poniedziałek, 21 stycznia 2019 r.  Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Wiadomości z tagiem Metodyczne  RSS
Wynik podatkowy przy sporządzaniu porównawczego rachunku zysków i strat

Dodano: 18.01.2019 5:06 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018 r.
Punktem wyjścia do obliczenia dochodu podatkowego, stanowiącego podstawę opodatkowania lub straty podatkowej, są przychody i koszty ich osiągnięcia, ustalone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Mogą one jednak różnić się zakresem, wysokością i momentem powstawania od przychodów i kosztów podatkowych określonych przepisami ustaw o podatku dochodowym. W takich sytuacjach jednostki w praktyce stosują w ewidencji księgowej analitykę do przychodów i kosztów niestanowiących kosztów i przychodów podatkowych.

Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu kwot zasądzonych od sprawców przemocy

Dodano: 17.01.2019 11:06 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018 r.
Paragrafem właściwym do ujęcia kwot zasądzonych od sprawców przemocy i pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego jest paragraf 097 "Wpływy z różnych dochodów". Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego. Skoro tak, to taka jednostka powinna interpretować daną normę prawną przede wszystkim przy pomocy wykładni językowej, która ma priorytet m.in. przy analizie regulacji prawnych dotyczących sposobu gospodarowania finansami wspomnianej jednostki.

Czy stosuje się pieczątki imienne, gdy podpisy złożone na dokumentach księgowych są nieczytelne?

Dodano: 17.01.2019 5:06 | 31 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018 r.
W przypadku gdy podpisy złożone na dokumencie księgowym są nieczytelne, ale - na podstawie wykazu wzorów podpisów osób upoważnionych do sprawdzania i zatwierdzania dokumentów księgowych - można bez problemu zidentyfikować osoby dokonujące kontroli teg dokumentu, nie ma obowiązku stosowania dodatkowo pieczątki imiennej.

Klasyfikacja paragrafowa wydatków na naprawę, konserwację i przeglądy urządzeń

Dodano: 07.01.2019 11:06 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018 r.
Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację urządzeń powinny być kwalifikowane w paragrafie 427 "Zakup usług remontowych". Natomiast wydatki związane z przeglądami różnego rodzaju urządzeń czy budynków wskazane jest ujmować w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych". Sam przegląd nie polega na przywróceniu wartości użytkowej urządzenia (lub budynku), a stanowi jedynie kontrolę sprawności technicznej.

Inwentaryzacja środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych jednostki oświatowej

Dodano: 05.01.2019 5:06 | 34 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018 r.
W przypadku środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych praktyką jest, że bank prowadzący rachunek jednostki przesyła informację o saldzie, figurującym w jego księgach rachunkowych. Uzgodnienie salda odbywa się więc na podstawie dokumentu przekazanego przez bank. Wyciąg przesłany przez bank powinien być sprawdzony przez jednostkę pod względem jego zgodności z księgami rachunkowymi. W sytuacji wystąpienia rozbieżności należy różnice bezwzględnie wyjaśnić. W przypadku gdy bank nie prześle odpowiedniego wyciągu informującego o stanie salda, jednostka powinna sama wystąpić z prośbą o przesłanie takiej informacji.

Kompensata należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Dodano: 02.01.2019 11:06 | 48 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018 r.
Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.

Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

Dodano: 29.12.2018 5:06 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (477) z dnia 01.11.2018 r.
Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia tych ksiąg, czyli na dzień bilansowy. Przygotowanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, mają zatem obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r. nie później niż 31 marca 2019 r. Generalnie sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone