czwartek, 23 listopada 2017 r.  Imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa
Wiadomości z tagiem Metodyczne Rachunkowości  RSS
Wydatki poniesione na szczepienia ochronne pracowników przeciw grypie

Dodano: 21.11.2017 5:07 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017 r.
Sfinansowanie przez pracodawcę szczepień chroniących pracowników przed grypą powoduje generalnie po stronie pracowników powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wartość tego rodzaju nieodpłatnych świadczeń mieści się bowiem w definicji przychodów ze stosunku pracy, sformułowanej w art. 12 ust. 1 updof. Stosownie do tego przepisu, za przychód pracownika ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury

Dodano: 20.11.2017 11:07 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017 r.
Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ustawa nie określa jednak, w jakiej formie dokumenty te powinny zostać przygotowane. W praktyce najczęściej stosowanym drukiem dokumentującym spis z natury jest arkusz spisu z natury.

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego

Dodano: 17.11.2017 5:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017 r.
Dnia 21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, dalej zwana ustawą o biegłych rewidentach. Celem tej ustawy było dostosowanie polskiego systemu prawnego do przepisów unijnych z zakresu audytu i sprawozdań finansowych. Wniosła ona wiele zmian do innych ustaw, w tym do ustawy o rachunkowości.

Ewidencja księgowa i klasyfikacja paragrafowa opłaty abonamentowej oraz opłat z tytułu zastępstwa procesowego

Dodano: 16.11.2017 11:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 01.10.2017 r.
Roczną opłatę abonamentową uiszcza się za wykonywanie zastępstwa oraz wydawanie opinii prawnych, a ponadto Prokuratoria Generalna RP wydaje opinie prawne na zlecenie osoby zastępowanej, w szczególności opiniuje projekty umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych. Zasadnym wydaje się być zaklasyfikowanie wydatków z tytułu uiszczenia opłaty abonamentowej w jednym paragrafie, tj. w paragrafie 461 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego".

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gminnego lokalu mieszkalnego

Dodano: 11.11.2017 5:06 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 01.09.2017 r.
Od 1 stycznia 2017 r. odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gminnego lokalu mieszkalnego powinno być klasyfikowane, tak jak dotychczas, tzn. w paragrafie 097 "Wpływy z różnych dochodów", a nie w paragrafie 095 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów". W paragrafie 095 należy bowiem klasyfikować kary umowne oraz odszkodowania wynikające z zawartych umów, do których zalicza się zarówno ugody, jak i polisy ubezpieczeniowe.

Zaliczka wpłacona na zakup środka trwałego

Dodano: 08.11.2017 17:07 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 01.10.2017 r.
O ile przepisy podatkowe zezwalają na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów dokonanych wpłat na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego z grupy 3-6 i 8 KŚT, to dla celów bilansowych wpłaty te nadal pozostają w sferze rozrachunków. Kwot wpłaconych zaliczek nie odnosi się w księgach rachunkowych w ciężar kosztów. Wydatki na zakup środka trwałego będą odnoszone w koszty przez odpisy amortyzacyjne, naliczane od jego wartości początkowej.

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych i sposoby ich ustalania

Dodano: 07.11.2017 5:07 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 01.09.2017 r.
Jednostki mogą gromadzić środki pieniężne wyrażone w walucie obcej na własnych walutowych rachunkach bankowych. Środki te mogą pochodzić z zapłaty należności, zaciągniętych kredytów lub pożyczek oraz zakupów walut w banku lub kantorze. Są one natomiast wykorzystywane do zapłaty zobowiązań, spłaty kredytów lub pożyczek, czy też wypłaty zaliczek na zagraniczne podróże służbowe.

Zakup kasy rejestrującej i rozliczenie ulgi związanej z tym zakupem

Dodano: 03.11.2017 5:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 01.09.2017 r.
Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ustawodawca zwolnił z obowiązku stosowania kasy fiskalnej niektóre grupy podatników. Jeśli podatnik nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego to musi rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Kaucja z tytułu najmu w księgach rachunkowych najemcy i wynajmującego

Dodano: 02.11.2017 11:07 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017 r.
Kaucja to kwota środków pieniężnych, której celem jest zabezpieczenie interesów jednej ze stron umowy. W przypadku umowy najmu kaucja jest gwarancją dotrzymania zobowiązania z tytułu zawarcia umowy najmu i stanowi odszkodowanie w razie jego niedopełnienia. Kaucja zabezpiecza interesy wynajmującego, który w przypadku, gdy najemca nie zwróci przedmiotu najmu lub go uszkodzi, zachowuje kaucję dla siebie na pokrycie wynikłych kosztów.

reklama

Copyright © 2008-2017 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone