piątek, 14 grudnia 2018 r.  Imieniny: Alfreda, Izydora, Zoriny
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich

Dodano: 14.12.2018 5:11 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Jednym z wypłacanych ubezpieczonemu przez pracodawcę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego jest zasiłek chorobowy, a ze środków własnych pracodawcy - wynagrodzenie chorobowe. Podstawą do wypłaty tych świadczeń jest stwierdzony przez właściwe osoby stan niezdolności pracownika do pracy w odpowiednim dokumencie, który pracodawcy mają obowiązek skontrolować przede wszystkim pod względem formalnym, a niektórzy z płatników nawet pod kątem merytorycznym.

Źródło: www.gofin.pl

Po wypadku w drodze do pracy bez odszkodowania

Dodano: 13.12.2018 11:07 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 91 (1548) z dnia 13.11.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Jednorazowe odszkodowanie należne jest dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej albo dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty pobierającego rentę z ubezpieczenia wypadkowego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jednorazowe odszkodowanie finansowane jest z ubezpieczenia wypadkowego.

Źródło: www.gofin.pl

Kiedy przedsiębiorca nie składa rozliczeń do ZUS?

Dodano: 13.12.2018 5:11 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Jednoosobowy przedsiębiorca (będący osobą fizyczną) rozlicza za siebie składki ubezpieczeniowe do ZUS w deklaracji rozliczeniowej. Gdy do pomocy w firmie zatrudnia inne osoby ubezpieczone, to dodatkowo przekazuje do organu rentowego imienne raporty miesięczne. Niekiedy taki przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów. Jest tak wtedy, gdy spełnia odpowiednie warunki.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 43/2018

Dodano: 13.12.2018 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE - Obniżenie podstawy opodatkowania jest możliwe po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze umorzenia VAT w celu korekty; [Express podatkowy] Opłacenie pracownikowi w podróży służbowej wydatków na wyżywienie ponad limit diety stanowi przychód ze stosunku pracy; Skutki podatkowe na gruncie ustawy o CIT połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową; Zużycie paliwa na cele osobiste pracowników w związku z udostępnieniem samochodów służbowych podlega ewidencjonowaniu kasą; [Legislacja] Projekt zmian w JPK w konsultacjach; [PwC w mediach] Po 26 latach znów można nie myśleć o rozliczeniu.

Źródło: https:

Składki ZUS po wzroście minimalnej płacy w 2019 r.

Dodano: 11.12.2018 17:08 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy. Zwiększenie kwoty tego wynagrodzenia ma swoje odzwierciedlenie w składkach ZUS. W oparciu o jego wysokość ustala się m.in. najniższą podstawę wymiaru składek określonej grupie ubezpieczonych, a także obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Wpisanie do księgi faktury od dostawcy zagranicznego

Dodano: 08.12.2018 5:06 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Surowce do produkcji, czyli materiały, ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Wpisu dokonuje się w cenie zakupu. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za koszt poniesiony dla potrzeb ustalania różnic kursowych uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Źródło: https:

Wypełnianie arkusza spisowego

Dodano: 07.12.2018 5:07 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 08.11.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Arkusz spisowy jest dokumentem, na którym zespoły spisowe ujmują na bieżąco wyniki dokonanych w toku spisu z natury pomiarów stanu poszczególnych składników zapasów. Powinien on przedstawiać rzetelne i wiarygodne informacje na temat spisywanych składników majątku oraz dane niezbędne do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Źródło: https:

Podatek i składki ubezpieczeniowe dla osoby z prawem do emerytury

Dodano: 06.12.2018 11:07 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 05.11.2018 r., autor: Agata Cieśla, Dorota Wyderska
Wolne od podatku są m.in. świadczenia otrzymywane przez emerytów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 3.000 zł. Nadwyżka podlega opodatkowaniu 10% ryczałtem. Od wartości wypłaconego świadczenia pieniężnego (niebędącego świadczeniem pracowniczym) przekazanego emerytowi, który nie pozostaje w stosunku pracy, pracodawca nie nalicza natomiast i nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.gofin.pl

Aktywność zawodowa a przeliczenie emerytur i rent

Dodano: 06.12.2018 5:12 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Pobierane przez emerytów i rencistów świadczenia mogą być przeliczane. Jedną z okoliczności pozwalających na ustalenie ich nowej wysokości jest aktywność zawodowa świadczeniobiorcy w trakcie pobierania świadczeń. Przeliczenie emerytury lub renty z tytułu stażu pracy polega wówczas na doliczeniu, do ustalonej wartości okresów składkowych i nieskładkowych, przepracowanego kwartału. Przy czym przeliczenia według tej zasady nie stosuje się do każdej emerytury oraz renty.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 42/2018

Dodano: 06.12.2018 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] TSUE -Podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia VAT jedynie na podstawie oszacowania wynikającego z opinii biegłego; [Express podatkowy] Opodatkowanie podatkiem u źródła usług wykonywanych przez zagranicznych kontrahentów na rzecz zakładów polskiego banku; Kwestia różnic kursowych z tytułu dokonanych transferów sald w walutach obcych w systemie cash pooling; Opinia Rzecznika Generalnego - Uprawnienie państwa przyjmującego do cofnięcia zwolnienia przyznanego w innym państwie członkowskim; [Legislacja] Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych w Dzienniku Ustaw; [PwC w mediach] Część odsetek nie powiększy wartości początkowej środka trwałego.

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone