czwartek, 22 października 2020 r.  Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłąwa
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Świadczenia rodzinne, o które należy wystąpić na nowy okres zasiłkowy

Dodano: 20.10.2020 5:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 76 (1742) z dnia 21.09.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Trwa czas przyjmowania wniosków o zasiłek rodzinny na nowy okres, który rozpocznie się z dniem 1 listopada 2020 r. To jednak nie jedyne świadczenie, które przyznawane jest na 12-miesięczny okres, zwany okresem zasiłkowym. W zasadzie tylko nieliczne świadczenia rodzinne należne są dłużej niż przez 12 miesięcy.

Źródło: www.gofin.pl

Nawiązanie kolejnej umowy z pracownikiem, który przejdzie na emeryturę

Dodano: 19.10.2020 11:06 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1739) z dnia 10.09.2020 r., autor: Ewa Madejek, Honorata Urbaniak
Dla nabycia prawa do emerytury przez ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. będącego pracownikiem, który chce kontynuować zatrudnienie u tego samego pracodawcy, co przed nabyciem takich uprawnień, nie jest wymagana żadna przerwa pomiędzy rozwiązaniem a nawiązaniem kolejnego stosunku pracy. Dla oceny prawa do emerytury najistotniejsze są daty dzienne rozwiązania i nawiązania stosunku pracy w odniesieniu do indywidualnej daty dotyczącej osiągnięcia (np. powszechnego) wieku emerytalnego przez danego ubezpieczonego.

Źródło: www.gofin.pl

Przyznanie i przeliczenie świadczenia z mocą wsteczną

Dodano: 15.10.2020 11:06 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Świadczenia emerytalno-rentowe przyznawane są oraz przeliczane głównie w oparciu o wnioski zgłoszone przez osoby zainteresowane. Ustawodawca w sposób bardzo precyzyjny określił przesłanki, po spełnieniu których przysługuje dane świadczenie oraz okoliczności umożliwiające przeliczenie takiego świadczenia. Zastrzegł przy tym, od kiedy przysługuje prawo do świadczenia i ustalenia jego nowej wysokości, wiążąc to bezpośrednio z datą wystąpienia odpowiednio o przyznanie należności lub jej przeliczenie. Mając jednak na względzie sytuację związaną z COVID-19 złożenie wniosku z opóźnieniem może nie wywołać negatywnych skutków.

Źródło: www.gofin.pl

Umowa kupna-sprzedaży a zapisy w księdze

Dodano: 15.10.2020 5:07 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Wydatki poniesione na zakup kosiarki, zaliczonej do wyposażenia, może ująć w księdze podatkowej w oparciu o umowę kupna-sprzedaży zawartą z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe spełniające warunki wskazane w § 11-13 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zapisy w księdze mogą być dokonywane m.in. na podstawie dokumentów stwierdzających fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem.

Źródło: https:

Zakup laptopa do działalności a zapisy w księdze podatkowej

Dodano: 14.10.2020 17:05 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 75 (1741) z dnia 17.09.2020 r., autor: Monika Kuźbińska
Wydatek na zakup niskocennego laptopa, który będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik może odnieść bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i ująć jednorazowo w księdze podatkowej w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Do tej samej kolumny powinien również wpisać koszt związany z zakupioną torbą do laptopa.

Źródło: https:

Kontrola ZUS wniosków o świadczenia postojowe i zwolnienie z opłacenia składek

Dodano: 14.10.2020 5:11 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 74 (1740) z dnia 14.09.2020 r., autor: Dorota Wyderska
W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii wielu przedsiębiorców było zmuszonych wstrzymać prowadzoną działalność bądź znacznie ograniczyć jej zakres. Aby zapobiec negatywnym skutkom gospodarczym tego przestoju, rząd wprowadził szczególne rozwiązania, m.in. pomoc z ZUS w postaci zwolnienia z opłacenia składek oraz wypłatę świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z tej pomocy, muszą się jednak liczyć z tym, że ZUS może sprawdzić czy faktycznie spełniali warunki do tego, aby ją otrzymać.

Źródło: www.gofin.pl

Przygotowania do inwentaryzacji w firmie

Dodano: 12.10.2020 17:05 | 25 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1748) z dnia 12.10.2020 r., autor: Karolina Paszkowska
Jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, prace inwentaryzacyjne dotyczące 2020 r. mogą rozpocząć już od października 2020 r. Inwentaryzacja przeprowadzana jest w celu sprawdzenia, czy stan aktywów i pasywów wynikający z ksiąg rachunkowych odpowiada ich rzeczywistym wartościom. Ustaleń tych należy dokonać, aby prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Źródło: https:

Wynajem samochodów w księdze podatkowej

Dodano: 10.10.2020 5:07 | 44 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 56 (1722) z dnia 13.07.2020 r., autor: Dorota Przybyszewska
Kolumna 10 księgi "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" służy do ewidencji zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. Materiałami podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu. Do materiałów podstawowych zalicza się również materiały stanowiące część składową wyrobu lub ściśle z wyrobem złączone oraz opakowania wysyłkowe wielokrotnego użytku, jeżeli opakowania te nie są środkami trwałymi. Wartość wyposażenia zakupionego do wynajmowanego pojazdu jest ujmowana w księdze w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki".

Źródło: https:

Przejście z ulgowych składek na mały ZUS

Dodano: 09.10.2020 11:06 | 9 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1747) z dnia 08.10.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Przedsiębiorca, który spełnia określone warunki, może opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach, tj. od obniżonej podstawy wymiaru wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Z ulgi tej może korzystać przez 24 miesiące kalendarzowe od dnia założenia firmy lub po wykorzystaniu 6-miesięcznej ulgi na start. Przedsiębiorca po zakończeniu okresu opłacania składek społecznych od obniżonej podstawy może przejść na tzw. mały ZUS, o ile oczywiście spełni wymagane ku temu warunki.

Źródło: www.gofin.pl

Renta rodzinna dla uczniów i studentów

Dodano: 07.10.2020 11:06 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 70 (1736) z dnia 31.08.2020 r., autor: Bożena Dziuba
Dzieci mogą korzystać bezwarunkowo z prawa do renty rodzinnej np. po zmarłym rodzicu do ukończenia 16. roku życia. Później uzależnione jest ono od kontynuowania nauki (chyba że dziecko posiada stosowne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy). Fakt ten należy udowodnić odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez szkołę lub uczelnię, które dla zachowania ciągłości w wypłacie świadczenia należy przedłożyć ZUS, co do zasady, do końca września danego roku. Problem w tym, że nie zawsze przed wskazanym terminem można je uzyskać.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone