło: https:

Podatkowe Espresso 35/2018

Dodano: 11.10.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Opinia wydana przez organ właściwy do stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jest wiążąca; [Express podatkowy] W chwili zamiany jednego rodzaju kryptowaluty na inny rodzaj kryptowaluty nie powstaje obowiązek podatkowy w zakresie PIT; Brak opodatkowania VAT udziału w korzyściach z wdrożenia wynalazku przez współuprawnionego do patentu; Zapłata odstępnego z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy, której przedmiotem były tzw. zielone certyfikaty stanowi koszt podatkowy; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT w sprawie bonów na towary i usługi oraz sprzedaży towarów na odległość przyjęty przez Radę Ministrów; [PwC w mediach] Obcy kapitał zarobił w Polsce mniej.

Źródło: https:

Składki od przychodów pracowniczych w interpretacjach ZUS

Dodano: 10.10.2018 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Nie każdy jednak przychód pracowniczy jest obciążony składkami, na co uwagę zwraca ZUS w wydawanych przez siebie interpretacjach. (...) Z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone są m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Źródło: www.gofin.pl

Chorobówka dla absolwenta studiów

Dodano: 05.10.2018 17:07 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 06.09.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki od tej reguły, dające możliwość skorzystania z prawa do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Dotyczą m.in. absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Źródło: www.gofin.pl

ZUS od nieodpłatnej umowy zlecenia

Dodano: 05.10.2018 11:07 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 04.10.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Generalnie osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Obowiązek tych ubezpieczeń nie powstanie natomiast dla zleceniobiorcy, gdy umowa zlecenia ma nieodpłatny charakter. Zasada ta nie dotyczy jednak współmałżonka przedsiębiorcy pomagającego mu w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia.

Źródło: www.gofin.pl

Wątpliwości przy wypełnianiu wniosku o rentę

Dodano: 04.10.2018 11:08 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Jednym z obowiązków pracodawcy jest przygotowanie, za zgodą pracownika, wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenie go organowi rentowemu na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych. (...) Przepisy rozporządzenia MPiPS w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe określają m.in. co uważa się za datę zgłoszenia wniosku, np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku sporządzenia tego dokumentu przez upoważnionego do tego płatnika składek oraz w innych okolicznościach oraz jakie dane powinien zawierać wniosek o świadczenia emerytalno-rentowe, w tym o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone