poniedziałek, 23 kwietnia 2018 r.  Imieniny: Ilony, Jerzego, Wojciecha
Wiadomości z tagiem Metodyczne  RSS
Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych po zmianie przepisów

Dodano: 21.04.2018 5:07 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018 r.
Samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są do wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. Tworząc samorządowy zakład budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa terminy i sposób ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez zakład do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu.

Rozrachunki z właścicielem w księgach i sprawozdaniu finansowym firmy osoby fizycznej

Dodano: 19.04.2018 11:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018 r.
Ustawa o rachunkowości określa nadrzędne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie reguluje natomiast w sposób szczegółowy zagadnień dotyczących ujmowania w księgach rachunkowych rozrachunków z właścicielami przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne. (...) Ewidencję wszelkiego rodzaju rozrachunków z właścicielem firmy osoby fizycznej, czyli zarówno tych służbowych, jak i prywatnych, przyjęło się prowadzić na koncie 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z właścicielem) z odpowiednio rozbudowaną analityką.

Podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający jako jeden z warunków skorzystania z uproszczeń dla jednostek małych

Dodano: 19.04.2018 11:08 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018 r.
Wymóg uzyskania zgody organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe jednostki w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych dla jednostki małej wynika wprost z art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości. Należy przy tym podkreślić, iż sporządzenie przez jednostkę małą sprawozdania finansowego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości jest jej prawem, a nie obowiązkiem.

Rozliczenie podatku od środków transportowych w księgach rachunkowych

Dodano: 13.04.2018 5:07 | 33 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 01.02.2018 r.
Zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych zostały określone w rozdziale 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.). Pojazdy podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych wymienione są w art. 8 ww. ustawy. Natomiast stawki podatku od środków transportowych na 2018 r. zostały określone w obwieszczeniach Ministra Rozwoju i Finansów (...).

Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji celowej na inwestycję w instytucji kultury

Dodano: 11.04.2018 17:07 | 37 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 01.03.2018 r.
Środki pieniężne otrzymane w ramach dotacji celowej na finansowanie inwestycji mogą być przeznaczone na sfinansowanie zakupu składników majątku ujętych w ewidencji środków trwałych. Z tej formy dotacji mogą być zatem finansowane niskocenne środki trwałe amortyzowane na zasadach ogólnych oraz umorzone jednorazowo - są one bowiem wprowadzane do ewidencji środków trwałych. Z dotacji na finansowanie inwestycji nie powinny być natomiast finansowane niskocenne środki trwałe odpisywane w momencie nabycia w koszty zużycia materiałów.

Informacja dodatkowa sporządzana przez jednostki i zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego

Dodano: 03.04.2018 5:07 | 67 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 01.02.2018 r.
Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP, rozszerzyło zakres sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz jednostek samorządu terytorialnego o informację dodatkową.

Rozwiązania ewidencyjne dotyczące podatku od nieruchomości

Dodano: 30.03.2018 17:06 | 71 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 01.03.2018 r.
Kwotę podatku od nieruchomości płatnego w miesięcznych ratach można rozliczać w czasie za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Obowiązek opłacania podatku od nieruchomości w miesięcznych ratach, w terminach do 15. każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia, mają m.in. osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej. Podatek od nieruchomości powinien być zarachowany zgodnie z zasadą memoriału, do ksiąg rachunkowych tego roku obrotowego którego dotyczy, bez względu na termin zapłaty.

Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych

Dodano: 30.03.2018 5:07 | 84 odsłon | 0 komentarzy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 01.02.2018 r.
Różnice kursowe, dotyczące aktywów i pasywów (z wyłączeniem inwestycji długoterminowych) wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Jest to tzw. wynikowe rozliczanie różnic kursowych. Oznacza to, że różnice kursowe wpływają na wynik finansowy jednostki i są wykazywane w odpowiedniej pozycji rachunku zysków i strat.

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone