czwartek, 16 lipca 2020 r.  Imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Rozliczanie w księgach dotacji do środków trwałych

Dodano: 15.07.2020 5:07 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020 r., autor: Monika Kuźbińska
Jeśli dany podmiot otrzymuje w ramach dotacji środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, to powinien generalnie odnieść ich wartość do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Ta sama zasada dotyczy dofinansowania do ulepszenia lub rozliczanego w czasie remontu środka trwałego. Kwota ujęta w rozliczeniach międzyokresowych przychodów podlega następnie w księgach rachunkowych rozliczeniu równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od sfinansowanego z dotacji środka trwałego.

Źródło: https:

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów przez biuro rachunkowe

Dodano: 13.07.2020 11:05 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 47 (1713) z dnia 10.06.2020 r., autor: Dorota Przybyszewska
Wiele biur rachunkowych świadczy swoje usługi wyłącznie lub także (obok usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych) dla podatników, którzy rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie uproszczonej księgowości, tj. podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Usługowe prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów nie jest obwarowane takimi warunkami jak usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Niemniej jednak istnieją przepisy, które odnoszą się do działalności wykonywanej w tym zakresie.

Źródło: https:

Straty w towarach handlowych a zapisy w księdze

Dodano: 04.07.2020 5:07 | 35 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Towary handlowe, które są przeznaczone do odsprzedaży, mogą zostać zniszczone m.in. na skutek zdarzeń losowych np. burzy lub pożaru, ulec przeterminowaniu albo mogą zostać skradzione. W przypadku wystąpienia strat w towarach, odpowiednich zapisów trzeba dokonać w księdze podatkowej. Niektóre straty mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Może dotyczyć to m.in. strat w towarach poniesionych przez przedsiębiorcę na skutek pandemii koronawirusa.

Źródło: https:

Odroczenie płatności składek lub rozłożenie ich na raty

Dodano: 03.07.2020 5:11 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 04.06.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że wiele firm ograniczyło bądź zawiesiło prowadzenie działalności, czego konsekwencją było m.in. zmniejszenie dochodów. To spowodowało, że niektóre firmy zaczęły mieć trudności z terminowym regulowaniem należności publicznoprawnych. Rząd wprowadził więc różne narzędzia pomocowe, m.in. zwolnienie z opłacenia składek ZUS. Z tym że firmy, które nie spełniają określonych wymogów, nie mogą korzystać z tej preferencji. Mogą jednak wnioskować w uproszczonym trybie o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek bez dodatkowej opłaty, jaką jest opłata prolongacyjna.

Źródło: www.gofin.pl

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy i zleceniobiorcy

Dodano: 01.07.2020 5:11 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 01.06.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Aby zminimalizować negatywne skutki kryzysu związanego z epidemią koronawirusa, zostały wprowadzone przepisy tarczy antykryzysowej. Przewidują one szereg rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców. Jedną z najpopularniejszych form pomocy jest świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS. Mogą się o nie ubiegać przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowę cywilnoprawną. Pierwotnie miało przysługiwać jednorazowo, ale przepisy tarczy 2.0 umożliwiły nawet trzykrotne wnioskowanie o to świadczenie.

Źródło: www.gofin.pl

Zaległości w składkach a pomoc z ZUS w ramach tarczy

Dodano: 27.06.2020 5:10 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Aby pomóc firmom przetrwać trudny okres związany z epidemią koronawirusa, wprowadzona została tarcza antykryzysowa. Wśród zawartych w niej rozwiązań są m.in. narzędzia pomocowe realizowane przez ZUS. Z niektórych z nich mogą skorzystać także płatnicy posiadający w ZUS zaległości z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych.

Źródło: www.gofin.pl

Kiedy konieczne jest badanie przez lekarza orzecznika ZUS?

Dodano: 26.06.2020 17:06 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Opinia lekarza orzecznika ZUS, wydana w formie orzeczenia, jest podstawą m.in. do przyznania świadczeń przewidzianych dla osób niezdolnych do pracy. W II instancji wiążące jest orzeczenie wydane przez Komisję lekarską ZUS. Przepisy wyraźnie określają tryb orzekania o niezdolności do pracy, dopuszczając niekiedy wydanie orzeczenia bez bezpośredniego badania ubezpieczonego. Ponadto, łagodząc skutki COVID-19, warunkowo wydłużono o kolejne 3 miesiące ważność orzeczeń wydanych na czas określony.

Źródło: www.gofin.pl

Świadczenia należne w związku z COVID-19 a okres zasiłkowy

Dodano: 25.06.2020 17:06 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 51 (1717) z dnia 25.06.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Ustawodawca, dając ubezpieczonym możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego, jednocześnie ograniczył okres, za jaki świadczenie to przysługuje. W trakcie trwającej pandemii spora liczba ubezpieczonych odbywa(-ła) obowiązkową kwarantannę, za okres której ma prawo do stosownego świadczenia. Choć z reguły przyczyna objęcia obowiązkową kwarantanną nie ma związku z ewentualną poprzednią niezdolnością do pracy, nie zawsze istnieje możliwość otworzenia nowego okresu zasiłkowego.

Źródło: www.gofin.pl

Znaczenie wartości trwania życia przy naliczaniu emerytur według nowych zasad

Dodano: 25.06.2020 5:11 | 19 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Na wartość emerytury obliczanej według nowych zasad ma wpływ przede wszystkim kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego. Oprócz jednak tej wartości dużą rolę odgrywają dane statystyczne określające średnią liczbę miesięcy życia pozostałych osobom po osiągnięciu danego wieku. Dane te ogłaszane są corocznie w tablicy średniego dalszego trwania życia stanowiącej podstawę przyznawania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Źródło: www.gofin.pl

Korzystna zmiana obliczania emerytury należnej od czerwca br.

Dodano: 23.06.2020 17:06 | 11 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 50 (1716) z dnia 22.06.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Obliczenie emerytury według zdefiniowanej składki wymaga przeprowadzenia szeregu działań matematycznych. Związane są one m.in. z procesem przeprowadzenia waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, która w bezpośredni sposób wpływa na wysokość nowej emerytury, odgrywając bardzo ważną rolę. Zasady przeprowadzania waloryzacji składek w oparciu o obowiązujące przepisy w sposób najbardziej niekorzystny dotyczyły osób przechodzących na emeryturę w czerwcu danego roku. W czerwcu 2020 r. jest jednak inaczej.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone