wtorek, 16 października 2018 r.  Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

Dodano: 16.10.2018 11:06 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Przedsiębiorstwa często otrzymują faktury dokumentujące poniesione koszty, w miesiącu następującym po miesiącu, którego te koszty dotyczą. Natomiast faktury sprzedaży odnoszące się do towarów lub świadczonych usług mogą być wystawiane przez jednostki w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży. Na mocy ustawy o rachunkowości koszty i przychody powinny być ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu, którego dotyczą.

Źródło: https:

Opłaty bankowe w księdze

Dodano: 16.10.2018 5:06 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Kwotę opłat bankowych za cały miesiąc można wpisywać do księgi podatkowej, na podstawie wyciągu bankowego pod datą jego wystawienia, jedną kwotą - zbiorczo. Za dowody księgowe uważa się m.in. dowody opłat bankowych. Do takich dowodów zalicza się np. wyciągi bankowe, dokumentujące opłaty i prowizje pobrane przez bank. Podatnicy, którzy prowadzą księgę podatkową w sposób uproszczony, zasadniczo koszty uzyskania przychodów potrącają w tym roku podatkowym, w którym zostały one poniesione.

Źródło: https:

Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie

Dodano: 11.10.2018 17:06 | 22 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Część pracodawców w celu zminimalizowania ryzyka nieobecności pracowników spowodowanych zachorowaniem na grypę zapewnia im szczepienia profilaktyczne. W księgach rachunkowych wydatki na takie świadczenie ujmuje się na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie. Wartość szczepień jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, który zasadniczo podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Źródło: https:

Składki od przychodów pracowniczych w interpretacjach ZUS

Dodano: 10.10.2018 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Nie każdy jednak przychód pracowniczy jest obciążony składkami, na co uwagę zwraca ZUS w wydawanych przez siebie interpretacjach. (...) Z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone są m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Źródło: www.gofin.pl

Chorobówka dla absolwenta studiów

Dodano: 05.10.2018 17:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 06.09.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki od tej reguły, dające możliwość skorzystania z prawa do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Dotyczą m.in. absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Źródło: www.gofin.pl

ZUS od nieodpłatnej umowy zlecenia

Dodano: 05.10.2018 11:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 04.10.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Generalnie osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Obowiązek tych ubezpieczeń nie powstanie natomiast dla zleceniobiorcy, gdy umowa zlecenia ma nieodpłatny charakter. Zasada ta nie dotyczy jednak współmałżonka przedsiębiorcy pomagającego mu w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia.

Źródło: www.gofin.pl

Wątpliwości przy wypełnianiu wniosku o rentę

Dodano: 04.10.2018 11:08 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Jednym z obowiązków pracodawcy jest przygotowanie, za zgodą pracownika, wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenie go organowi rentowemu na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłków chorobowych. (...) Przepisy rozporządzenia MPiPS w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe określają m.in. co uważa się za datę zgłoszenia wniosku, np. o rentę z tytułu niezdolności do pracy w przypadku sporządzenia tego dokumentu przez upoważnionego do tego płatnika składek oraz w innych okolicznościach oraz jakie dane powinien zawierać wniosek o świadczenia emerytalno-rentowe, w tym o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Prawo do zasiłku chorobowego dla rencisty na zleceniu

Dodano: 04.10.2018 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 05.07.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Pobieranie renty w trakcie wykonywania umowy zlecenia nie jest negatywną przesłanką pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego. To, czy zleceniobiorca nabędzie prawo do zasiłku chorobowego zależy przede wszystkim od faktu, czy z racji wykonywania umowy zlecenia będzie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu, które dla rencisty wykonującego zlecenie ma dobrowolny charakter. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu po upływie odpowiedniego okresu wyczekiwania. W przypadku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie okres ten wynosi 90 dni.

Źródło: www.gofin.pl

ZUS pracownika po ślubie z pracodawcą

Dodano: 30.09.2018 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 02.07.2018 r., autor: Dorota Wyderska
W momencie zawarcia związku małżeńskiego z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, u której pracownik(ca) jest zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę, osoba zatrudniona staje się członkiem rodziny przedsiębiorcy. Prowadząc z nim po ślubie wspólne gospodarstwo domowe i współpracując przy prowadzeniu firmy - dla celów ZUS - od dnia zawarcia związku małżeńskiego jest traktowana nie jako pracownik, lecz osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej (przykład). Od tego dnia spełnia ona kryteria określone dla osób współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Źródło: www.gofin.pl

Ustalenie zaliczki na podatek na podstawie zapisów w księdze

Dodano: 28.09.2018 11:07 | 57 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 78 (1535) z dnia 27.09.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Do księgi podatkowej wpisuje się przychody podlegające opodatkowaniu oraz koszty ich uzyskania. Po zakończeniu miesiąca odpowiednio podsumowuje się zapisy i ustala kwotę dochodu, stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy. Obowiązek ten nie dotyczy podatników opłacających zaliczki w uproszczonej formie.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone