środa, 26 września 2018 r.  Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Wiadomości z tagiem Biuletyn  RSS
Umowa zlecenia wykonywana na rzecz komandytariusza a ZUS

Dodano: 26.09.2018 11:08 | 0 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018 r.
Za pracownika, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uważa się osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Źródło: www.gofin.pl

Moment ujęcia usług obcych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Dodano: 11.09.2018 11:08 | 38 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (991) z dnia 10.07.2018 r.
Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą ujmować koszty w zależności od przyjętego przez siebie wyboru, tj.: według metody uproszczonej albo według metody memoriałowej. Z metody uproszczonej wynika, że koszty uzyskania przychodów podlegają potrąceniu tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się, co do zasady, dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Parametry uwzględniane przy ustalaniu poziomu istotności

Dodano: 06.09.2018 5:07 | 75 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (993) z dnia 01.08.2018 r.
Kierownik jednostki powinien w polityce (zasadach) rachunkowości dokonać wyboru w zakresie parametrów decydujących o ustaleniu poziomu istotności w jednostce. Uwzględniając parametry występujące w praktyce, dotyczące np. sumy bilansowej, wielkości przychodu albo wyniku finansowego należy wskazać, że nie jest jednak konieczne ich jednoczesne stosowanie. Doboru parametrów oraz ich poziomu należy dokonać w taki sposób, aby jak najbardziej miarodajnie pasowały one do specyfiki danej jednostki.

Źródło: https:

Data zgłoszenia pracownika w ZUS, gdy umowę zawarto w niedzielę

Dodano: 05.09.2018 11:11 | 8 odsłon | 0 komentarzy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (993) z dnia 01.08.2018 r.
Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy, a gdy go nie określono - w dniu zawarcia umowy. Wobec tego datą nawiązania stosunku pracy jest data rozpoczęcia pracy - gdy została ona wskazana w umowie o pracę. Jeżeli jednak daty tej nie określono - wtedy będzie nią data zawarcia umowy. Powyższe oznacza, że data podpisania umowy i data rozpoczęcia pracy nie muszą być tożsame.

Źródło: www.gofin.pl

KNF: rynek OFE po II kw. 2018 r. [Emerytury]

Dodano: 30.08.2018 8:57 | 4 odsłon | 0 komentarzy

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała [[https://s.dzub.pl/7e6ca294 Biuletyn Kwartalny. Rynek OFE 2/2018]]. Z przedstawionych danych wynika, że w (...)

Źródło: feedproxy.google.com

reklama

Copyright © 2008-2018 site.elk.pl  - wszelkie prawa zastrzeżone