piątek, 03 kwietnia 2020 r.  Imieniny: Pankracego, Renaty, Ryszarda
Wiadomości z tagiem Gazeta Podatkowa  RSS
Prawo do chorobówki dla nowo zatrudnionego pracownika

Dodano: 01.04.2020 5:10 | 1 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 02.03.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Gdy pracownik jest niezdolny do pracy, to pracodawca ocenia, czy spełnia on kryteria do nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego, a pracodawca będący płatnikiem zasiłku dodatkowo sprawdza jego uprawnienia do zasiłku chorobowego. Po dokonaniu tych ustaleń pracodawca przechodzi do kolejnego etapu, którym jest obliczenie wysokości świadczenia. Przy czym proces tych ustaleń i obliczeń musi przebiegać w miarę sprawnie, a więc tak, aby w zakreślonym przez ustawodawcę terminie nastąpiła wypłata należności.

Źródło: www.gofin.pl

Weryfikacja uprawnień do 13. emerytury za 2019 r.

Dodano: 27.03.2020 5:11 | 3 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020 r., autor: Bożena Dziuba
W 2019 r. emerytom i rencistom oraz innym wskazanym przez ustawodawcę osobom zostało z urzędu wypłacone (co do zasady w terminie płatności za maj 2019 r.) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 1.100 zł brutto. Tę tzw. emeryturę+ lub 13. emeryturę otrzymały jednak tylko te osoby, które na dzień 30 kwietnia 2019 r. miały ustalone i niezawieszone prawo do świadczenia głównego. Późniejsza weryfikacja tych uprawnień jest podstawą do ponownego ustalenia prawa do tego dodatkowego świadczenia za 2019 r. Okazją jest m.in. rozliczenie przychodów uzyskanych przez emerytów i rencistów w 2019 r.

Źródło: www.gofin.pl

Składki ZUS chorującego . przedsiębiorcy

Dodano: 26.03.2020 17:05 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020 r., autor: Aneta Dąbrowska
W określonych sytuacjach osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może pomniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (oraz ewentualnie na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) w ZUS. Jest tak m.in. wtedy, gdy przez część miesiąca przedsiębiorca przebywał na zwolnieniu lekarskim np. z powodu choroby. Z tym że prawo takie przysługuje mu wyłącznie wówczas, gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki. Chorujący przedsiębiorca nie dokona jednak pomniejszenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Źródło: www.gofin.pl

Mały ZUS plus wpływa na wysokość świadczeń z FUS

Dodano: 24.03.2020 17:05 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi w opłacaniu składek, potocznie zwanej mały ZUS plus. Jest to kolejna już ulga, z której można skorzystać po spełnieniu odpowiednich warunków. Trzeba mieć jednak na względzie, że wysokość kwoty, od której opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne, ma wpływ na wysokość przysługujących świadczeń z tych ubezpieczeń, a więc zarówno tzw. krótkoterminowych, jak i długoterminowych.

Źródło: www.gofin.pl

Zgłoszenie od 1 lutego br. do małego ZUS plus

Dodano: 24.03.2020 5:10 | 10 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020 r., autor: Dorota Wyderska
Opłacanie składek społecznych w ramach małego ZUS przez przedsiębiorców, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uzyskują niewielkie przychody, obowiązuje od 2019 r. Jednak wejście w życie znowelizowanych przepisów w tym zakresie od 1 lutego 2020 r., a nie z początkiem br., wywołało niemałe zamieszanie. W styczniu 2020 r. obowiązywał dotychczasowy mały ZUS i na zgłoszenie chęci skorzystania z tej preferencji uprawnieni przedsiębiorcy mieli dość mało czasu. Od 1 lutego br. obowiązują nowe zasady i nowe terminy na to zgłoszenie.

Źródło: www.gofin.pl

Koszt ubezpieczenia kredytu a zapisy w księdze

Dodano: 22.03.2020 5:07 | 31 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 102 (1664) z dnia 23.12.2019 r., autor: Monika Kuźbińska
W sytuacji gdy kredyt bankowy służy finansowaniu zakupu (lub budowy) środka trwałego, to koszty dotyczące tego kredytu, w tym odsetki i prowizje, a także składka na jego ubezpieczenie odnoszone są na zwiększenie wartości początkowej tego środka trwałego, o ile zostały poniesione do momentu oddania go do używania. Podlegają one uwzględnieniu w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, które wpisuje się do księgi podatkowej do kolumny 13 "Pozostałe wydatki".

Źródło: https:

Gdy pracodawca nie dopłaci lub nadpłaci zasiłek pracownikowi

Dodano: 21.03.2020 11:10 | 7 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020 r., autor: Honorata Urbaniak
Pracownicy w razie niezdolności do pracy mają prawo do wynagrodzenia chorobowego i/lub zasiłku chorobowego, a nawet świadczenia rehabilitacyjnego. Natomiast gdy ich członek rodziny wymaga opieki, ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego. Ponadto z tytułu macierzyństwa pracownik może pobierać zasiłek macierzyński. Jeśli pracodawca posiada uprawnienia płatnika składek, musi dokładać wszelkiej staranności przy ustalaniu prawa do tych świadczeń i dokonywaniu ich wypłaty. Tylko w nielicznych sytuacjach nadpłacone świadczenie można potrącić albo nie wypłacać odsetek przy jego niedopłacie.

Źródło: www.gofin.pl

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS

Dodano: 19.03.2020 11:06 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020 r., autor: Aneta Dąbrowska
Jeżeli zmiana stanowiska pracy nastąpi na podstawie zawartego z pracownicą tzw. aneksu do umowy, wtedy pracodawca nie będzie zobowiązany dokonać jej wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS (na ZUS ZWUA) i ponownego do nich zgłoszenia (na ZUS ZUA). Przekazanie wymienionych dokumentów ubezpieczeniowych będzie jednak wymagane, gdy w celu zmiany stanowiska pracy pracodawca rozwiąże z pracownicą umowę o pracę i zawrze z nią kolejną taką umowę.

Źródło: www.gofin.pl

Składka zdrowotna osoby prowadzącej firmę

Dodano: 17.03.2020 5:11 | 12 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020 r., autor: Aneta Dąbrowska
Zdarza się, że przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podlega w ZUS obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tym samym opłaca z działalności tylko składkę zdrowotną. Ma to miejsce m.in. wtedy, gdy osoba taka ma ustalone prawo do emerytury i niekiedy renty. Po spełnieniu odpowiednich warunków taki przedsiębiorca może być jednak zwolniony z opłacania tej składki. Ulga w opłacie tej składki dotyczy też niepełnosprawnego przedsiębiorcy.

Źródło: www.gofin.pl

Dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON w rachunku zysków i strat

Dodano: 17.03.2020 5:07 | 32 odsłon | 0 komentarzy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 09.01.2020 r., autor: Monika Kuźbińska
W księgach rachunkowych dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ujmowane jest w pozostałych przychodach operacyjnych. Księguje się je zasadniczo zgodnie z zasadą memoriału, czyli w miesiącu, którego dotyczy, niezależnie od tego, kiedy jednostka faktycznie otrzyma je na swój rachunek bankowy. Do ksiąg rachunkowych można je wprowadzić w miesiącu, za który jest należne, zapisem Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne" (w analityce: Rozrachunki z PFRON), Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Źródło: https:

Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2020 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone