środa, 12 grudnia 2018 r.  Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Składki ZUS po wzroście minimalnej płacy w 2019 r.

Dodano: 11.12.2018 17:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych w pełnym, miesięcznym wymiarze czasu pracy. Zwiększenie kwoty tego wynagrodzenia ma swoje odzwierciedlenie w składkach ZUS. W oparciu o jego wysokość ustala się m.in. najniższą podstawę wymiaru składek określonej grupie ubezpieczonych, a także obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Wpisanie do księgi faktury od dostawcy zagranicznego

Dodano: 08.12.2018 5:06 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Surowce do produkcji, czyli materiały, ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Wpisu dokonuje się w cenie zakupu. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za koszt poniesiony dla potrzeb ustalania różnic kursowych uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Źródło: https:

Wypełnianie arkusza spisowego

Dodano: 07.12.2018 5:07 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 08.11.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Arkusz spisowy jest dokumentem, na którym zespoły spisowe ujmują na bieżąco wyniki dokonanych w toku spisu z natury pomiarów stanu poszczególnych składników zapasów. Powinien on przedstawiać rzetelne i wiarygodne informacje na temat spisywanych składników majątku oraz dane niezbędne do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Źródło: https:

Podatek i składki ubezpieczeniowe dla osoby z prawem do emerytury

Dodano: 06.12.2018 11:07 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 05.11.2018 r., autor: Agata Cieśla, Dorota Wyderska
Wolne od podatku są m.in. świadczenia otrzymywane przez emerytów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 3.000 zł. Nadwyżka podlega opodatkowaniu 10% ryczałtem. Od wartości wypłaconego świadczenia pieniężnego (niebędącego świadczeniem pracowniczym) przekazanego emerytowi, który nie pozostaje w stosunku pracy, pracodawca nie nalicza natomiast i nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.gofin.pl

Aktywność zawodowa a przeliczenie emerytur i rent

Dodano: 06.12.2018 5:12 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Pobierane przez emerytów i rencistów świadczenia mogą być przeliczane. Jedną z okoliczności pozwalających na ustalenie ich nowej wysokości jest aktywność zawodowa świadczeniobiorcy w trakcie pobierania świadczeń. Przeliczenie emerytury lub renty z tytułu stażu pracy polega wówczas na doliczeniu, do ustalonej wartości okresów składkowych i nieskładkowych, przepracowanego kwartału. Przy czym przeliczenia według tej zasady nie stosuje się do każdej emerytury oraz renty.

Źródło: www.gofin.pl

Zasiłek pogrzebowy do podziału między uprawnionych

Dodano: 01.12.2018 5:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 76 (1533) z dnia 20.09.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Zasiłek pogrzebowy przysługuje m.in. w razie śmierci osoby pobierającej emeryturę lub rentę, osobie która pokryła koszty pogrzebu. W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez: członka rodziny zmarłego emeryta lub rencisty - zasiłek pogrzebowy przysługuje w pełnej kwocie ryczałtowej, niezależnie od poniesionych kosztów pogrzebu; inną (niż członek rodziny) osobę - świadczenie to należne jest w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż określona kwota ryczałtowa; więcej niż jedną osobę - zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby, proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Źródło: www.gofin.pl

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji księgowej

Dodano: 01.12.2018 5:06 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 02.11.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Podatnicy VAT mają możliwość korzystania od 1 lipca 2018 r. z mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Stosowanie tego mechanizmu jest dobrowolne, a o wyborze korzystania z niego decyduje nabywca towaru (usługi). Ze względów księgowych wskazane jest, aby w ewidencji analitycznej do realizacji przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności utworzyć konto, na którym jednostki ujmują operacje bankowe na rachunku VAT.

Źródło: https:

Składki ZUS od nagród wypłacanych na koniec roku

Dodano: 29.11.2018 17:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Niektóre zakłady w ramach podsumowania rocznej pracy wypłacają pracownikom nagrody roczne w formie pieniężnej, od których naliczają składki ZUS. Niekiedy świadczenie takie otrzymuje osoba po ustaniu zatrudnienia. Wypłacona takiej osobie nagroda też będzie oskładkowana.

Źródło: www.gofin.pl

Inwentaryzacja składników majątku trwałego i obrotowego

Dodano: 28.11.2018 5:06 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 87 (1544) z dnia 29.10.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Zasadniczo na ostatni dzień każdego roku obrotowego jednostki prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów. Jeśli rok obrotowy jednostki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, to prace inwentaryzacyjne za 2018 r. dotyczące niektórych składników aktywów mogły rozpocząć się już od 1 października 2018 r., a ich zakończenie może nastąpić do 15 stycznia 2019 r.

Źródło: https:

Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich

Dodano: 15.11.2018 17:08 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Jednym z wypłacanych ubezpieczonemu przez pracodawcę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego jest zasiłek chorobowy, a ze środków własnych pracodawcy - wynagrodzenie chorobowe. Podstawą do wypłaty tych świadczeń jest stwierdzony przez właściwe osoby stan niezdolności pracownika do pracy w odpowiednim dokumencie, który pracodawcy mają obowiązek skontrolować przede wszystkim pod względem formalnym, a niektórzy z płatników nawet pod kątem merytorycznym.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone