czwartek, 18 lipca 2019 r.  Imieniny: Kamila, Karoliny, Roberta
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Dane wnioskodawcy we wniosku o rentę

Dodano: 17.07.2019 11:07 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy powinna do wniosku dołączyć dokumenty wymienione w § 10 rozporządzenia MPiPS w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Jeśli chodzi o zakres danych, które bezwzględnie powinny zostać zawarte we wniosku o rentę, to wymienia je § 4 ust. 1 tego rozporządzenia. Wśród nich nie ma numeru telefonu wnioskodawcy.

Źródło: www.gofin.pl

Data złożenia wniosku a prawo do emerytury

Dodano: 12.07.2019 5:11 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu. Wniosek stanowi zgłoszone m.in. na piśmie lub ustnie do protokołu w ZUS np. żądanie przyznania danego świadczenia.

Źródło: www.gofin.pl

Grunty w ewidencji księgowej

Dodano: 10.07.2019 17:06 | 16 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
W działalności gospodarczej przedsiębiorcy często wykorzystują grunty. W zależności od przeznaczenia grunty będące własnością danego podmiotu mogą stanowić środki trwałe, inwestycje w nieruchomości lub np. u dewelopera towary. Jednostki mogą je również użytkować na podstawie umowy leasingu lub posiadać w użytkowaniu wieczystym. Grunty generalnie nie podlegają amortyzacji. Wyjątek stanowią te, które służą wydobyciu kopalin metodą odkrywkową.

Źródło: https:

Transakcje dokonywane kartami płatniczymi w księgach

Dodano: 10.07.2019 5:07 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Bezgotówkowe regulowanie płatności za przeprowadzone transakcje jest bardzo popularne. Firmy powszechnie korzystają z różnych kart płatniczych. Za pomocą kart można podejmować gotówkę z bankomatu oraz płacić za usługi i towary, a także dokonywać płatności przez internet. W księgach rachunkowych operacje dokonywane z użyciem kart płatniczych ujmowane są według reguł wskazanych w przyjętych przez jednostkę zasadach (polityce) rachunkowości.

Źródło: https:

Wnioski o świadczenia dla rodzin na nowe okresy

Dodano: 09.07.2019 17:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 08.07.2019 r., autor: Bożena Dziuba
Rozpoczął się lipiec 2019 r., a to oznacza, że rodzice i opiekunowie dzieci mogą już ubiegać się o świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i wychowawcze na nowe okresy, na które są one przyznawane. Przy czym w lipcu 2019 r. stosowne wnioski mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną. W wersji papierowej będą przyjmowane przez organy właściwe dopiero od 1 sierpnia 2019 r.

Źródło: www.gofin.pl

Składki ZUS w księdze podatkowej

Dodano: 05.07.2019 11:06 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 04.07.2019 r., autor: Karolina Paszkowska
Przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko opłacają składki ZUS za samych siebie. Jeżeli zatrudniają pracowników, to mają również obowiązek opłacić składki ZUS od wynagrodzeń pracowników. Część składek ZUS podlega ujęciu w księdze podatkowej. Sposób ich ewidencji zależy od rodzaju składek oraz od dochowania wymaganych terminów ich uregulowania, a także terminu wypłaty wynagrodzenia w przypadku składek ZUS dotyczących pracowników.

Kompletowanie dokumentacji o rentę dla pracownika

Dodano: 03.07.2019 11:11 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 03.06.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Pracownicy niezdolni do pracy zazwyczaj w pierwszej kolejności korzystają ze świadczeń krótkoterminowych, do których zaliczają się zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne. Gdy w przypadku zbliżającego się upływu okresu, za który wymienione świadczenie/a przysługuje/ą, a pracownik nie odzyskał zdolności do pracy, wówczas konieczne jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W procesie dotyczącym złożenia wniosku wraz z odpowiednią dokumentacją o to świadczenie niebagatelną rolę odgrywa pracodawca takiego pracownika.

Źródło: www.gofin.pl

ZUS od kwoty odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturę

Dodano: 28.06.2019 17:07 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Kwota wypłaconej pracownikowi odprawy emerytalnej jest zwolniona ze składek ZUS. Nie wykazuje się jej więc w drukach rozliczeniowych sporządzanych za osobę, której zostanie ona wypłacona. Składkom ZUS nie podlegają odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę (albo rentę). Wypłacona pracownikowi odprawa emerytalna jest zwolniona ze składek ZUS bez ograniczenia kwotowego.

Źródło: www.gofin.pl

Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad chorym dzieckiem w przypadku pracy zmianowej rodziców

Dodano: 27.06.2019 11:13 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 02.05.2019 r.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki m.in. nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat. Jest on wypłacany, co do zasady, za każdy dzień sprawowania opieki, pod warunkiem że w tym czasie nie ma innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym mogącego zapewnić opiekę dziecku.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone