poniedziałek, 24 września 2018 r.  Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Kapitał początkowy bez wpływu na wysokość renty

Dodano: 20.09.2018 5:10 | 2 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 59 (1516) z dnia 23.07.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Kapitał początkowy nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy, która uzależniona jest od wartości kwoty bazowej, podstawy wymiaru renty oraz wymiaru udokumentowanego okresu składkowego i nieskładkowego. Podstawę wymiaru renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych (...).

Źródło: www.gofin.pl

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po urlopach związanych z rodzicielstwem

Dodano: 19.09.2018 5:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 67 (1524) z dnia 20.08.2018 r., autor: Dorota Wyderska
Za osoby zatrudnione na etacie pracodawca zasadniczo ma obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy oraz FGŚP. Jednak przez określony czas może być zwolniony z ich opłacania za pracowników, którzy powrócą do pracy z urlopów związanych z rodzicielstwem. Za pracowników, którzy powracają z urlopu związanego z rodzicielstwem pracodawca jest zwolniony z opłacania składek na FP i FGŚP przez 36 miesięcy. Okres ten liczy się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie urlopu związanego z rodzicielstwem.

Źródło: www.gofin.pl

Opłaty bankowe w księdze

Dodano: 17.09.2018 11:07 | 21 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1522) z dnia 13.08.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Kwotę opłat bankowych za cały miesiąc można wpisywać do księgi podatkowej, na podstawie wyciągu bankowego pod datą jego wystawienia, jedną kwotą - zbiorczo. Za dowody księgowe uważa się m.in. dowody opłat bankowych. Do takich dowodów zalicza się np. wyciągi bankowe, dokumentujące opłaty i prowizje pobrane przez bank. Podatnicy, którzy prowadzą księgę podatkową w sposób uproszczony, zasadniczo koszty uzyskania przychodów potrącają w tym roku podatkowym, w którym zostały one poniesione.

Źródło: https:

Składki od przychodów pracowniczych w interpretacjach ZUS

Dodano: 11.09.2018 17:10 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1530) z dnia 10.09.2018 r., autor: Aneta Dąbrowska
Podstawę wymiaru składek ZUS dla pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o pdof, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Nie każdy jednak przychód pracowniczy jest obciążony składkami, na co uwagę zwraca ZUS w wydawanych przez siebie interpretacjach. (...) Z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączone są m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Źródło: www.gofin.pl

Prawo do zasiłku chorobowego dla rencisty na zleceniu

Dodano: 05.09.2018 11:11 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 54 (1511) z dnia 05.07.2018 r., autor: Honorata Urbaniak
Pobieranie renty w trakcie wykonywania umowy zlecenia nie jest negatywną przesłanką pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego. To, czy zleceniobiorca nabędzie prawo do zasiłku chorobowego zależy przede wszystkim od faktu, czy z racji wykonywania umowy zlecenia będzie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu, które dla rencisty wykonującego zlecenie ma dobrowolny charakter. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu po upływie odpowiedniego okresu wyczekiwania. W przypadku podlegania ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie okres ten wynosi 90 dni.

Źródło: www.gofin.pl

Dowody wewnętrzne w ewidencji księgowej

Dodano: 05.09.2018 5:07 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 63 (1520) z dnia 06.08.2018 r., autor: Eliza Baszyńska
Dowody księgowe powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, czyli powinny być rzetelne. Ponadto nie mogą zawierać błędów rachunkowych. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych.

Źródło: https:

Ewidencja w księdze wydatków na utrzymanie ogrodu

Dodano: 04.09.2018 5:07 | 79 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 02.07.2018 r., autor: Karolina Paszkowska
Wydatki na zakup nasion i sadzonek do ogrodu, z którego plony przeznaczone są na posiłki dla gości wynajmujących pokoje, można ujmować w księdze podatkowej. Przedsiębiorca prowadzący księgę wpisuje do niej koszty, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof. W myśl tego przepisu, za koszty uzyskania przychodu uznaje się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...).

ZUS pracownika po ślubie z pracodawcą

Dodano: 01.09.2018 5:11 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 53 (1510) z dnia 02.07.2018 r., autor: Dorota Wyderska
W momencie zawarcia związku małżeńskiego z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, u której pracownik(ca) jest zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę, osoba zatrudniona staje się członkiem rodziny przedsiębiorcy. Prowadząc z nim po ślubie wspólne gospodarstwo domowe i współpracując przy prowadzeniu firmy - dla celów ZUS - od dnia zawarcia związku małżeńskiego jest traktowana nie jako pracownik, lecz osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej (przykład). Od tego dnia spełnia ona kryteria określone dla osób współpracujących z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

Źródło: www.gofin.pl

"Chorobówka" należna także za dni wolne od pracy

Dodano: 27.08.2018 17:07 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 69 (1526) z dnia 27.08.2018 r., autor: Bożena Dziuba
Gdy osoba aktywna zawodowo stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby, z reguły traci możliwość uzyskiwania wynagrodzenia/przychodu. Wówczas pewnego rodzaju rekompensatą dla spełniających określone warunki ubezpieczonych jest stosowne świadczenie, wypłacane za każdy dzień potwierdzonej niezdolności do pracy, w tym również za dni wolne od pracy.

Źródło: www.gofin.pl

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone