sobota, 23 lutego 2019 r.  Imieniny: Damiana, Romana, Romany
Wiadomości z tagiem Metodyczne Rachunkowości  RSS
W jakim formacie należy sporządzić informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności?

Dodano: 20.02.2019 17:06 | 17 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019 r.
Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności należy obecnie sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być sporządzone w formacie XML udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej przez Ministerstwo Finansów. Sprawozdanie z działalności nie musi mieć formy ustrukturyzowanej.

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym dotacji otrzymanej na zakup lub budowę środka trwałego

Dodano: 20.02.2019 5:07 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018 r.
Dotacja to bezzwrotna i nieodpłatna pomoc finansowa przekazana beneficjentowi przez jednostkę kontraktującą w celu zrealizowania danego projektu. Nie można zmieniać przeznaczenia środków i wydać dotacji na inny niż przewidziany cel. Ewidencja dotacji w księgach rachunkowych uzależniona jest od jej przeznaczenia. Dotacje na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeśli stosownie do innych ustaw nie zwiększają kapitałów (funduszy) własnych.

Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu kwot zasądzonych od sprawców przemocy

Dodano: 15.02.2019 5:07 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (480) z dnia 20.12.2018 r.
Paragrafem właściwym do ujęcia kwot zasądzonych od sprawców przemocy i pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego jest paragraf 097 "Wpływy z różnych dochodów". Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego. Skoro tak, to taka jednostka powinna interpretować daną normę prawną przede wszystkim przy pomocy wykładni językowej, która ma priorytet m.in. przy analizie regulacji prawnych dotyczących sposobu gospodarowania finansami wspomnianej jednostki.

Opłata za roczne badanie techniczne pojazdu wykonywane w stacjach kontroli pojazdów

Dodano: 13.02.2019 11:06 | 20 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 01.01.2019 r.
Badania techniczne pojazdów dokonywane są w okresach rocznych i są obowiązkowe dla wszystkich użytkowników pojazdów. Na opłatę pobieraną przez diagnostę uprawnionego do przeprowadzania badania składa się opłata ewidencyjna oraz opłata za przeprowadzenie badania technicznego. Opłata ewidencyjna mieści się w katalogu wydatków paragrafu 443 "Różne opłaty i składki". Z kolei opłata za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu powinna zostać zaklasyfikowana do paragrafu 430 "Zakup usług pozostałych".

Klasyfikacja paragrafowa wydatków na naprawę, konserwację i przeglądy urządzeń

Dodano: 05.02.2019 5:07 | 47 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018 r.
Wydatki ponoszone na naprawę i konserwację urządzeń powinny być kwalifikowane w paragrafie 427 "Zakup usług remontowych". Natomiast wydatki związane z przeglądami różnego rodzaju urządzeń czy budynków wskazane jest ujmować w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych". Sam przegląd nie polega na przywróceniu wartości użytkowej urządzenia (lub budynku), a stanowi jedynie kontrolę sprawności technicznej.

Czy w obecnym stanie prawnym można wysłać do KRS skany sprawozdań finansowych?

Dodano: 02.02.2019 11:05 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (481) z dnia 01.01.2019 r.
Od 15 marca 2018 r. roczne sprawozdania finansowe składa się do KRS wyłącznie drogą elektroniczną. Przy tym dopiero od 1 października 2018 r. muszą być one sporządzane w postaci elektronicznej i podpisane elektronicznie. Poza tym sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS muszą być sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Kompensata należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Dodano: 31.01.2019 5:06 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (479) z dnia 01.12.2018 r.
Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone