niedziela, 17 lutego 2019 r.  Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej

Dodano: 14.02.2019 17:06 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
Ustawowy obowiązek wyceny na dzień bilansowy składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dotyczy wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe. Powstałe na skutek tej wyceny różnice kursowe rozlicza się w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego. Jednostki mają w praktyce do wyboru trzy metody rozliczania tych różnic. Wybraną przez kierownika danej jednostki metodę zapisuje się w obowiązujących w firmie zasadach (polityce) rachunkowości.

Źródło: https:

Do renty ważny jest staż pracy w konkretnym 10-leciu

Dodano: 14.02.2019 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Jeżeli niezdolność do pracy powstała u ubezpieczonego w wieku powyżej 30 lat, to renta z tytułu tej niezdolności przysługuje, gdy spełnił on łącznie następujące warunki: jest niezdolny do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej 5 lat i przypada on w ciągu ostatniego 10-lecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, niezdolność do pracy powstała w okresach wymienionych przez ustawodawcę albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, nie ma ustalonego prawa do emerytury z FUS lub nie spełnia warunków do jej uzyskania.

Źródło: www.gofin.pl

Dług przedsiębiorcy przeszkodą w uzyskaniu świadczeń z ZUS

Dodano: 09.02.2019 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą zazwyczaj podlegają tym samym ubezpieczeniom co pracownicy. Z każdego z nich w razie wystąpienia ryzyka mogą ubiegać się o odpowiednie świadczenia. Przy czym inaczej niż w przypadku pracowników istotną kwestią przy ustalaniu prawa do świadczeń dla przedsiębiorcy jest istnienie długu, w niektórych sytuacjach jakiegokolwiek, a w innych określonego kwotowo na konkretną datę dzienną.

Źródło: www.gofin.pl

Ubezpieczenie w ZUS przedsiębiorcy wykonującego zlecenie

Dodano: 07.02.2019 17:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 11 (1573) z dnia 07.02.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Zarówno wykonywanie umowy zlecenia, jak i prowadzenie pozarolniczej działalności stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli dana osoba jednocześnie wykonuje zlecenie i prowadzi własną firmę, wówczas dochodzi do zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Należy wtedy wiedzieć, kiedy będzie ona podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wyłącznie jako przedsiębiorca, a kiedy będzie nimi objęta jedynie ze zlecenia. Może się też zdarzyć, że będzie miała opłacane składki społeczne oraz składkę zdrowotną z każdego z tych tytułów.

Źródło: www.gofin.pl

Niższe składki ZUS dla niektórych przedsiębiorców

Dodano: 02.02.2019 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 03.01.2019 r., autor: Dorota Wyderska
Od 1 stycznia 2019 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą na niewielką skalę mogą opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej - proporcjonalnie do przychodu - podstawy wymiaru. Podstawowym celem wprowadzenia tej preferencji jest dostosowanie wysokości obciążeń ponoszonych przez przedsiębiorców z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do ich możliwości finansowych.

Źródło: www.gofin.pl

Nowe możliwości ZUS w sprawie kontroli e-ZLA

Dodano: 01.02.2019 11:07 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 r., autor: Honorata Urbaniak
Niezdolność do pracy ubezpieczonego potwierdzana jest stosownym zaświadczeniem lekarskim wystawianym przez osobę upoważnioną. Dokument przekazywany jest na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych regulują kwestie dotyczące trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wystawiania takiego zaświadczenia. Dodatkowo umożliwiają organowi rentowemu dokonanie kontroli we wskazanym zakresie. Aby do niej doszło, ubezpieczony musi zostać odpowiednio zawiadomiony o jej terminie. Z dniem 1 stycznia 2019 r. ZUS może to zrobić w dwóch nowych formach.

Źródło: www.gofin.pl

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników na chorobowym na przełomie roku

Dodano: 01.02.2019 5:10 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Przełom roku kalendarzowego jest okresem, w którym pracodawcy, zatrudniający pracowników korzystających ze świadczeń chorobowych, muszą ustalić pewne kwestie, bardzo istotne dla prawa do tych świadczeń oraz ich wysokości. Z początkiem nowego roku może również nastąpić zmiana płatnika zasiłków dla pracowników, co pociąga za sobą pewne obowiązki, które ciążą na pracodawcy wobec pracowników i/lub ZUS.

Źródło: www.gofin.pl

Wysokość podstaw wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy w 2019 r.

Dodano: 31.01.2019 17:07 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Generalnie przedsiębiorca opłaca za siebie składki społeczne i zdrowotną do ZUS. Od 1 stycznia 2019 r. wzrosły kwoty określonych wynagrodzeń, na podstawie których ustalana jest wysokość podstaw wymiaru składek na te ubezpieczenia. Chodzi tu o prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne i wynagrodzenie minimalne oraz przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Źródło: www.gofin.pl

Rozliczenia międzyokresowe wykazywane w pasywach

Dodano: 30.01.2019 11:06 | 46 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Do rozliczeń międzyokresowych prezentowanych w pasywach bilansu zalicza się rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmujące wartość aktywów już otrzymanych, które dopiero w przyszłych okresach sprawozdawczych będą przychodem bilansowym. Wykazaniu po stronie pasywów podlegają również mające charakter rezerw bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Źródło: https:

Zmiany w zakresie druków i kodów w ZUS

Dodano: 29.01.2019 11:06 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 8 (1570) z dnia 28.01.2019 r., autor: Aneta Dąbrowska
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie określenia m.in. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Akt ten wprowadził nowe druki ubezpieczeniowe i kody, dokonał także zmian w istniejących drukach oraz zmienił opis niektórych obowiązujących kodów.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2019 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone