czwartek, 15 kwietnia 2021 r.  Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława
Wiadomości z tagiem Metodyczne Rachunkowości  RSS
Ujęcie w księgach rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej

Dodano: 15.04.2021 11:05 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (534) z dnia 20.03.2021 r.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej. Z tytułu niepobierania tej opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki z tytułu tej rekompensaty są przekazywane do 31 marca 2021 r., na rachunki bankowe właściwych jednostek samorządu terytorialnego i stanowią dochód budżetów tych jednostek. (…) Środki uzyskane tytułem rekompensaty za niepobieranie w 2021 r. opłaty targowej wskazane jest ująć w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na koncie 133 "Rachunek budżetu" w korespondencji z kontem 901 "Dochody budżetu".

Zwrot dotacji celowej niewykorzystanej przez instytucję kultury

Dodano: 03.04.2021 5:07 | 41 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021 r.
Zwrot dotacji celowej, odniesionej w momencie jej otrzymania na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (konto 76-0), wskazane jest zarachować na zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych (konto 76-1). Natomiast w sytuacji, gdy środki pochodzące z dotacji odniesione zostały na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów, ich zwrot odpowiednio zmniejszy konto 84.

Udzielenie rabatu dotyczącego sprzedaży z roku poprzedniego

Dodano: 01.04.2021 5:07 | 47 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (531) z dnia 01.02.2021 r.
W świetle ustawy o rachunkowości, w wysokości przychodów należy również uwzględniać rabaty oraz inne zmniejszenia przychodów. Tym samym wszelkie korekty przychodów ze sprzedaży za dany rok obrotowy powinny być ujmowane w księgach rachunkowych tego roku obrotowego. Przy czym korekta taka jest możliwa do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy bądź najpóźniej po jego sporządzeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ten rok.

Wynagrodzenia na przełomie dwóch lat obrotowych w ujęciu bilansowym i podatkowym

Dodano: 31.03.2021 17:05 | 46 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (533) z dnia 01.03.2021 r.
Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Z kolei koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup usługi transportu medycznego

Dodano: 29.03.2021 11:05 | 53 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021 r.
Wydatek poniesiony przez dom pomocy społecznej na transport podopiecznego - niezależnie od tego czy jest to transport sanitarny, czy medyczny - wskazane jest zaklasyfikować w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych". Paragraf 430 "Zakup usług pozostałych" obejmuje wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług z wyjątkami.

Wpływ nowych zasad opodatkowania spółek komandytowych na ewidencję księgową

Dodano: 20.03.2021 5:07 | 79 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021 r.
Spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2021 r. stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (podatnikami CIT). Przy czym mogą one postanowić, że nowe zasady opodatkowania będą stosować od 1 maja 2021 r. Wówczas z tą datą uzyskają one status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Uzyskanie statusu podatnika CIT oznacza, że spółki komandytowe są opodatkowane analogicznie, jak spółki kapitałowe i spółki komandytowo-akcyjne, tj. według stawki 19% lub 9%.

Prezentacja w sprawozdaniu dofinansowania do wynagrodzeń, otrzymanego w ramach tarczy

Dodano: 19.03.2021 17:05 | 81 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (532) z dnia 20.02.2021 r.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej zalicza się w księgach rachunkowych na zwiększenie przychodów pozostałej działalności operacyjnej jednostki. W rachunku zysków i strat sporządzanym w wariancie porównawczym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości otrzymaną pomoc można zaprezentować w pozycji D.IV. "Inne przychody operacyjne". Kwoty dofinansowania mające istotny wpływ na wynik finansowy jednostki dodatkowo ujawnia się w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

reklama

Copyright © 2008-2021 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone