wtorek, 16 października 2018 r.  Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Wiadomości z tagiem Metodyczne Rachunkowości  RSS
Odprawa wypłacana nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela

Dodano: 11.10.2018 5:06 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 01.08.2018 r.
Dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w razie: całkowitej bądź częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiłyby dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Takie rozwiązanie stosunku pracy jest równoznaczne z obowiązkiem wypłacenia odprawy finansowej. Jej wysokość uzależniona jest jednak od formy zatrudnienia nauczyciela.

Czy zapłata odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Dodano: 03.10.2018 17:06 | 31 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018 r.
Sam fakt nieopłacenia w terminie składek ZUS lub opłacenia ich w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia jest uznawany za szkodliwy dla finansów publicznych i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dodatkowo, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest działanie polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań, powodujące uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za zwłokę.

Zaliczka na zakup środka trwałego w ramach WNT

Dodano: 03.10.2018 11:06 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 01.09.2018 r.
Uiszczenie całości lub części zapłaty przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, podobnie jak wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie tej należności przez sprzedawcę. W związku z tym otrzymanie faktury zaliczkowej nie rodzi u nabywcy obowiązku rozliczenia VAT z tytułu WNT. Obowiązek taki powstanie dopiero w momencie, gdy unijny dostawca wystawi fakturę dokumentującą dostawę towarów, lub - w sytuacji gdy faktura nie zostanie wystawiona - 15. dnia następnego miesiąca po dokonaniu dostawy.

Świadczenia związane z letnim wypoczynkiem pracowników i ich rodzin

Dodano: 02.10.2018 5:07 | 29 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 01.08.2018 r.
Pracodawcy spoza sfery budżetowej, zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość świadczenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, z tym że zasada proporcjonalności nie dotyczy pracowników młodocianych.

Ujęcie wydatków na zakup odzieży ochronnej bhp w klasyfikacji budżetowej

Dodano: 25.09.2018 5:06 | 47 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018 r.
Zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bhp. Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. (...) Ponoszone przez pracodawcę wydatki na zakup odzieży ochronnej bhp (odzieży roboczej) dla pracowników wskazane jest klasyfikować w paragrafie 302 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń", z odpowiednią czwartą cyfrą.

Czy można przeksięgować kapitał rezerwowy z dopłat wspólników na kapitał zapasowy?

Dodano: 19.09.2018 17:06 | 85 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018 r.
W razie powzięcia uchwały wspólników spółki z o.o. określającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu i wykazuje się jako składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób uzasadniający jego odpisanie. Uchwalone, lecz niewniesione dopłaty wykazuje się w dodatkowej pozycji kapitałów własnych "Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)".

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone