piątek, 21 września 2018 r.  Imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Wiadomości z tagiem Dyrektor Krajowej  RSS
KIS o solidarnej odpowiedzialności za nierozliczony VAT [Prawo]

Dodano: 10.09.2018 8:47 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0114-KDIP1-1.4012.343.2018.2.AM uznał, że ubezpieczyciel w chwili otrzymania płatności (...)

Źródło: feedproxy.google.com

Opodatkowanie umowy cash poolingu w PCC

Dodano: 10.09.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację indywidualną, w której wskazał, że brak jest podstaw do zakwalifikowania transakcji typu cash poolingu jako umów pożyczek, a tym samym brak jest podstaw do objęcia takich transakcji obowiązkiem podatkowym wynikającym z przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem udziałów

Dodano: 10.09.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że wydatki w wysokości równej nominalnej wartości udziałów spółki wydanych jej wspólnikom, w zamian za udziały spółki nabywanej, nabyte przez spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów, będą pomniejszały przychód podatkowy wykazywany w przypadku późniejszego odpłatnego zbycia przez spółkę tych udziałów.. Tak zdefiniowane ustawowo wydatki będą kosztem uzyskania przychodów.

Momentu powstania przychodu z nieodpłatnego świadczenia w postaci udzielonych poręczeń

Dodano: 07.09.2018 17:09 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że spółka zobowiązana będzie do rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia jednorazowo w momencie uzyskania zabezpieczenia z tytułu udzielonych jej poręczeń.

Zaliczenie do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek faktycznie przekazanych w 2015 r.

Dodano: 07.09.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że nie uznaje się za koszt uzyskania przychodu odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę,, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę.

Sposobu ustalenia wartości początkowej oraz możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych

Dodano: 05.09.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w zakresie ustalenia czy koszty inwestycji, które będą zaliczane do wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych dotyczące ZCP, które zostały poniesione przez spółkę dzieloną przed dniem podziału, będą mogły stanowić w spółce przejmującej wartość początkową środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które powstaną w wyniku realizacji inwestycji.

Wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia zwolniona z CIT

Dodano: 05.09.2018 1:00 | 5 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie ustalenia, czy wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej będzie opodatkowana podatkiem CIT, czy korzysta nadal ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.

Opodatkowanie sprzedaży praw do utworów

Dodano: 04.09.2018 10:49 | 5 odsłon | 0 komentarzy

W marcu tego roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podjął temat opodatkowania CIT w zakresie sprzedaży prawa do utworu. Chodziło o kwestię, czy uzyskane przychody ze sprzedaży praw majątkowych generują obowiązek prezentowania ich jako zysków kapitałowych. Zajęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że po stronie przedsiębiorcy istnieje konieczność dokonania osobnego wyliczenia uzyskanego dochodu i niemożność ewentualnego łączenia takich zysków ze stratą z innych źródeł przychodów.

Uczestnictwo w strukturze cash-poolingu jest neutralne podatkowo

Dodano: 04.09.2018 1:00 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną w zakresie opodatkowania transakcji zachodzących w ramach struktury cash poolingu.

Koszt podatkowy z odpłatnego zbycia akcji przy uregulowanie należności przez potrącenie

Dodano: 03.09.2018 1:00 | 6 odsłon | 0 komentarzy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której wskazał, że potrącenie jest więc formą wykonania zobowiązania, do którego stosuje się przepisy o zaliczeniu zapłaty.

« Nowsze wiadomości Starsze wiadomości »
reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone