czwartek, 19 lipca 2018 r.  Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
Wiadomości z tagiem Metodyczne Rachunkowości  RSS
Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe w księgach zakładu budżetowego

Dodano: 12.07.2018 11:07 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 01.06.2018 r.
Do ewidencji podatku dochodowego od osób prawnych w księgach samorządowego zakładu budżetowego służy konto 870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy". Konto to służy do ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego oraz nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.

Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dodano: 05.07.2018 5:06 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 01.05.2018 r.
Generalnie, odpowiedzialność za rachunkowość jednostki ponosi kierownik tej jednostki. Przy czym, odpowiedzialność i obowiązki w zakresie rachunkowości, poza odpowiedzialnością za przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury, może zostać przeniesiona na inną osobę za jej zgodą. Niemniej jednak, nie zwalnia to kierownika jednostki z odpowiedzialności za rachunkowość z tytułu nadzoru.

W jakiej formie należy powierzyć księgowemu odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

Dodano: 02.07.2018 11:07 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 01.06.2018 r.
Sam fakt podpisania się głównego księgowego na sprawozdaniu finansowym w części dotyczącej osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych nie przesądza, że przyjął on taką odpowiedzialność. Powierzenie tej odpowiedzialności powinno mieć formę pisemną. W sytuacji gdy główny księgowy nie przyjął odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych, na sprawozdaniu finansowym powinien podpisać się jako osoba sporządzająca to sprawozdanie.

Kradzież sprzętu ujętego w ewidencji środków trwałych jednostki oświatowej

Dodano: 25.06.2018 11:08 | 65 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018 r.
Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, wpłaty z tytułu odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie mogą gromadzić na wyodrębnionym rachunku dochodów, o ile w uchwale o utworzeniu takiego rachunku dochody tego typu zostały wskazane jako źródło dochodów jednostki. Środki uzyskane tytułem odszkodowania za poniesioną stratę jednostka może wówczas przeznaczyć na cele wskazane przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Dodano: 22.06.2018 5:07 | 55 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018 r.
W razie wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej należy się z nim rozliczyć. Podstawą do rozliczeń w takiej sytuacji jest wartość udziału kapitałowego osoby występującej ze spółki. udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Majątek spółki stanowi przy tym wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone