sobota, 17 listopada 2018 r.  Imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii
Wiadomości z tagiem Metodyczne Rachunkowości  RSS
Bilansowe i podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń

Dodano: 17.11.2018 5:06 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018 r.
Zasadniczo należne wynagrodzenia wypłacone pracownikowi z tytułu umowy o pracę za dany miesiąc ujmuje się w księgach rachunkowych w kosztach miesiąca, którego dotyczą. W podobny sposób traktuje się składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę, składki na Fundusz Pracy (FP), składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Postępowanie takie jest zgodne z bilansową zasadą memoriału (...).

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

Dodano: 02.11.2018 11:06 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018 r.
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego należy do zadań organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. Kierownik jednostki, np. zarząd, nie może dokonać takiego wyboru. Organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki.

Czy zapłata odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Dodano: 01.11.2018 5:06 | 36 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018 r.
Sam fakt nieopłacenia w terminie składek ZUS lub opłacenia ich w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia jest uznawany za szkodliwy dla finansów publicznych i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dodatkowo, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest działanie polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań, powodujące uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za zwłokę.

Zaliczka na zakup środka trwałego w ramach WNT

Dodano: 01.11.2018 5:06 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018 r.
Uiszczenie całości lub części zapłaty przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, podobnie jak wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie tej należności przez sprzedawcę. W związku z tym otrzymanie faktury zaliczkowej nie rodzi u nabywcy obowiązku rozliczenia VAT z tytułu WNT. Obowiązek taki powstanie dopiero w momencie, gdy unijny dostawca wystawi fakturę dokumentującą dostawę towarów, lub - w sytuacji gdy faktura nie zostanie wystawiona - 15. dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy.

Wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego budynku szkoły

Dodano: 26.10.2018 17:07 | 55 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (475) z dnia 01.10.2018 r.
Wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego obiektu budowlanego (np. budynku szkoły) należy zakwalifikować do paragrafu 430 "Zakup usług pozostałych". Kontrola taka kończy się bowiem zazwyczaj sporządzeniem protokołu pokontrolnego. Jeśli jednak w efekcie przeprowadzonej kontroli jednostka uzyska ekspertyzę, analizę bądź opinię, właściwym paragrafem będzie paragraf 439 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii".

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone