piątek, 03 kwietnia 2020 r.  Imieniny: Pankracego, Renaty, Ryszarda
Wiadomości z tagiem Metodyczne  RSS
Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury zapasów

Dodano: 02.04.2020 5:07 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 01.02.2020 r.
Zagadnienia związane z inwentaryzacją regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o rachunkowości. Z kolei szczegółowe wyjaśnienia problemów merytorycznych i organizacyjnych powstających przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, zwanych dalej zapasami, zawiera stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów, zwane dalej stanowiskiem w sprawie inwentaryzacji zapasów.

Środki trwałe sfinansowane z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w uczelni niepublicznej

Dodano: 30.03.2020 11:05 | 13 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020 r.
W odniesieniu do zakupionych ze środków FWON projektorów o wartości 1.500 zł wskazane jest, naszym zdaniem, przyjęcie przez uczelnię rozwiązania polegającego na ich zaliczeniu do środków trwałych, ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz dokonaniu jednorazowego odpisania ich wartości początkowej. Oczywiście takie rozwiązanie jest możliwe, o ile projektory te spełniają kryteria dla uznania ich za środki trwałe w świetle przepisów ustawy o rachunkowości, (...).

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w instytucji kultury

Dodano: 25.03.2020 17:05 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020 r.
Jeśli jednostka uzyskała prawo użytkowania wieczystego gruntu nieodpłatnie i drugostronnie ujęła je jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, to przy przekształceniu tego prawa w prawo własności gruntu nieumorzoną wartość początkową prawa użytkowania wieczystego odnosi w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, a odpowiadającą jej nierozliczoną kwotę rozliczeń międzyokresowych przychodów ujmuje jako pozostałe przychody operacyjne (por. pkt 6.33 KSR nr 11).

Miesięczne opłaty z tytułu czynszu ustalonego w umowie leasingu operacyjnego

Dodano: 23.03.2020 11:05 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020 r.
Generalnie opłaty podstawowe z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego odnosi się w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki na podstawie otrzymywanych faktur (bez podziału na część kapitałową i odsetkową). Otrzymany podział opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową może być jednak pomocny dla celów ustalania kosztów finansowania dłużnego. Według organów podatkowych do kosztów finansowania dłużnego należy zaliczyć część odsetkową raty leasingowej zarówno leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Odmienne stanowisko w tej kwestii prezentują sądy administracyjne.

Koszty wynagrodzeń pracowników na przełomie dwóch lat obrotowych

Dodano: 19.03.2020 5:06 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020 r.
Zasada memoriału nakazuje ujmować w księgach rachunkowych danego roku obrotowego wszystkie osiągnięte, przypadające na rzecz jednostki przychody oraz obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Stosując zatem zasadę memoriału, wynagrodzenia za grudzień 2019 r. będą kosztami tego miesiąca nawet, gdy zostały wypłacone w styczniu 2020 r. Analogicznie postępuje się ze składkami ZUS od tych wynagrodzeń.

Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r. organom podatkowym

Dodano: 06.03.2020 17:05 | 47 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 01.02.2020 r.
Przepisy dotyczące składania sprawozdań finansowych weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i mają zastosowanie do sprawozdań przekazywanych od tego dnia. Oznacza to, że instytucja kultury - jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych niewpisany do rejestru przedsiębiorców KRS - przekazuje sprawozdanie finansowe za 2019 r. (sporządzone w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej) szefowi KAS w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia.

reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone