wtorek, 20 listopada 2018 r.  Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Uprawnienia pracodawcy w zakresie kontroli zwolnień lekarskich

Dodano: 15.11.2018 17:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Jednym z wypłacanych ubezpieczonemu przez pracodawcę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego jest zasiłek chorobowy, a ze środków własnych pracodawcy - wynagrodzenie chorobowe. Podstawą do wypłaty tych świadczeń jest stwierdzony przez właściwe osoby stan niezdolności pracownika do pracy w odpowiednim dokumencie, który pracodawcy mają obowiązek skontrolować przede wszystkim pod względem formalnym, a niektórzy z płatników nawet pod kątem merytorycznym.

Źródło: www.gofin.pl

Kiedy przedsiębiorca nie składa rozliczeń do ZUS?

Dodano: 14.11.2018 17:07 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Jednoosobowy przedsiębiorca (będący osobą fizyczną) rozlicza za siebie składki ubezpieczeniowe do ZUS w deklaracji rozliczeniowej. Gdy do pomocy w firmie zatrudnia inne osoby ubezpieczone, to dodatkowo przekazuje do organu rentowego imienne raporty miesięczne. Niekiedy taki przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów. Jest tak wtedy, gdy spełnia odpowiednie warunki.

Źródło: www.gofin.pl

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

Dodano: 14.11.2018 5:07 | 15 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1540) z dnia 15.10.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Przedsiębiorstwa często otrzymują faktury dokumentujące poniesione koszty, w miesiącu następującym po miesiącu, którego te koszty dotyczą. Natomiast faktury sprzedaży odnoszące się do towarów lub świadczonych usług mogą być wystawiane przez jednostki w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży. Na mocy ustawy o rachunkowości koszty i przychody powinny być ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu, którego dotyczą.

Wpisanie do księgi faktury od dostawcy zagranicznego

Dodano: 09.11.2018 17:06 | 39 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Surowce do produkcji, czyli materiały, ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Wpisu dokonuje się w cenie zakupu. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Za koszt poniesiony dla potrzeb ustalania różnic kursowych uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Źródło: https:

Ewidencja kosztów szczepień przeciw grypie

Dodano: 09.11.2018 5:06 | 26 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1539) z dnia 11.10.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Część pracodawców w celu zminimalizowania ryzyka nieobecności pracowników spowodowanych zachorowaniem na grypę zapewnia im szczepienia profilaktyczne. W księgach rachunkowych wydatki na takie świadczenie ujmuje się na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie. Wartość szczepień jest dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, który zasadniczo podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Źródło: https:

Wypełnianie arkusza spisowego

Dodano: 08.11.2018 17:06 | 27 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 90 (1547) z dnia 08.11.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Arkusz spisowy jest dokumentem, na którym zespoły spisowe ujmują na bieżąco wyniki dokonanych w toku spisu z natury pomiarów stanu poszczególnych składników zapasów. Powinien on przedstawiać rzetelne i wiarygodne informacje na temat spisywanych składników majątku oraz dane niezbędne do uznania go za dowód księgowy w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Źródło: https:

Aktywność zawodowa a przeliczenie emerytur i rent

Dodano: 07.11.2018 11:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 08.10.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Pobierane przez emerytów i rencistów świadczenia mogą być przeliczane. Jedną z okoliczności pozwalających na ustalenie ich nowej wysokości jest aktywność zawodowa świadczeniobiorcy w trakcie pobierania świadczeń. Przeliczenie emerytury lub renty z tytułu stażu pracy polega wówczas na doliczeniu, do ustalonej wartości okresów składkowych i nieskładkowych, przepracowanego kwartału. Przy czym przeliczenia według tej zasady nie stosuje się do każdej emerytury oraz renty.

Źródło: www.gofin.pl

Chorobówka dla absolwenta studiów

Dodano: 03.11.2018 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 72 (1529) z dnia 06.09.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Pracownik nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki od tej reguły, dające możliwość skorzystania z prawa do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Dotyczą m.in. absolwentów szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Źródło: www.gofin.pl

ZUS od nieodpłatnej umowy zlecenia

Dodano: 03.11.2018 5:10 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 80 (1537) z dnia 04.10.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Generalnie osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w ZUS. Obowiązek tych ubezpieczeń nie powstanie natomiast dla zleceniobiorcy, gdy umowa zlecenia ma nieodpłatny charakter. Zasada ta nie dotyczy jednak współmałżonka przedsiębiorcy pomagającego mu w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie nieodpłatnej umowy zlecenia.

Źródło: www.gofin.pl

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w ewidencji księgowej

Dodano: 02.11.2018 17:05 | 40 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 88 (1545) z dnia 02.11.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Podatnicy VAT mają możliwość korzystania od 1 lipca 2018 r. z mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Stosowanie tego mechanizmu jest dobrowolne, a o wyborze korzystania z niego decyduje nabywca towaru (usługi). Ze względów księgowych wskazane jest, aby w ewidencji analitycznej do realizacji przelewów z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności utworzyć konto, na którym jednostki ujmują operacje bankowe na rachunku VAT.

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone