wtorek, 18 lutego 2020 r.  Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Składka zdrowotna osoby prowadzącej firmę

Dodano: 17.02.2020 17:06 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020 r., autor: Aneta Dąbrowska
Zdarza się, że przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega w ZUS obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tym samym opłaca z działalności tylko składkę zdrowotną. Ma to miejsce m.in. wtedy, gdy osoba taka ma ustalone prawo do emerytury i niekiedy renty. Po spełnieniu odpowiednich warunków taki przedsiębiorca może być jednak zwolniony z opłacania tej składki. Ulga w opłacie tej składki dotyczy też niepełnosprawnego przedsiębiorcy.

Źródło: www.gofin.pl

Dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON w rachunku zysków i strat

Dodano: 17.02.2020 11:05 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020 r., autor: Monika Kuźbińska
W księgach rachunkowych dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ujmowane jest w pozostałych przychodach operacyjnych. Księguje się je zasadniczo zgodnie z zasadą memoriału, czyli w miesiącu, którego dotyczy, niezależnie od tego, kiedy jednostka faktycznie otrzyma je na swój rachunek bankowy. Do ksiąg rachunkowych można je wprowadzić w miesiącu, za który jest należne, zapisem Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z PFRON), Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Źródło: https:

Czas na sporządzenie informacji ZUS IWA za 2019 r.

Dodano: 15.02.2020 5:10 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020 r., autor: Dorota Wyderska
W przypadku gdy w każdym miesiącu ubiegłego roku płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, ma wówczas obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dane, które płatnik w niej wykaże, generalnie służą do ustalenia przez ZUS wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika. Informację tę sporządza się na formularzu ZUS IWA i przekazuje do ZUS do 31 stycznia danego roku.

Źródło: www.gofin.pl

Praca za granicą a prawo do renty socjalnej

Dodano: 15.02.2020 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1662) z dnia 16.12.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Osoba uprawniona do renty socjalnej może podejmować działalność zarobkową, w tym także za granicą. Musi się jednak liczyć z tym, iż uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą spowodować zawieszenie prawa do świadczenia. Dokonywane jest ono za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Źródło: www.gofin.pl

Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.

Dodano: 15.02.2020 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 07.01.2020 r., autor: Aneta Dąbrowska
Dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby wykonujące pracę m.in. na podstawie umowy zlecenia. Dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ustawodawca przewidział miesięczny limit podstawy wymiaru składki. W tym roku jest on wyższy od obowiązującego w ubiegłym roku o 1.155 zł.

Źródło: www.gofin.pl

Adres pracownika na zaświadczeniu e-ZLA

Dodano: 15.02.2020 5:10 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 94 (1656) z dnia 25.11.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby jest m.in. zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego. Dane jakie powinny znaleźć się na zaświadczeniu lekarskim stwierdzającym np. czasową niezdolność do pracy to w szczególności: identyfikator i data wystawienia zaświadczenia lekarskiego, dane identyfikacyjne ubezpieczonego oraz płatnika składek. Wśród danych ubezpieczonego jest: pierwsze imię, nazwisko, nr PESEL albo seria i nr paszportu i data urodzenia, jeżeli nie nadano nr PESEL, oraz adres miejsca pobytu ubezpieczonego w czasie trwania niezdolności do pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 6/2020

Dodano: 13.02.2020 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Udział w polityce wzajemnych poręczeń kredytowych w ramach grupy kapitałowej stanowi nieodpłatne świadczenie na gruncie CIT; [Express podatkowy] Przychody z sublicencji nierozerwalnie związane z osiąganymi przez spółkę przychodami nie stanowią przychodów z zysków kapitałowych; Usługodawcy nie działają jako podwykonawcy w przypadku wykonywania na rzecz wynajmującego prac aranżacyjnych powierzchni dla nowych najemców; Spółki wchodzące w skład PGK będą mogły korzystać z mocy ochronnej interpretacji uzyskanych przed utworzeniem grupy; [Legislacja] Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe opłaty od „małpek” i słodzonych napojów.

Renta rodzinna wypadkowa

Dodano: 12.02.2020 11:06 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje uprawnionym członkom rodziny w szczególności ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego przysługują niezależnie od długości okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz bez względu na datę powstania niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Źródło: www.gofin.pl

Odliczenia VAT: Podatkowy promyk nadziei dla kultury

Dodano: 12.02.2020 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Opera, która w ramach promocji organizuje darmowe występy, może odliczyć VAT bez stosowania prewspółczynnika – orzekł WSA w Warszawie.

Tagi: Podatkowa
Źródło: podatki.gazetaprawna.pl

Faktury wpływające z opóźnieniem w księdze podatkowej

Dodano: 10.02.2020 11:05 | 23 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020 r., autor: Dorota Przybyszewska
W praktyce czasami nie da się wyeliminować opóźnień we wpływie faktur zakupowych do firmy. Zdarza się więc, że faktura za nabyte przez podatnika rzeczy czy usługi zostanie dostarczona po zakończeniu i rozliczeniu miesiąca, w którym powinna być wpisana do księgi podatkowej. Są to sytuacje stwarzające problemy podatnikom, jak i biurom rachunkowym prowadzącym księgi podatkowe swoich klientów.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone