piątek, 22 lutego 2019 r.  Imieniny: Małgorzaty, Marty, Nikifora
Wiadomości z tagiem Podatkowa  RSS
Podatkowe Espresso 7/2019

Dodano: 21.02.2019 0:00 | 1 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Państwo członkowskie może ograniczyć w czasie możliwość skorygowania błędnych faktur; [Express podatkowy] Opodatkowanie PIT części wkładu wycofanego ze spółki komandytowej; Zakup towarów i usług od podmiotów zewnętrznych nie prowadzi automatycznie do utraty zwolnienia strefowego; Stawka VAT dla sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego; [Legislacja] Nowa wersja projektu ordynacji podatkowej; [PwC w Prasie] Fiskus ma już Centralny Rejestr Faktur i nie waha się go użyć.

Przesłanki uznania przez ZUS pracy rodziny na etacie za współpracę

Dodano: 18.02.2019 17:06 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 14 (1576) z dnia 18.02.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Często członkowie rodziny pomagają przedsiębiorcy przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Takie osoby generalnie przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń w ZUS jako osoby współpracujące. Nie zawsze jednak tak jest. Aby krewny mógł być zgłoszony do ubezpieczeń w taki sposób, powinny zostać spełnione określone przesłanki.

Źródło: www.gofin.pl

Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej

Dodano: 14.02.2019 17:06 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Ustawowy obowiązek wyceny na dzień bilansowy składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Powstałe na skutek tej wyceny różnice kursowe rozlicza się w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego. Jednostki mają w praktyce do wyboru trzy metody rozliczania tych różnic. Wybraną przez kierownika danej jednostki metodę zapisuje się w obowiązujących w firmie zasadach (polityce) rachunkowości.

Źródło: https:

Do renty ważny jest staż pracy w konkretnym 10-leciu

Dodano: 14.02.2019 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Jeżeli niezdolność do pracy powstała u ubezpieczonego w wieku powyżej 30 lat, to renta z tytułu tej niezdolności przysługuje, gdy spełnił on łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej 5 lat i przypada on w ciągu ostatniego 10-lecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, niezdolność do pracy powstała w okresach wymienionych przez ustawodawcę albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 6/2019

Dodano: 14.02.2019 0:00 | 2 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Możliwość oszacowania przez organ przychodu w innej wysokości niż określona w umowie między spółką a podmiotem powiązanym; [Express podatkowy] Prowadzenie ewidencji prac twórczych pracowników nie jest warunkiem koniecznym do stosowania 50 proc. kosztów, Przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odstępnego zapłaconego z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu; Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT od zaliczek otrzymanych na poczet usługi turystyki; [Legislacja] Projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz innych ustaw; [PwC w Prasie] Zakup usług IT bez limitu kosztów.

Źródło: https:

Dług przedsiębiorcy przeszkodą w uzyskaniu świadczeń z ZUS

Dodano: 09.02.2019 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zazwyczaj podlegają tym samym ubezpieczeniom co pracownicy. Z każdego z nich w razie wystąpienia ryzyka mogą ubiegać się o odpowiednie świadczenia. Przy czym inaczej niż w przypadku pracowników istotną kwestią przy ustalaniu prawa do świadczeń dla przedsiębiorcy jest istnienie długu, w niektórych sytuacjach jakiegokolwiek, a w innych określonego kwotowo na konkretną datę dzienną.

Źródło: www.gofin.pl

Ubezpieczenie w ZUS przedsiębiorcy wykonującego zlecenie

Dodano: 07.02.2019 17:07 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Zarówno wykonywanie umowy zlecenia, jak i prowadzenie pozarolniczej działalności stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli dana osoba jednocześnie wykonuje zlecenie i prowadzi własną firmę, wówczas dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Należy wtedy wiedzieć, kiedy będzie ona podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wyłącznie jako przedsiębiorca, a kiedy będzie nimi objęta jedynie ze zlecenia. Może się też zdarzyć, że będzie miała opłacane składki społeczne oraz składkę zdrowotną z każdego z tych tytułów.

Źródło: www.gofin.pl

Podatkowe Espresso 5/2019

Dodano: 07.02.2019 0:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

W numerze: [Orzeczenie tygodnia] Przedmiotem interpretacji indywidualnej nie mogą być przepisy prawa procesowego; [Express podatkowy] Wierzytelności pożyczkowe podlegające konfuzji ,otrzymane w związku z likwidacją sp. osobowej, nie są opodatkowane PIT; Prowizje i opłaty okołokredytowe stanowią odsetki w rozumieniu art. 11 ust. 4 polsko-słowackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania; Stawka VAT dla transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego; [Legislacja] Projekt ustawy o zasadach pobytu na terytorium RP obywateli Wielkiej Brytanii; [PwC w Prasie] Raportowanie schematów podatkowych: Fiskus nie będzie zbierał informacji o ulgach.

Źródło: https:

Niższe składki ZUS dla niektórych przedsiębiorców

Dodano: 02.02.2019 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 03.01.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Od 1 stycznia 2019 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę mogą opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej - proporcjonalnie do przychodu - podstawy wymiaru. Podstawowym celem wprowadzenia tej preferencji jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych.

Źródło: www.gofin.pl

Nowe możliwości ZUS w sprawie kontroli e-ZLA

Dodano: 01.02.2019 11:07 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Niezdolność do pracy ubezpieczonego potwierdzana jest stosownym zaświadczeniem lekarskim wystawianym przez osobę upoważnioną. Dokument przekazywany jest na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych regulują kwestie dotyczące trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania takiego zaświadczenia. Dodatkowo umożliwiają organowi rentowemu dokonanie kontroli we wskazanym zakresie. Aby do niej doszło, ubezpieczony musi zostać odpowiednio zawiadomiony o jej terminie. Z dniem 1 stycznia 2019 r. ZUS może to zrobić w dwóch nowych formach.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone