środa, 27 maja 2020 r.  Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Wiadomości z tagiem Metodyczne Rachunkowości  RSS
Wyjaśnienie i rozliczenie różnic ujawnionych podczas inwentaryzacji towarów za 2019 r.

Dodano: 23.05.2020 5:07 | 18 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020 r.
Podstawowym terminem spisu z natury towarów jest, jak wynika z art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, ostatni dzień roku obrotowego. Na ten dzień powinien więc być ustalony stan zapasów towarów. W odniesieniu do niektórych towarów czynności spisowe mogą być przeprowadzane w terminie dopuszczonym w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, iż mogą się rozpocząć na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego i zakończyć do 15 dnia następnego roku obrotowego.

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej

Dodano: 21.05.2020 5:07 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020 r.
Kwotę odpisu aktualizującego przypadającą na należność główną, ujętą w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na koncie pozostałych kosztów operacyjnych, prezentuje się w rachunku zysków i strat, sporządzanym według załącznika nr 10 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, w pozycji E.II - jako pozostałe koszty operacyjne. Z kolei ewentualny odpis aktualizujący dotyczący przypisanych odsetek od należności budżetowych, ujęty w księgach na koncie kosztów finansowych, wykazuje się w tym sprawozdaniu w pozycji H.II - jako inne koszty finansowe.

Ujęcie w księgach kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w związku z COVID-19

Dodano: 20.05.2020 17:05 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020 r.
Jeżeli pracownicy w pracy zdalnej będą wykorzystywali prywatny sprzęt, to pracodawca może przewidzieć rekompensatę z tytułu jego używania. Problematyczną kwestią może być ustalenie wysokości takiego ekwiwalentu - uwzględniając brak bezpośrednich przepisów w tym zakresie. Można jednak w takim wypadku przyjąć, że przy ustalaniu jego wysokości zasadne i dopuszczalne będzie skorzystanie z przepisu art. 6711 K.p., regulującego ustalanie ekwiwalentu za wykorzystywanie prywatnego sprzętu przez telepracownika.

Zakup artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom zakładu budżetowego

Dodano: 16.05.2020 5:07 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020 r.
Samorządowy zakład budżetowy może dokonywać zakupu artykułów spożywczych (w postaci kawy, herbaty czy cukru) na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom w siedzibie zakładu, jeśli wydatki te związane są z realizacją celów statutowych, ponoszone są w racjonalnej wysokości, zgodnie z planem finansowym. Wszelkie wydatki samorządowego zakładu budżetowego mogą być bowiem ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie, przy zachowaniu zasad legalności, celowości, oszczędności i skuteczności.

Poprawianie błędów w sporządzonym sprawozdaniu finansowym

Dodano: 07.05.2020 11:05 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (511) z dnia 01.04.2020 r.
Wszystkie wykryte błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, jak i w latach poprzednich, wymagają poprawienia, czyli dokonania korekty. Sposób, w jaki poprawia się błędy zależy od tego, kiedy błędy te ujawniono - przed, czy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, oraz od istotności tych błędów. Błędów ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie można więc już poprawić w zamkniętych księgach rachunkowych. Nie można też poprawić zatwierdzonego sprawozdania. Korekty takich błędów ujmuje się w księgach w bieżącym okresie.

Sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu - zapisy w księgach kolportera

Dodano: 07.05.2020 5:06 | 49 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (509) z dnia 01.03.2020 r.
W przypadku gdy dystrybucja wydawnictw prasowych dokonywana jest w oparciu o tzw. umowy kolportażowe, to przyjęte do sprzedaży czasopisma wskazane jest ująć w ewidencji pozabilansowej, zapisem jednostronnym po stronie Wn konta 39 "Zapasy obce". Ich wyksięgowanie w związku ze sprzedażą lub zwrotem odbywać się będzie po stronie Ma tego konta. Wydawnictwa przyjęte do sprzedaży pozostają bowiem własnością wydawcy, aż do momentu ich sprzedaży finalnemu odbiorcy.

Koszty związane z wykonaniem części procesu produkcyjnego przez podwykonawcę

Dodano: 29.04.2020 17:05 | 59 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020 r.
Produkty wycenia się w koszcie wytworzenia, który obejmuje wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty ich pozyskania i przemieszczania, koszty ich przetworzenia, w tym wynagrodzenia bezpośrednie, inne koszty bezpośrednie oraz pośrednie koszty zmienne produktów i uzasadnioną część pośrednich kosztów stałych produktów.

reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone