czwartek, 25 kwietnia 2019 r.  Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
Wiadomości z tagiem Metodyczne  RSS
Wydatki budżetowe na zakup sprzętu dla osób przebywających w domu pomocy społecznej

Dodano: 25.04.2019 5:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019 r.
Wydatki budżetowe związane z zakupem aparatów do mierzenia ciśnienia dla osób przebywających w domu pomocy społecznej wskazane jest zakwalifikować do paragrafu 423 "Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych", z odpowiednią czwartą cyfrą. (...) Paragraf 423 obejmuje w szczególności wydatki zakładów leczniczych i sanitarnych, zakładów dla podopiecznych, zakładów dla nieuleczalnie chorych, wydatki jednostek wymiaru sprawiedliwości, wydatki inspektoratów weterynarii, inspekcji sanitarnych na zakup stosowanych u ludzi i zwierząt leków, krwi od krwiodawców, środków opatrunkowych, opakowań do leków, błon, papierów i chemikaliów rentgenowskich, materiałów do analiz, środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych itp.

Termin i forma przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS

Dodano: 23.04.2019 11:06 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019 r.
Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r., sporządzone w postaci elektronicznej w formacie XML, wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy złożyć do rejestru przedsiębiorców KRS w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Złożenie dokumentów, o których mowa wyżej, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Czy decyzja w sprawie sporządzania sprawozdania uproszczonego musi być podejmowana corocznie?

Dodano: 19.04.2019 5:07 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019 r.
Warunkiem niezbędnym, aby jednostka mała mogła skorzystać z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, jest podjęcie przez jej organ zatwierdzający decyzji (uchwały) w tej sprawie. Nie jest możliwe sporządzenie sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla jednostki małej bez decyzji (uchwały) organu zatwierdzającego w tej sprawie. Przepisy ustawy o rachunkowości nie przewidują jednak ani terminu, do którego organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję (uchwałę) o sporządzaniu sprawozdania finansowego według załącznika nr 5, ani tego czy każdorocznie taka decyzja powinna zostać podjęta.

Forma przekazania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego

Dodano: 08.04.2019 11:06 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 01.03.2019 r.
Przepisy rozporządzenia określają obowiązek przekazania, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wyłącznie w odniesieniu do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego. Nie określono tego obowiązku w sposób bezpośredni w odniesieniu do sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego, którego dane włączane są do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, pozostawiając tę kwestię do decyzji zarządu poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Lokaty bankowe w ewidencji budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Dodano: 04.04.2019 5:06 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019 r.
Przepisy rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej wskazują, aby operacje pieniężne dokonywane na bankowych rachunkach budżetu, w tym także lokaty dokonywane ze środków znajdujących się na rachunku budżetu, ewidencjonować na koncie 133 "Rachunek budżetu". W celu prawidłowej ewidencji zarówno założenia lokaty, jak i jej likwidacji, niezbędne jest utworzenie kont analitycznych do konta 133, odrębnie dla rachunku bieżącego (podstawowego) budżetu i odrębnie dla lokat (...)

Koszty wynagrodzeń pracowników na przełomie roku

Dodano: 02.04.2019 5:07 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019 r.
Wynagrodzenia pracowników należne za wykonane w danym roku prace, mimo że ich wypłata nastąpi w następnym roku obrotowym, wymagają ujęcia w księgach rachunkowych i wykazania w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Związane jest to z zasadą memoriału, według której w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Rozliczenie projektu polegającego na termomodernizacji budynku komendy Państwowej Straży Pożarnej

Dodano: 28.03.2019 5:07 | 48 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 01.02.2019 r.
Na realizację projektu polegającego na termomodernizacji budynku komendy PSP środki przekazywane były na rachunek bankowy jednostki w formie zaliczek na poczet przyszłych wydatków i w formie refundacji wydatków już poniesionych (zrealizowanych). Dlatego do obsługi finansowej tego projektu utworzone zostały dwa rachunki bankowe (zaliczki i refundacje). Zamknięcie rachunków bankowych wyodrębnionych do obsługi projektu może nastąpić dopiero po zakończeniu realizacji i ostatecznym rozliczeniu tego projektu.

reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone