środa, 25 listopada 2020 r.  Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa
Wiadomości z tagiem Metodyczne  RSS
Zapomogi na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników zakładu budżetowego wypłacone ze środków ZFŚS

Dodano: 23.11.2020 11:05 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020 r.
W księgach rachunkowych zakładu budżetowego wartość zapomogi na wyprawkę szkolną dla dziecka pracownika udzielonej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) powinna zmniejszać ten fundusz poprzez ujęcie jej po stronie Wn konta 851 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Natomiast sama wypłata takiego świadczenia księgowana jest jako zmniejszenie środków pieniężnych ZFŚS na koncie 135 "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia".

Samochód osobowy w firmie - rozliczenie zakupu samochodu o wartości powyżej 150.000 zł

Dodano: 20.11.2020 5:07 | 31 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020 r.
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych jednostki w wartości początkowej. Wartością początkową środka trwałego pozyskanego w drodze kupna jest cena nabycia powiększona o koszty finansowania zewnętrznego. Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu.

Pakiety medyczne dla pracowników

Dodano: 18.11.2020 17:05 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020 r.
Ponoszone przez pracodawcę koszty zakupionych dla pracowników pakietów usług medycznych zalicza się w księgach rachunkowych jednostki do kosztów działalności operacyjnej i ujmuje na koncie 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub na odpowiednim koncie zespołu 5. (…) Przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanego przez pracownika nie ujmuje się w księgach rachunkowych. Ewidencji podlega natomiast naliczona zaliczka na podatek dochodowy oraz potrącone składki ZUS od ustalonego świadczenia. Składki te oraz zaliczkę na podatek dochodowy ewidencjonuje się na podstawie listy płac na ogólnych zasadach.

Koszty wymiany wodomierzy w księgach samorządowego zakładu budżetowego

Dodano: 14.11.2020 5:07 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020 r.
Z punktu widzenia kryteriów techniczno-użytkowych wodomierze wskazane jest uznać w momencie zakupu za kompletne i zdatne do użytku samodzielne urządzenia, które ze względu na niską wartość jednostkową mogą zostać odpisane bezpośrednio w koszty. W związku z tym, iż jednorazowe odniesienie łącznej wartości zakupionych wodomierzy w ciężar kosztów danego okresu mogłoby zniekształcić wynik finansowy jednostki, zaleca się wprowadzanie tych wodomierzy do ewidencji środków trwałych przy zastosowaniu uproszczenia, polegającego na tworzeniu zbiorczych obiektów.

Odpowiedzialność za błędy w przypadku prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe

Dodano: 05.11.2020 11:05 | 78 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (523) z dnia 01.10.2020 r.
Powierzenie przez spółkę prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie zwalnia kierownika jednostki z odpowiedzialności za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Spółka może jednak ubiegać się na drodze cywilnej o odszkodowanie od biura rachunkowego za popełnione błędy.

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin ze środków ZFŚS

Dodano: 31.10.2020 5:07 | 86 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (521) z dnia 01.09.2020 r.
Dofinansowanie do letniego wypoczynku otrzymane przez pracownika ze środków ZFŚS powoduje powstanie u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy. Dofinansowanie to może jednak korzystać ze zwolnienia od podatku. Wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1.000 zł.

reklama
Time4VPS.EU - VPS hosting in Europe

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone