wtorek, 17 lipca 2018 r.  Imieniny: Aleksego, Bogdana, Martyny
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Ewidencja księgowa składek na ubezpieczenie grupowe pracowników

Dodano: 14.07.2018 5:06 | 14 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Ubezpieczenie grupowe pracowników to dobrowolne ubezpieczenie, które ma na celu ochronę życia i zdrowia pracowników i niekiedy ich najbliższej rodziny. Dzięki polisom ubezpieczeniowym ubezpieczony korzysta ze wsparcia finansowego w różnych sytuacjach życiowych. Składki na tego rodzaju ubezpieczenie mogą być finansowane w całości lub w części przez pracowników lub pracodawców. Sposób ewidencji księgowej będzie uzależniony od tego, kto finansuje te składki.

ZUS za rodzinę zatrudnioną w firmie na etacie i zleceniu

Dodano: 13.07.2018 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Zasadniczo członków rodziny pomagających przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie umowy o pracę przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń w ZUS jako osoby współpracujące. Z kolei pomoc rodziny w firmie w ramach umowy zlecenia powoduje objęcie takiej osoby ubezpieczeniami w ZUS w sposób przewidziany dla zleceniobiorców.

Źródło: www.gofin.pl

Choroba od pierwszego dnia zatrudnienia a prawo do świadczenia

Dodano: 13.07.2018 5:10 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 r., autor: Agata Barczewska, Bożena Dziuba
Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do wypłaty wynagrodzenia za pracę. Do zaistnienia stosunku pracy nie jest wymagane efektywne świadczenie pracy. Znajduje to potwierdzenie w wielu przepisach prawa pracy, które przewidują wystąpienie takich okresów zatrudnienia, w których pracownik nie świadczy pracy. Do okresów tych należy m.in. okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Może on przypaść nawet w pierwszym dniu zatrudnienia, podobnie jak dzień wolny z tytułu niedzieli czy święta.

Źródło: www.gofin.pl

Więcej ulg w ZUS dla osób rozpoczynających prowadzenie firmy

Dodano: 11.07.2018 5:09 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej może korzystać z określonych ulg w opłacaniu składek do ZUS. Po spełnieniu odpowiednich warunków, może przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych jej prowadzenia opłacać składki społeczne od niższej, niż powszechnie obowiązująca przedsiębiorców, podstawy wymiaru. Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązują kolejne ulgi dla początkujących przedsiębiorców. Od tego bowiem dnia weszły w życie przepisy wprowadzające dla takich osób 6-miesięczne zwolnienie z podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz pozwalające niektórym z nich prowadzić działalność gospodarczą bez konieczności jej rejestrowania w CEIDG.

Źródło: www.gofin.pl

Ujęcie w księgach kosztów reklamy

Dodano: 10.07.2018 11:06 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 55 (1512) z dnia 09.07.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Reklama jest formą przekazywania informacji rynkowych dotyczących określonych towarów, produktów, usług itp. Wywiera ona wpływ na decyzje konsumentów. Jej celem jest m.in. zwrócenie uwagi potencjalnych nabywców na ofertę danej jednostki, przyspieszenie procesu sprzedaży, utrzymywanie stałych relacji z klientami, czy stworzenie nowych grup odbiorców, a także przekonywanie o słuszności dokonanego wyboru. Może spełniać funkcję informacyjną, perswazyjną lub przypominającą.

Źródło: https:

Zakup składników majątku na raty a zapisy w księdze podatkowej

Dodano: 07.07.2018 5:06 | 30 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 07.06.2018 r., autor: Monika Kuźbińska
Wydatki za zakupione na raty rzeczowe składniki majątku, które będą wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej, np. samochody, telefony, urządzenia wielofunkcyjne, ujmuje się w księdze podatkowej generalnie według takich samych zasad, jak wydatki za nabyte składniki, za które płatność dokonywana jest jednorazowo. Podatnicy mogą więc wprowadzić zakupione składniki do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i następnie amortyzować je na zasadach ogólnych lub jednorazowo.

Korygowanie błędów popełnionych w drukach ZUS

Dodano: 06.07.2018 5:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 07.06.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Obowiązkiem płatnika składek (np. pracodawcy) jest m.in. przekazywanie do ZUS prawidłowo sporządzonych dokumentów zgłoszeniowych. Jeżeli w drukach tych płatnik popełni błąd, wówczas zobowiązany jest w odpowiedni sposób je skorygować.

Źródło: www.gofin.pl

Straty w towarach a zapisy w księdze podatkowej

Dodano: 05.07.2018 17:06 | 28 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 05.07.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Prowadząc działalność gospodarczą, trzeba liczyć się z powstaniem ewentualnych strat w towarach. Tylko niektóre straty mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, innych przedsiębiorca nie może ująć w rachunku podatkowym, mimo poniesienia kosztu ekonomicznego. Bez względu na to, czy dana strata w towarach, ujętych wcześniej w księdze, zostanie uznana za koszt podatkowy, czy nie - podatnik musi dokonać w księdze odpowiednich zapisów związanych z tym zdarzeniem.

Źródło: https:

Kompetencje pracodawcy w zakresie składania wniosków o świadczenia z ZUS dla pracowników

Dodano: 04.07.2018 5:09 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 07.05.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Katalog świadczeń z ZUS, o które mogą ubiegać się pracownicy, jest różnorodny. Postępowanie przed organem rentowym w celu ich uzyskania zasadniczo wszczynane jest na wniosek. Do jego złożenia, choć nie w każdym przypadku, oprócz osoby zainteresowanej, uprawniony jest płatnik składek. Przy niektórych świadczeniach emerytalno-rentowych sytuacja taka może okazać się korzystna dla ubezpieczonego.

Źródło: www.gofin.pl

Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP

Dodano: 29.06.2018 11:08 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 52 (1509) z dnia 28.06.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Płatnik składek opłaca za zatrudnione osoby m.in. składki na FP i FGŚP. Nalicza je za ubezpieczonych od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Może być jednak zwolniony - przez określony czas bądź bezterminowo - z obowiązku ich regulowania do ZUS za niektórych zatrudnionych. Prawo do zwolnienia z ich opłacania przysługuje mu m.in. za osoby powracające z urlopów z tytułu urodzenia dziecka, za zatrudnionych bezrobotnych, a także za osoby mające ukończony odpowiedni wiek.

Źródło: www.gofin.pl

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone